Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka z elementami stylistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21KJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura języka z elementami stylistyki
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi polskiej i włoskiej poprawności językowej w zakresie ortografii, interpunkcji morfoskładni, leksyki i stylistyki.

Pełny opis:

Kurs kultury języka dla italianistów przybliża uczestnikom zajęć podstawowe pojęcia związane z poprawnością językową, zapoznaje ich z jej kryteriami oraz zwraca uwagę na najczęstsze błędy dotyczące różnych poziomów języka:

- ortografii i interpunkcji

- fonetyki (ze szczególnym uwzględnieniem wymowy zapożyczeń)

- fleksji i słowotwórstwa

- składni (konstrukcje składniowe typowe dla języka polskiego i włoskiego)

- leksyka i semantyka

- budowa tekstów pisanych (gatunki tekstów a rejestr i styl).

Zajęcia mają charakter kontrastywny – każde zagadnienie przedstawiane jest z perspektywy polskiego i włoskiego językoznawstwa oraz analizowane na materiale przykładowym pochodzącym z obu języków.

Literatura:

Colella G., Che cos’è la stilistica, Carocci 2010.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Felberg SJA, wyd. z roku 2004 i późniejsze.

Lesina R., Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Edizione 2.0, Zanichelli 2009.

Markowski A., Poradnik językowy profesora Markowskiego, Wilga 2003.

Mengaldo P. V., Prima lezione di stilistica, Laterza 2001 i późniejsze.

Podracki J., Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Świat Książki 2009.

Tellini G., Lezioni di stilistica per stranieri, Società Editrice Fiorentina 2012.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

Wstęp [w:] Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, wyd. drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. z roku 2008 i późniejsze.

Enciclopedia dell'italiano, red. Raffele Simone, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani 2010 (wybrane hasła)

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U07 - wskazać różnice systemowe między językiem polskim a włoskim oraz zastosować kryteria poprawności w obu językach;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- oceny z bieżących aktywności i projektów

- ocena z testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)