Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w kryminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1MBKd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań w kryminologii
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe, Kryminologia - 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące formułowania hipotez badawczych. Klasyfikacja i charakterystyka empirycznych badań dotyczących przestępczości, polityki karnej i penitencjarnej z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz pakietów statystycznych do tworzenia baz danych, ich weryfikacji i analizy.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami badań w kryminologii, od planowania badania, realizację po interpretację wyników i ich prezentację.

- Wprowadzenie do zagadnień projektowania badań w naukach spo-łecznych. Przyczynowość w badaniach społecznych, hipotezy ba-dawcze

- Badania ilościowe i jakościowe

- Metody badań kwestionariuszowych (PAPI, CAPI, CASI, CATI, CAWI, ankieta audytoryjna)

- Badania kohortowe, panelowe

- Badania statystyczne pełne i częściowe

- Międzynarodowe badania porównawcze, meta-dane

- Wybrane metody analizy statystycznej

- Badania wiktymizacyjne

- Badania self-report

- Metody badań jakościowych (IDI – indywidualny wywiad pogłębio-ny, FGI – zogniskowany wywiad grupowy - fokus, wywiad swobod-ny)

- Znaczenie badań pilotażowych (pytania kognitywne, behawioralne)

- Interpretacja wyników, metody prezentacji danych, źródła danych w badaniach kryminologicznych, ochrona danych osobowych, przewagi i niedostatki kryminologa jako badacza nad socjologiem.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Sułek A., Sondaż polski. Warszawa 2001. /A. Sułek (wybór tekstów), Logika analizy socjologicznej, Wydawnictwo UW, Warszawa 1983.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca:

Criminology and Criminal Justice Research Methods, http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403000080.html data dostępu 26.10.2010

Francuz P., Mackiewicz, Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin 2005.

Hagan F. E., Research Methods in Criminal Justice and Criminology. 3d ed. New York: Macmillan, 1994.

Malikowski M., Niezgoda M. Badania empiryczne w socjologii T. 1 i 2, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 1997.

Manual on Victimization Surveys, UNODC, UNECE, United Nations, Geneva, 2010, 219 s.

Ward V. M., Bertrand J. T. and Brown L. F., The Comparability of Focus Group and Survey Results: Three Case Studies, Evaluation Review 15, 1991 s. 266–283.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i opisują różne badania w kryminologii.

2. Stosują badania i ich wyniki do problemu badawczego i projektują własne badania.

3. Stosują różne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości.

4. Prezentują i identyfikują kolejne etapy przeprowadzania badań kryminologicznych.

5. Analizują i porównują dane statystyczne dotyczące przestępczo-ści.

6. Rozumieją potrzebę weryfikowania teorii w empirii.

7. Umieją stale uczyć się, poszukiwać teoretycznych wyjaśnień zjawisk.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktyw-ność.

2. Ocena prac domowych.

3. Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Woźniakowska
Prowadzący grup: Dagmara Woźniakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)