Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJW - Warsztaty translatorskie; Wprowadzenie do przekładu polsko-włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z320JWWT01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Wprowadzenie do przekładu polsko-włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich. Uczestnicy zajęć przyswajają sobie słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe tekstom użytkowym redagowanych w różnych odmianach i rejestrach języka.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich o charakterze użytkowym i specjalistycznym. Uczestnicy zajęć przyswajają słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe językowi prasowemu, administracyjnemu, specjalistycznemu i technicznemu oraz żargonom środowiskowym.

Praca nad przekładem odbywa się:

- wspólnie i połączona jest z dyskusją,

- w grupach

- indywidualnie – w ramach pracy domowej.

Uczestnicy zajęć poznają narzędzia leksykograficzne przydatne podczas pracy przekładowej (słowniki, glosariusze, bazy danych, polskie i włoskie korpusy językowe). Dopełnieniem warsztatu tłumacza będzie omówienie zasad redakcji przekładu.

Literatura:

Kozłowska, Zofia (2007). O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasi, Franco (2015). Traduzioni estreme. Quodlibet.

Osimo, Guido (2004). Manuale del traduttore: guida pratica con glossario. Hoepli Editore.

Pieńkoś, Jerzy (2003). Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze.

Scarpa, Federica (2008). La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale. Hoepli Editore.

Wybrane słowniki jednojęzyczne dostępne online:

Garzanti Linguistica: https://www.garzantilinguistica.it

Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli: https://dizionari.repubblica.it/italiano.html

il Sabatini Coletti: https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/

Vocabolario Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/

De Mauro: https://dizionario.internazionale.it

Efekty uczenia się:

Wiedza

- wskazuje i rozróżnia gatunki przekładu i ich cechy specyficzne;

- wskazuje kluczowe cechy języka włoskiego specjalistycznego;

Umiejętności

- stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów specjalistycznych;

Kompetencje społeczne

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

- definiuje i opisuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach i samodzielne przygotowanie tłumaczeń (ocena ciągła) – 25%;

- zaliczenie dwóch testów (przekład tekstów lub ich fragmentów o tematyce analogicznej do materiałów tłumaczonych podczas zajęć oraz sprawdzian opanowanej leksyki) – 75%. Próg zaliczenia: 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)