Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Service learning - usługi oparte na innowacjach (społecznych, edukacyjnych oraz z zakresu ekonomii współdzielenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0SLU-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Service learning - usługi oparte na innowacjach (społecznych, edukacyjnych oraz z zakresu ekonomii współdzielenia)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uwaga!

Zajęcia składają się ze spotkania wprowadzającego i podsumowującego (3h), trzech warsztatów (9 h) , wizyty u pracodawcy (3 h) i konsultacji indywidualnych (1 h) oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednego z europejskich miast (24 h).

Terminarz zajęć

· Spotkanie wprowadzające (2h)

· Warsztat „Design Thinking” (3h)

· Warsztat „Service Design” (3 h)

· Warsztat „Social Impact” (3 h)


Zajęcia będą się odbywały w ustalonych terminach oraz w zależności od potrzeb (konsultacje), konieczności przygotowań do wyjazdu studyjnego.

Uwaga!

Zajęcia będą odbywać się w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ul. Podchorążych 20 w wybrane czwartki. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 października 2020 r., godz. 15.30, s. 44. Warsztaty zaplanowane są na; 5 listopada, 19 listopada i 3 grudnia 2020. Terminy spotkań indywidualnych zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami. Zagraniczny wyjazd studyjny odbędzie się, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.


Wymagania formalne:

Kurs otwarty dla studentów wszystkich kierunków UW

Założenia wstępne:

Studenci drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia

Studenci drugiego stopnia

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych

Znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formule service learning opartej na jednoczesnym kształceniu studentów i angażowaniu ich w rozwiązywania kwestii społecznych. Pozwala to na lepsze zrozumienie mechanizmów zmieniającego się rynku pracy poprzez realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu. Studenci zapoznają się z rynkiem innowacyjnych usług społecznych (edukacyjnych, społecznych, ekonomia współdzielenia). W ramach zajęć studenci praktycznie przetestują metody kreowania i projektowania innowacyjnych usług społecznych. Podczas kursu odwiedzą także polskich pracodawców oraz odbędą wyjazd studyjny do jednego z miast europejskich by praktycznie zapoznać się z rynkiem innowacji. Dzięki udziałowi w kursie studenci będą w stanie samodzielnie przygotować/zaprojektować innowacyjną usługę w wybranym temacie. W ten sposób będą w stanie aktywnie skorzystać z szerokiego rynku wspierającego innowatorów i przedsięwzięcia innowacyjne by wejść na rynek pracy usług i innowacji.

Pełny opis:

Uwaga!

Zajęcia składają się z trzech warsztatów ( 9h) oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednego z miast europejskich (24 h). Część zajęć odbywać się będzie nieregularnie, w zależności od potrzeb oraz konieczności przygotowań do wyjazdu studyjnego.

Uwaga!

Zajęcia będą odbywać się w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ul. Podchorążych 20 w wybrane czwartki. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 października 2020 r., godz. 15.30 s. 44. Warsztaty zaplanowane są na; 5 listopada, 19 listopada i 3 grudnia 2020. Terminy spotkań indywidualnych i wizyt u polskich pracodawców (grudzień, styczeń) zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami. Zagraniczny wyjazd studyjny odbędzie się, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Studenci mogą wybrać trzy ścieżki tematyczne, które będą miały odrębny szczegółowy program:

· Innowacyjne usługi społeczne

· Innowacyjne usługi edukacyjne (zwłaszcza w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej)

· Usługi w ramach ekonomii współdzielenia/ekonomii dostępu

Zajęcia składają się z kilku etapów

· Zajęcia wprowadzające dotyczące: (a) europejskiego i polskiego rynku innowacji społecznych, edukacyjnych, ekonomicznych; (b) nowego podejścia do rozwijania usług; (b) metodologii service learning

· Warsztat „Design Thinking” (3h) przygotowujący do kreowania i projektowania innowacyjnych rozwiązań

· Warsztat „Service Design” (3 h) wprowadzający w metodykę projektowania usług ukierunkowanych na użytkownika w roli prosumenta (współtwórcy) i uczestnika społecznej koprodukcji

· Wizyta u pracodawcy realizującego innowacyjne usługi w interesującym nas obszarze

· Warsztat „Szacowanie i mierzenie korzyści społecznych/edukacyjnych i ekonomicznych” (3 h) skoncentrowany wokół oceny efektów (produktów/rezultatów/wpływu) poszczególnych usług

· Trzydniowa wizyta studyjna u pracodawców świadczących innowacyjne usługi w wybranym mieście europejskim

· Konsultacje indywidualne (1 godzina dla studenta)

· Zajęcia podsumowujące

W ramach kursu studenci indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

Literatura:

Szczegółowy spis lektur zostanie ustalony w trakcie realizacji projektu w zależności od wyboru tematyki.

A European agenda for the collaborative economy, Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Brussels, 2.06.2016 COM(2016) 356 final.

Botsman R., The sharing economy. Dictionary of commonly used terms, blog Collaborative- Consumption.com, http://www.collaborativeconsumption.com/2015/11/12/the‐shar- ing‐economy‐dictionary‐of‐commonly‐used‐terms/.

Botsman R., What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, HarperBusiness, New York 2010.

Bonabeau A. E., , Dorigo. M., Theraulaz G., Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems, New York, NY: Oxford University Press, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity1999.

Bukowski, J. Strycharz J., Innowacja i komercjalizacja a nauki społeczne [w:] Rudnicki S., Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tichnera, Kraków 2013..

Defining Social Innovation. Part 1, Tepsie Project, 2012.

Caulier-GriceJ., A. Davies, R. Patrick, W. Norman, Defining social innovation. A deliverable project „The theoretical, empirical and policy foundation for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels 2013.

Ertz M., Durif F., Arcand M., Collaborative consumption: Conceptual snapshot at a buzzword, „Academy of Strategic Management Journal”.

Etzkowitz H., The Triple Helix: Industry, University, and Government in Innovation , Routledge, 2008.

Flew T., Cunninglem S., Bruns A., Wilson J. (2008), Social innovation. User-created content and the future of the ABC and SBS as public service media, http://eprints.qut.edu.au.

Epstein J., Generative Social Science:

Studies in Agent-Based Computational Modeling, Princeton University Press, Princeton 2006.

European Commision, (2013), Guide to social innovation, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Social%20Innovation.PDF.

Giza-Poleszczuk A.,, Włoch R., Innowacje a społeczeństwo (w:) Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata., red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013.

Guide to social innovation, 2013 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf

Heiskala R., (eds.), Social innovations, institutional change and economic performance, Edward Elgar, Cheltenham, s. 52-79.

Hippel E., Democratizing Innovation, MIT Press, 2005, http://web.mit.edu/evhippel/www/books.htm.

Howaldt J., M. Schwarz , Social Innovation. Concepts, research fields, and in- ternational trends. Dortmund: Sozialforschungstelle Dortmund 2010.

Kwaśnicki W., Innowacje społeczne - nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? [w:] Kwaśnicki W. (red.): Innowacyjność a samoorganizacja społeczna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013.

Marshak R., A peer-to-peer business is one where consumers can buy and sell products and ser- vices to one another, 2013, http://www.customers.com/articles/peer‐peer‐business‐ models/.

Mielcarek P., Koncepcja dojrzałości innowacji, Nauki o zarządzaniu Managment Scientes N 3(20) · 2014.

Moulaert F., Martinelli F., Swyngedouw E., González S. (2005), Towards alternative model(s) of local innovation, „Urban Studies”, Vol. 42, No. 11, s. 1969-1990. Moulaert F., Nussbaumer J. (2005), Defining the social economy and its governance at the neighborhood level: A methodological reflection, „Urban Studies”, Vol. 42, No. 11, s. 2071-2088.

Mulgan G. (2006), The process of social innovation, „Innovations: Technology, Governance Globalization”, Vol. 1, No. 2, s. 145-162.

Merchant N., Co dziś oznacza społeczny albo społecznościowy, [w] „Harvard Business Review”, www.hbrp.pl/news.

Mulgan G., , S. Tucker S., Rushanara A, Sanders B., , Social Innowation. What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelarated. Oxford: Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Saďd Business School University of Oxford. The Young Foun- dation. 2007.

Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010), The open book of social innovation, The Young Foundation & NESTA, London.

TEPSIE (2012), Defining social project, Part 1, 31 May, http://youngfundation.org/wpcontent/uploads/2012/12/TEPSIE.D1.Report.Definingsocialinnovation.part1-defining-social-innovation.pdf

A. Nicholls, A. Murdock, Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets, Palgrave Macmillan 2012;

M. Wronka-Pośpiech, Innowacje społeczne - pojęcie i znaczenie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 212 · 2015.

Phills J. A., Deiglmeier K. & D T Miller, ‘Rediscovering Social Innovation’, Stanford Social Innovation Review, vol. 6:4, 2008, pp. 34-43.

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności, Warszawa 2013.

Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Z. Surzycka Milczewska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student:

- zna podstawowe założenia teorii innowacji i usług społecznych;

- zna podstawowe wyzwania dot. zmieniającego się rynku innowacyjnych usług społecznych (lub edukacyjnych, ekonomii współdzielenia) w Polsce i Europie

- zna metodykę kreowania innowacji i projektowania opartych o nie usług;

- zna podstawowe sposoby mierzenia efektów innowacji i usług;

- zna podstawowe bazy danych w zakresie innowacji.

W zakresie umiejętności:

Student:

- stosuje znane sobie języki obce w ramach realizacji programu;

- analizuje zebrane dane i dokumenty zastane;

- stosuje myślenie projektowe (design thinking) i projektowanie skoncentrowane na użytkowniku (service design);

- potrafi oszacować i zmierzyć efekty innowacji (usług) społecznych za pomocą wybranych narzędzi pomiarowych;

W zakresie kompetencji społecznych:

Student:

- propaguje współdziałanie w tworzeniu i realizacji innowacji i usług;

- umie współpracować z osobami z różnych kierunków kształcenia oraz z innych kręgów kulturowych;

- animuje sprawcze współdziałanie wokół problemu społecznego;

- umie przywidywać wielorakie, społeczne konsekwencje swoich działań;

- umie pracować w grupie;

- angażuje się w proces tworzenia rozwiązań dla różnych grup użytkowników;

- odnajduje się w kontaktach z pracodawcą – innowacyjnym usługodawcą na rynku polskim i europejskim.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przygotowanie do zajęć 40%; Obecność na zajęciach 20%; Realizacja zadania w projekcie 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Skrzypczak
Prowadzący grup: Bohdan Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl

W ramach zajęć studenci praktycznie przetestują metody kreowania i projektowania innowacyjnych usług społecznych - edukacyjnych, społecznych, ekonomia współdzielenia.

Zajęcia składają się ze spotkania wprowadzającego i posumowującego (3h), trzech warsztatów (9h), wizyty u pracodawcy (3h) i konsultacji indywidualnych (1h) oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednego z europejskich miast (24h).

Pełny opis:

Studenci mogą wybrać trzy ścieżki tematyczne, które będą miały odrębny szczegółowy program:

• Innowacyjne usługi społeczne

• Innowacyjne usługi edukacyjne (zwłaszcza w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej)

• Usługi w ramach ekonomii współdzielenia/ekonomii dostępu

Zajęcia składają się z kilku etapów

• Zajęcia wprowadzające dotyczące: (a) europejskiego i polskiego rynku innowacji społecznych, edukacyjnych, ekonomicznych; (b) nowego podejścia do rozwijania usług; (c) metodologii service learning

• Warsztat „Design Thinking” (3h) przygotowujący do kreowania i projektowania innowacyjnych rozwiązań

• Warsztat „Service Design” (3 h) wprowadzający w metodykę projektowania usług ukierunkowanych na użytkownika w roli prosumenta (współtwórcy) i uczestnika społecznej koprodukcji

• Wizyta u pracodawcy realizującego innowacyjne usługi w interesującym nas obszarze

• Warsztat „Szacowanie i mierzenie korzyści społecznych/edukacyjnych i ekonomicznych” (3 h) skoncentrowany wokół oceny efektów (produktów/rezultatów/wpływu) poszczególnych usług

• Trzydniowa wizyta studyjna u pracodawców świadczących innowacyjne usługi w wybranym mieście europejskim

• Konsultacje indywidualne (1 godzina dla studenta)

• Zajęcia podsumowujące

W ramach kursu studenci indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ul. Podchorążych 20 w wybrane czwartki.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 lutego 2020 r. Warsztaty zaplanowane są na 5 marca, 19 marca i 2 kwietnia 2020 r.

Terminy spotkań indywidualnych i wizyt u polskich pracodawców (kwiecień, maj) zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami.

Zagraniczny wyjazd studyjny odbędzie się w maju 2020 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Skrzypczak
Prowadzący grup: Bohdan Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl

W ramach zajęć studenci praktycznie przetestują metody kreowania i projektowania innowacyjnych usług społecznych - edukacyjnych, społecznych, ekonomia współdzielenia.

Zajęcia składają się ze spotkania wprowadzającego i posumowującego (3h), trzech warsztatów (9h), wizyty u pracodawcy (3h) i konsultacji indywidualnych (1h) oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednego z europejskich miast (24h).

Pełny opis:

Studenci mogą wybrać trzy ścieżki tematyczne, które będą miały odrębny szczegółowy program:

• Innowacyjne usługi społeczne

• Innowacyjne usługi edukacyjne (zwłaszcza w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej)

• Usługi w ramach ekonomii współdzielenia/ekonomii dostępu

Zajęcia składają się z kilku etapów

• Zajęcia wprowadzające dotyczące: (a) europejskiego i polskiego rynku innowacji społecznych, edukacyjnych, ekonomicznych; (b) nowego podejścia do rozwijania usług; (c) metodologii service learning

• Warsztat „Design Thinking” (3h) przygotowujący do kreowania i projektowania innowacyjnych rozwiązań

• Warsztat „Service Design” (3 h) wprowadzający w metodykę projektowania usług ukierunkowanych na użytkownika w roli prosumenta (współtwórcy) i uczestnika społecznej koprodukcji

• Wizyta u pracodawcy realizującego innowacyjne usługi w interesującym nas obszarze

• Warsztat „Szacowanie i mierzenie korzyści społecznych/edukacyjnych i ekonomicznych” (3 h) skoncentrowany wokół oceny efektów (produktów/rezultatów/wpływu) poszczególnych usług

• Trzydniowa wizyta studyjna u pracodawców świadczących innowacyjne usługi w wybranym mieście europejskim

• Konsultacje indywidualne (1 godzina dla studenta)

• Zajęcia podsumowujące

W ramach kursu studenci indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ul. Podchorążych 20 w wybrane czwartki. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 października 2020 r., godz. 15.30 s. 44. Warsztaty zaplanowane są na; 5 listopada, 19 listopada i 3 grudnia 2020. Terminy spotkań indywidualnych i wizyt u polskich pracodawców (grudzień, styczeń) zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami. Zagraniczny wyjazd studyjny odbędzie się, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.