Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego na poziomie C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3SJWKP Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego na poziomie C1
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia służą pogłębianiu znajomości struktury języka włoskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o strukturach syntaktycznych i semantyce leksykalnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji lingwistycznych studenta na poziomie C1.

Zagadnienia gramatyczne:

 składnia zdań złożonych: następstwo czasów i trybów;

 użycie nieosobowych form czasowników;

 użycie zaimków;

 użycie rodzajników i przyimków.

Zagadnienia leksykalne:

 synonimia, antonimia, homonimia;

 konotacja, kollokacja;

 derywacja i złożenia;

 wyrażenia idiomatyczne i metafory;

 zapożyczenia.

Literatura:

Literatura:

1) R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi, Nuovo Contatto C1, Loescher Editore, Torino 2013;

2) E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010;

3) Serena Ambroso, Giovanna Stefancich, Parole (10 percorsi nel lessico italiano), Bonacci, Roma 2002;

4) E. Ercolino, T.A. Pellegrino, L’utile e il dilettevole 2, Loescher Editore, Torino 2012;

5) oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch.

UMIEJĘTNOŚCI

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C1).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, student musi być obecny na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie). Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć, prace domowe oraz oceny z testów (po każdym rozdziale przewidziany jest test; student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich testów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.