Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powieści Umberta Eco

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21HL02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Powieści Umberta Eco
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest twórczości literackiej Umberta Eco. W ramach zajęć omówione zostaną wszystkie powieści autora, a także szerszy kontekst jego eseistyki.

Pełny opis:

Celem kursu jest omówienie i analiza siedmiu powieści Umberta Eco opublikowanych w latach 1980-2015. Na zajęciach zostanie wpierw przedstawiony życiorys i dorobek naukowy pisarza - jego najważniejsze publikacje nawiązujące do przeróżnych dziedzin wiedzy, a także badania nad kulturą popularną. Główną część kursu stanowić będzie chronologiczna analiza dzieł literackich Eco: każda powieść omawiana będzie w szerszym kontekście twórczości pisarza i rozwoju jego myśli i poetyki. Istotne będą takie zagadnienia, jak stosunek między kulturą (i literaturą) wyższą a popularną, proza zaangażowana a rozrywkowa, cechy powieści postmodernistycznej, archetypy literatury kryminalnej, współczesna powieść historyczna, a także wątki spiskowej teorii dziejów i zakłamania rzeczywistości.

Ostatnią część kursu stanowić będą prezentacje studentów, związane z pracami zaliczeniowymi, których dokładny temat będzie uzgodniony z prowadzącym podczas zajęć.

Literatura:

Dzieła U. Eco:

1. Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1980.

2. Il pendolo di Foucault, Bompiani, Milano 1988.

3. Lʼisola del giorno prima, Bompiani, Milano 1994.

4. Baudolino, Bompiani, Milano 2000.

5. La misteriosa fiamma della regina Loana, Bompiani, Milano 2004.

6. Il cimitero di Praga, Bompiani, Milano 2010.

7. Numero zero, Bompiani, Milano 2015.

Wybrane publikacje krytyczne:

1. AA.VV., Le letterature di Eco, in il verri, n. 63, 2017.

2. Ceserani R., Raccontare il postmoderno, Bollati Boringhieri, Torino 2013 [1997].

3. Forchetti F., Il segno e la rosa. I segreti della narrativa di Umberto Eco, Castelvecchi, Roma 2004.

4. Palazzolo G., Umberto Eco. Epifanie, ossessioni, gnosi, Duetredue, Lentini 2017.

5. Pegorari D.M., Umberto Eco e lʼonesta finzione, Stilo, Bari 2016.

6. Serkowska H., Dopo il romanzo storico. La storia nella letteratura italiana del ʼ900, Metauro, Pesaro 2012.

7. Trainito M., Umberto Eco. Odissea nella Biblioteca di Babele, Il Prato, Padova 2014 [2011].

8. Dodatkowe teksty i materiały dobrane przez wykładowcę.

Pozycje niedostępne w bibliotece będą udostępnione przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02 zaawansowane metody analizy dzieł literackich, w szczególności z końca XX i początku XXI wieku;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim, w szczególności literatury współczesnej (XX-XXI wiek);

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim dotyczące literatury XX-XXI wieku;

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów w języku włoskim, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (oraz szczególnie w kontekście prozy włoskiej XX-XXI wieku) oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z zakresu współczesnego literaturoznawstwa włoskiego z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 napisać oraz zredagować pisemną pracę semestralną w języku włoskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł z zakresu literaturoznawstwa włoskiego na przełomie XX i XXI wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność (dozwolone jest do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności) i aktywny udział w zajęciach: 25%.

- prezentacja (oparta na pracy zaliczeniowej) i dyskusja podczas zajęć: 25%.

- semestralna praca zaliczeniowa: 50%.

Szczegóły dotyczące kryteriów zaliczenia zostaną omówione podczas pierwszych zajęć, a zapisani studenci otrzymają plik z wskazówkami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)