Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powieści Umberta Eco

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21HL02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Powieści Umberta Eco
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest twórczości literackiej Umberta Eco. W ramach zajęć omówione zostaną wszystkie powieści autora, a także szerszy kontekst jego eseistyki.

Pełny opis:

Celem kursu jest omówienie i analiza siedmiu powieści Umberta Eco opublikowanych w latach 1980-2015. Na zajęciach zostanie wpierw przedstawiony życiorys i dorobek naukowy pisarza - jego najważniejsze publikacje nawiązujące do przeróżnych dziedzin wiedzy, a także badania nad kulturą popularną. Główną część kursu stanowić będzie chronologiczna analiza dzieł literackich Eco: każda powieść omawiana będzie w szerszym kontekście twórczości pisarza i rozwoju jego myśli i poetyki. Istotne będą takie zagadnienia, jak stosunek między kulturą (i literaturą) wyższą a popularną, literatura zaangażowana a rozrywkowa, cechy powieści postmodernistycznej, archetypy literatury kryminalnej, współczesna powieść historyczna, a także wątki spiskowej teorii dziejów i zakłamania rzeczywistości.

Literatura:

Dzieła U. Eco:

1. Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1980.

2. Il pendolo di Foucault, Bompiani, Milano 1988.

3. Lʼisola del giorno prima, Bompiani, Milano 1994.

4. Baudolino, Bompiani, Milano 2000.

5. La misteriosa fiamma della regina Loana, Bompiani, Milano 2004.

6. Il cimitero di Praga, Bompiani, Milano 2010.

7. Numero zero, Bompiani, Milano 2015.

Wybrane publikacje krytyczne:

1. AA.VV., Le letterature di Eco, in il verri, n. 63, 2017.

2. Pegorari D.M., Umberto Eco e lʼonesta finzione, Stilo, Bari 2016.

3. Serkowska H., Dopo il romanzo storico. La storia nella letteratura italiana del ʼ900, Metauro, Pesaro 2012.

4. Dodatkowe teksty i materiały dobrane przez wykładowcę.

Pozycje niedostępne w bibliotece będą udostępnione przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02 podstawowe metody analizy dzieł literackich;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz

przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników,

leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką)

z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność (dozwolone jest do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności) i aktywny udział w zajęciach: 25%.

- semestralna praca zaliczeniowa: 75%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)