Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Partycypacja społeczna: metody i narzędzia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0PSM-OGz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Partycypacja społeczna: metody i narzędzia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa zakres wiedzy z obszaru nauk społecznych; orientacja w bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych w kraju

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań partycypacji społecznej, jej specyfiki jako procesu społecznego oraz zróżnicowania form partycypacji. Refleksja nad partycypacją społeczną osadzona zostanie w kontekście społeczności lokalnych, jak również odniesiona do idei zrównoważonego rozwoju, odzwierciedlającej realia współczesnych systemów społecznych. Istotnym zagadnieniem jest także omówienie partycypacji jako mechanizmu umożliwiającego osiąganie celów zbiorowości lokalnych.

Pełny opis:

W rozważaniach na temat uczestnictwa obywateli w życiu wspólnot, w tym wspólnot samorządowych, konieczne jest dokonanie przeglądu definicji i znaczenia pojęcia partycypacji, obecnych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce. Istniejąca w literaturze mnogość definicji partycypacji pozwala stwierdzić, że pojęcie to jest niejednokrotnie wieloznaczne, nieprecyzyjne, różnie określające stosunek jednostki do władz publicznych i odwrotnie oraz stosowane selektywnie przez różne środowiska. Publicystyczne i naukowe opracowania różnych przejawów występowania partycypacji społecznej pojawiają się coraz częściej. Brakuje jednak systematycznych, naukowych wyjaśnień, czym jest to zjawisko.

Literatura:

1. Danecka M. Partycypacja wykluczonych. Wyzwania dla polityki społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2014.

2. Gójska A., Kuczyński P., Lewenstein B., Pogoda I., Zielińska E. Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej, Wydawnictwo SOWA, Warszawa 2011.

3. Hausner J. (red.) Komunikacja i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

4. Olech A. (red.) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, tom 1, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

5. Pietraszko-Furmanek I. Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Warszawa 2012.

6. Poradnik Dobrych praktyk konsultacji społecznych, Warszawa 2011.

7. Schimanek T. Partycypacja społeczna w społeczności lokalnej, FISE, Warszawa 2015.

8. Chrzanowski O., Rościszewska E., W 60 praktyk dookoła partycypacji, Wydawnictwo FISE, Warszawa 2014.

9. Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 dysponował siatką pojęć dotyczącą różnych typów partycypacji, a w szczególności partycypacji publicznej,

 znał specyfikę partycypacji publicznej i jej modele,

 znał metody partycypacyjne

w sferze umiejętności:

 potrafił scharakteryzować partycypację społeczną, jej odmiany (modele) i instrumenty

 potrafił dostrzegać elementy partycypacji społecznej w życiu publicznym

w sferze kompetencji społecznych:

 rozumiał znaczenie partycypacji społecznej dla lokalnej polityki

 miał gotowość do rozwijania swoich kompetencji: społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

 posiadał nastawienie na komunikowanie się i współpracę z otoczeniem

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie warsztatów przewidziano kilka metod oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta/tki:

1. Ocenę aktywności i udziału w pracach grupy projektowej podczas warsztatów (pomysły i argumentacja).

2. Ocenę poszczególnych indywidualnych prezentacji cząstkowych w trakcie przygotowywania projektu.

3. Pisemna analiza krytyczna wybranego przykładu partycypacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)