Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna: włoski i polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3GKWP Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna: włoski i polski
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają podstawowe założenia gramatyki polskiej i włoskiej w ujęciu kontrastywnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom założeń językoznawstwa porównawczego oraz jego podstawowych pojęć (tertium comparationis, stopień ekwiwalencji, paralelność gramatyczna, itd.). Zajęcia skupiają się w znacznej mierze na praktycznej konfrontacji wybranych kategorii gramatycznych porównywanych języków (włoski rodzajnik i jego polskie ekwiwalenty, aspekt czasownika, czasy i tryby w obu językach). Na zajęciach omówione zostaną również przykładowe zagadnienia z poziomu leksykalno-pragmatycznego, m.in. te związane z językowym obrazem świata kreowanym przez języki włoski i polski.

Literatura:

"La nuova grammatica della lingua italiana”, Maurizio Dardano, Pietro Trifone,

“Gramatyka języka włoskiego”, Stanisław Widłak,

„Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego”, Edward Polański, Tomasz Nowak,

„Gramatyka kontrastywna przedimka (rodzajnika) francuskiego i angielskiego” Stanisław Karolak,

„A contrastive approach to problems with English” Ewa Willim, Elżbieta Mańczak-Wohfeld,

„Gramatyka języka włoskiego” Daniela Zawadzka,

„Grammatica italiana di base”, Pietro Trifone, Massimo Palermo,

“Grammatica italiana per tutti”, Elisabetta Perini.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/ka posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki kontrastywnej wraz z pojęciami teoretycznymi (w języku polskim i włoskim) używanymi do opisu wybranych struktur.

Umiejętności:

Po ukończonym kursie student/ka:

- potrafi określić zakres zainteresowań gramatyki kontrastywnej i wskazać jej związki z innymi dziedzinami nauki o języku,

- sprawie posługuje się pojęciami teoretycznymi do opisu struktur gramatycznych języków polskiego i włoskiego,

- ma świadomość paralelności i asymetrii w obrębie struktur gramatycznych obu języków,

- ma świadomość paralelności i asymetrii w obszarze leksykalnym obu języków,

- potrafi wskazać podobieństwa i różnice między językami polskim i włoskim wynikające z analizy kontrastywnej obu języków,

- wykorzystuje poznane pojęcia teoretyczne i wiedzę praktyczną do dokonywania samodzielnych analiz znanych sobie języków naturalnych.

Kompetencje społeczne:

Po ukończonym kursie student/ka:

- jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie omawianych na zajęciach zagadnień,

- ma świadomość znaczenia ujęcia kontrastywnego stosowanego dla języków i kultur w pracy nauczyciela języka obcego oraz we wszystkich środowiskach, w których korzysta się z więcej niż jednego języka,

- posiada umiejętność pracy w grupie, szczególnie w zakresie analizy języków i dyskusji na ich temat.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- obecność studenta na zajęciach (max. 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na semestr),

- aktywność studenta na zajęciach,

- przygotowane prace i/lub projekty grupowe,

- wyniki końcowego testu zaliczeniowego.

W miarę możliwości testy zaliczeniowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym. Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.