Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21PNJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl przedmiotów rozwijających struktury języka włoskiego na poziomie czterech podstawowych umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na gramatykę, leksykę oraz pragmatykę od poziomu B2 do poziomu C1. Przeznaczony jest dla studentów, których umiejętność posługiwania się językiem włoskim odpowiada poziomowi B2.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu C1. Podczas zajęć student pracuje także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form.

Pełny opis:

Główne zagadnienia gramatyczne:

-czasy i tryby – ugruntowanie wiedzy,

-pozycja przymiotnika – posizione dell’aggettivo,

-kwestia obecności lub pominięcia rodzajnika – omissione dell’articolo,

-czasowniki z zaimkami – verbi pronominali,

-tryb łączący w zdaniach niezależnych – congiuntivo nelle proposizioni indipendenti,

-zdania warunkowe – periodo ipotetico,

-formy nieosobowe – forme impersonali,

-mowa zależna – discorso indiretto,

-konteksty użycia i funkcje zaimków – usi e funzioni dei pronomi,

-następstwo czasów i trybów – concordanza dei tempi e dei modi,

-rzeczowniki nieregulanre – nomi irreolari,

-zwroty idiomatyczne, kolokacje, zapożyczenia, konotacje, metafory.

Główne zagadnienia leksykalne:

-społeczeństwo (statystyka, uzależnienia, stereotypy narodowe, ekspresja emocji),

-język, media i komunikacja (dialekty, odmiany i rejestry języka, zapożyczenia),

-praca, ekonomia i konsumpcja (prekariat, zjawisko drenażu mózgów, działy gospodarki, sharing economy),

-nauka i badania (struktura szkolnictwa, ogłoszenie o konkursie otwartym, kobiety w nauce),

-prawa i obowiązki (włoski system polityczny, konstytucja, wolontariat, aktualne wydarzenia społecznopolityczne),

-zdrowie (ochrona zdrowia, choroby cywilizacyjne, produkty lecznicze).

Funkcje językowe i komunikacyjne:

-wyrażanie przypuszczenia, hipotez, opinii w sposób formalny,

-zabieranie głosu w dyskusji, argumentowanie, obrona własnej opinii,

-rozpoczynanie i podsumowywanie sporu, przedstawianie sytuacji w sposób formalny,

-wyrażanie powodu, celu, przyczyny, skutku,

-odnoszenie się do tekstu w celu poparcia argumentu za lub przeciw,

-nadawanie odpowiedniej struktury i wewnętrznej spójności tekstom ustnym i pisemnym,

-aktywne wykorzystywanie słownictwa z zakresu omawianych bloków tematycznych we wszystkich kompetencjach językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

Literatura:

1) R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi, Nuovo Contatto C1, Loescher Editore, Torino 2013;

2) E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010;

3) Serena Ambroso, Giovanna Stefancich, Parole (10 percorsi nel lessico italiano), Bonacci, Roma 2002;

4) E. Ercolino, T.A. Pellegrino, L’utile e il dilettevole 2, Loescher Editore, Torino 2012;

5) oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącą/ego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W10 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U08 planować i organizować pracę, współdziałać w zespole;

K_U09 posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, student musi być obecny na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie). Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć, prace domowe oraz oceny z testów (student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich testów) i kartkówek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Lilia Formaggio, Izabela Napiórkowska, Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i otrzymania obecności jest zasłanianie nosa i ust maseczką, zgodnie z przepisami zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.