Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0AKz-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące zróżnicowania kulturowego. Analizowane są treści i wzory kultur współczesnych na tle dawnych i tych, które wyginęły niedawno. Podczas zajęć przedstawia się definicje podstawowych pojęć antropologii, prezentuje metody badań i analiz antropologicznych oraz główne tematy badawcze. Przedstawia się wiedzę uzyskiwaną przez antropologów w toku badań terenowych wykorzystywaną do kreowania określonych sytuacji społecznych z udziałem osób i grup społecznych reprezentujących mniejszości etniczne, religijne, kulturowe. Podczas zajęć jest też przekazywana wiedza o kulturowych podstawach psychologicznego funkcjonowania człowieka. Zajęcia z antropologii kulturowej mają umożliwić "wykraczanie poza potoczną wiedzę o kulturowych zróżnicowaniach ludzkości", dostarczać informacji oraz interpretować fakty ustalone w badaniach terenowych. Celem zajęć jest określenie naukowej perspektywy badania zjawisk kulturowych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące zróżnicowania kulturowego. Analizowane są treści i wzory kultur współczesnych na tle dawnych i tych, które wyginęły niedawno. Podczas zajęć przedstawia się definicje podstawowych pojęć antropologii, prezentuje metody badań i analiz antropologicznych oraz główne tematy badawcze. Przedstawia się wiedzę uzyskiwaną przez antropologów w toku badań terenowych wykorzystywaną do kreowania określonych sytuacji społecznych z udziałem osób i grup społecznych reprezentujących mniejszości etniczne, religijne, kulturowe. Podczas zajęć jest też przekazywana wiedza o kulturowych podstawach psychologicznego funkcjonowania człowieka. Zajęcia z antropologii kulturowej mają umożliwić "wykraczanie poza potoczną wiedzę o kulturowych zróżnicowaniach ludzkości", dostarczać informacji oraz interpretować fakty ustalone w badaniach terenowych. Celem zajęć jest określenie naukowej perspektywy badania zjawisk kulturowych, szerszej od potocznego ujęcia zorientowanego na cele praktyczne. Antropologia kulturowa jest prezentowana jako dyscyplina akademicka, której osiągnięcia mają poważne znaczenie praktyczne. Tematem zajęć są też nowe kierunki w antropologii takie jak antropologia polityczna, antropologia mniejszości etnicznych czy antropologia płci kulturowej. Wiedza gromadzona przez poszczególne działy antropologii jest opisana jako pożyteczna zarówno do rozumienia świata starożytnego jak i współczesnych cywilizacji industrialnych. Tematem zajęć są materialne i duchowe wytwory kultury, ich obiektywizacja w czasie i przestrzeni, wzajemne oddziaływanie różnych systemów kultur. 2. Przedmiotem zajęć są zagadnienia dotyczące zróżnicowania kulturowego. Analizowane są treści i wzory kultur współczesnych na tle dawnych i tych, które wyginęły niedawno. Podczas zajęć przedstawia się wiedzę uzyskiwaną przez antropologów w toku badań terenowych wykorzystywaną do kreowania określonych sytuacji społecznych z udziałem osób i grup społecznych reprezentujących mniejszości etniczne, religijne, kulturowe. Przekazywana jest też wiedza o kulturowych podstawach psychologicznego funkcjonowania człowieka. Zajęcia z antropologii kulturowej mają umożliwić "wykraczanie poza potoczną wiedzę o kulturowych zróżnicowaniach ludzkości", dostarczać informacji oraz interpretować fakty ustalone w badaniach terenowych. Celem zajęć jest określenie naukowej perspektywy badania zjawisk kulturowych, szerszej od potocznego ujęcia zorientowanego na cele praktyczne. Antropologia kulturowa jest prezentowana jako dyscyplina akademicka, której osiągnięcia mają poważne znaczenie praktyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Alan Barnard Antropologia PIW, Warszawa 2006

- Chris Hann Antropologia społeczna WUJ, Kraków 2008

- Ewa Nowicka Świat Człowieka – świat kultury. Wydanie nowe PWN, Warszawa 2007

- Jack David Eller Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy WUJ, Kraków2012

Literatura uzupełniająca:

- Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej PWN, Warszawa 2003

- Marian Kempny, Ewa Nowicka Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje PWN, Warszawa 2004

- Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka – Grajper (red.) Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii PWN, Warszawa 2007

- Linda Stone Pokrewieństwo i płeć kulturowa WUJ, Kraków 2012

- Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska – Kania, Jerzy Szacki (red.) Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej PWN, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Umieją odpowiedzialnie prezentować problemy antropologii jako dyscypliny naukowej

2. Znają podstawowe pojęcia z antropologii kulturowej

3. Umieją przedstawić kluczowe elementy każdej kultury (strukturę społeczną, relacje rodzinne, typ gospodarki, relacje władzy, kulturowy aspekt płci, warunkowane społecznie sposoby myślenia)

4. Umieją samodzielnie przeprowadzić analizę wybranego zjawiska kulturowego

5. Znają kwestie praktycznego zastosowania antropologii kulturowej (np. w mediacjach i rozwiązywaniu konfliktów, identyfikacji problemów związanych z uczestnictwem w życiu społecznym)

6. Umieją konfrontować własny punkt widzenia z poglądami odmiennymi

7. Posiadają zdolność do zaakceptowania odmienności.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy: metodą jest zaliczenie ustne, w trakcie którego sprawdzona zostaje znajomość głównych obszarów zainteresowania antropologii, jej przemian oraz współczesnych pól badawczych. Student zna także sposoby tworzenia analiz antropologicznych i teoretycznych sposobów łączenia obserwowanych faktów. Nabywa także wiedzę na temat innych niż europejskie i zachodnie sposobów organizacji życia społecznego, instytucji, systemów wierzeń i wyobrażeń o świecie.

Kryterium oceny jest stwierdzony zakres wiedzy studenta

W zakresie umiejętności: metoda jest zaliczenie ustne, w trakcie którego sprawdzona zostaje umiejętność analizy zjawisk kulturowych wychodzących poza zakres stereotypowej wiedzy potocznej, umiejętność dostrzegania związków między poszczególnymi obszarami kultury, potrafi przełożyć aparat pojęciowy antropologii na zjawiska doświadczane przezeń na co dzień i dostrzec analogie między nimi a studiami przypadków poznanymi w trakcie wykładu.

Kryterium oceny jest stwierdzony zakres umiejętności studenta

W zakresie uczuć i postaw: metodą oceny jest zaliczenie ustne, w którego trakcie sprawdzone zostają kompetencje społeczne studenta takie jak: uwrażliwienie na zróżnicowanie kulturowe, otwartość na inne punkty widzenia, skłonność do poszukiwania kompromisów między nimi, intelektualną elastyczność w kontaktach z osobami reprezentującymi inne kultury, większą świadomość kultury własnej i jej wartości

Kryterium oceny jest stwierdzony zakres kompetencji studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ayur Zhanaev
Prowadzący grup: Ayur Zhanaev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.