Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań w kryminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1MBKd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Metody badań w kryminologii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe, Kryminologia - 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące formułowania hipotez badawczych. Klasyfikacja i charakterystyka empirycznych badań dotyczących przestępczości, polityki karnej i penitencjarnej z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz pakietów statystycznych do tworzenia baz danych, ich weryfikacji i analizy.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami badań w kryminologii, od planowania badania, realizację po interpretację wyników i ich prezentację.

- Wprowadzenie do zagadnień projektowania badań w naukach spo-łecznych. Przyczynowość w badaniach społecznych, hipotezy ba-dawcze

- Badania ilościowe i jakościowe

- Metody badań kwestionariuszowych (PAPI, CAPI, CASI, CATI, CAWI, ankieta audytoryjna)

- Badania kohortowe, panelowe

- Badania statystyczne pełne i częściowe

- Międzynarodowe badania porównawcze, meta-dane

- Wybrane metody analizy statystycznej

- Badania wiktymizacyjne

- Badania self-report

- Metody badań jakościowych (IDI – indywidualny wywiad pogłębio-ny, FGI – zogniskowany wywiad grupowy - fokus, wywiad swobod-ny)

- Znaczenie badań pilotażowych (pytania kognitywne, behawioralne)

- Interpretacja wyników, metody prezentacji danych, źródła danych w badaniach kryminologicznych, ochrona danych osobowych, przewagi i niedostatki kryminologa jako badacza nad socjologiem.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Sułek A., Sondaż polski. Warszawa 2001. /A. Sułek (wybór tekstów), Logika analizy socjologicznej, Wydawnictwo UW, Warszawa 1983.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca:

Criminology and Criminal Justice Research Methods, http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403000080.html data dostępu 26.10.2010

Francuz P., Mackiewicz, Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin 2005.

Hagan F. E., Research Methods in Criminal Justice and Criminology. 3d ed. New York: Macmillan, 1994.

Malikowski M., Niezgoda M. Badania empiryczne w socjologii T. 1 i 2, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 1997.

Manual on Victimization Surveys, UNODC, UNECE, United Nations, Geneva, 2010, 219 s.

Ward V. M., Bertrand J. T. and Brown L. F., The Comparability of Focus Group and Survey Results: Three Case Studies, Evaluation Review 15, 1991 s. 266–283.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i opisują różne badania w kryminologii.

2. Stosują badania i ich wyniki do problemu badawczego i projektują własne badania.

3. Stosują różne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości.

4. Prezentują i identyfikują kolejne etapy przeprowadzania badań kryminologicznych.

5. Analizują i porównują dane statystyczne dotyczące przestępczo-ści.

6. Rozumieją potrzebę weryfikowania teorii w empirii.

7. Umieją stale uczyć się, poszukiwać teoretycznych wyjaśnień zjawisk.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktyw-ność.

2. Ocena prac domowych.

3. Egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.