Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski- 3 język

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3N20JF
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język francuski- 3 język
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia dla studentów, którzy opanowali j.francuski na poziomie A2, mające umożliwić im osiągnięcie poziomu B1

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są opanowaniu podstawowych struktur języka francuskiego na poziomie B1

Ćwiczenia w wymiarze 60 godzin rocznie, wymagana praca samodzielna studenta

Nawiązywanie znajomości, życie codzienne i zawodowe, rodzina, podróże, zakupy, święta i zwyczaje , formalności urzędowe urzędowe

Zdobywanie i udzielanie informacji, formułowanie swoich opinii i ustosunkowywanie się do zdania innych, wyrazanie swoich uczuć np.zadowolenia, gniewu, zaskoczenia , pewności , wątpliwości itd.

Wiadomości telewizyjne i radiowe, wiedza o kulturze Francji i krajów frankofońskich

Rodzajniki, przyimki, zaimki, spójniki, futur simple, conditionnel présent, subjonctif, mowa zależna

Literatura:

C. Miquel, Vite et bien 2, B1, CLE International

Marie – Louise Parizet,Activite pour le cadre europeen commun de reference A2, B1 CLE International

Maia Gregoire, Grammaire progressive du francais niveau intermediaire,

CLE International

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U11 posługiwać językiem francuskim na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła ( bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), śródsemestralne pisemne testy kontrolne, kontrola obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)