Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: Wprowadzenie do przekładu polsko-włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21WT02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Wprowadzenie do przekładu polsko-włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Warsztaty translatorskie; Zajęcia dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich. Uczestnicy zajęć przyswajają sobie słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe tekstom użytkowym redagowanych w różnych odmianach i rejestrach języka.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich o charakterze użytkowym i specjalistycznym. Uczestnicy zajęć przyswajają słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe językowi prasowemu, administracyjnemu, specjalistycznemu i technicznemu oraz żargonom środowiskowym.

Praca nad przekładem odbywa się:

- wspólnie i połączona jest z dyskusją,

- w grupach

- indywidualnie – w ramach pracy domowej.

Uczestnicy zajęć poznają narzędzia leksykograficzne przydatne podczas pracy przekładowej (słowniki, glosariusze, bazy danych, polskie i włoskie korpusy językowe). Dopełnieniem warsztatu tłumacza będzie omówienie zasad redakcji przekładu.

Literatura:

Kozłowska, Zofia (2007). O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasi, Franco (2015). Traduzioni estreme. Quodlibet.

Osimo, Guido (2004). Manuale del traduttore: guida pratica con glossario. Hoepli Editore.

Pieńkoś, Jerzy (2003). Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze.

Scarpa, Federica (2008). La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale. Hoepli Editore.

Wybrane słowniki jednojęzyczne dostępne online:

Garzanti Linguistica: https://www.garzantilinguistica.it

Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli: https://dizionari.repubblica.it/italiano.html

il Sabatini Coletti: https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/

Vocabolario Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/

De Mauro: https://dizionario.internazionale.it

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników,

leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności wedle wskazówek opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach i samodzielne przygotowanie tłumaczeń (ocena ciągła) – 25%;

- końcowe zaliczenie projektu - przygotowanie przekładu tekstu o tematyce analogicznej do materiałów tłumaczonych podczas zajęć - 75%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)