Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21WT03
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Warsztaty translatorskie; Zajęcia dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wstęp do tłumaczenia. Kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu.

Pełny opis:

Celem jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności przekładu w zakresie tekstów użytkowych (również w konfrontacji z tekstami literackimi). Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwią im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów użytkowych, a w perspektywie także specjalistycznych. Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów użytkowych i specjalistycznych;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych

Literatura:

Materiały własne prowadzącego zajęcia (teksty użytkowe, teksty prasowe, teksty specjalistyczne: dokumenty, pisma urzędowe, itp., nagrania do tłumaczenia ustnego)

Dodatkowo:

1) Tryuk Małgorzata, Przekład ustny konferencyjny, PWN.

2) Rozan Jean-François, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników,

leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności wedle wskazówek opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (75%);

- prace domowe oraz obecność, aktywność i praca na zajęciach (m.in. tłumaczenia ustne) (25%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)