Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dialekty włoskie i języki regionalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3DWJR Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Dialekty włoskie i języki regionalne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem włoskim na poziomie B2 oraz posiada wiedzę z zakresu historii oraz geografii regionalnej Włoch.

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest charakterystyce zróżnicowania językowego i dialektalnego występującego na obszarze współczesnych Włoch. Omówiona zostanie geneza zjawiska i jego zasięg terytorialny i społeczny. Przedstawione zostaną także najnowsze dane statystyczne obrazujące obecną sytuację lingwistyczną Półwyspu Apenińskiego oraz perspektywy badań w obszarze dialektologii. Szczególna uwaga skierowana zostanie także na scharakteryzowanie poszczególnych grup dialektów (klasyfikacja za G. B. Pellegrinim) oraz języków używanych na terytorium Włoch.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest charakterystyce zróżnicowania językowego i dialektalnego występującego na obszarze współczesnych Włoch. Tematyka ta przedstawiona zostanie w szerszym kontekście, rozpoczynając od charakterystyki zróżnicowania językowego świata i pokazując specyfikę Włoch. Pierwsze zajęcia poświęcone zostaną także propedeutyce zróżnicowania językowego i opecjonalizacji pojęć. Omówiona zostanie geneza zjawiska zróżnicowania językowego dialektalnego, co należy wiązać z historią Włoch oraz historią języka narodowego. Pokazane zostaną najciekawsze wyniki badań w obszarze geografii lingwistycznej. Przedstawione zostaną także najnowsze dane statystyczne obrazujące obecną sytuację lingwistyczną Półwyspu Apenińskiego oraz perspektywy badań w obszarze dialektologii. Szczególna uwaga skierowana zostanie także na scharakteryzowanie poszczególnych grup dialektów (klasyfikacja za G. B. Pellegrinim) oraz języków używanych na terytorium Włoch. Osobne zajęcia poświęcone zostaną dialektom Włoch Południowych, Środkowych oraz Północnych, innym niż italiano standard językom urzędowym oraz sytuacji lingwistycznej Sycylii i Sardynii.

Literatura:

Antonelli G. (2007) L'italiano nella società della comunicazione, Bologna, Il Mulino.

Avolio F. (2009) Lingue e dialetti d’Italia, Roma, Carocci.

Casadei F. (2011) Breve dizionario di linguistica, Roma, Carocci.

D'Achille P. (2003) L'italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino.

D'Agostino, M. (2007) Sociolinguistica dell'Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino.

Graffi G., Scalise S. (2002) Le lingue e il linguaggio, Bologna, Il Mulino.

Grassi C., Sobrero A.A., Telmon T. (2003) Introduzione alla dialettologia italiana. Roma-Bari, Laterza.

Marazzini C. (2002) La lingua italiana. Profilo storico. Bologna, Il Mulino.

Marazzini C. (2004) Breve storia della lingua italiana , Bologna, Il Mulino.

Marcato C. (2002) Dialetto, dialetti e italiano. Bologna, Il Mulino.

Pozycje niedostępne w bibliotece udostępnia prowądzacy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty i języki regionalne) Włoch (K_W07)

- Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnego językoznawstwa i dialektologii (K_W01)

- Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze językoznawcze (K_W02)

Umiejętności:

- Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie językoznawstwa dotyczącą zróżnicowania językowego Włoch, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową (K_U04)

- Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy (K_U02)

Kompetencje społeczne:

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego (K_K01)

- Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form i zwraca uwagę na zróżnicowanie językowe i dialektalne Włoch (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę na koniec semestru. Aktywność na zajęciach mile widziana i dodatkowo premiowana.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.