Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia ilościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2KId Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Kryminologia ilościowa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje ilościowe metody w diagnozowaniu przestępczości. Studenci zapoznają się z badaniami stosowanych w kryminologii wykorzystującymi różnorodne techniki analizy i pakiety statystyczne

Pełny opis:

Omówienie metod ilościowych w diagnozowaniu przestępczości. Standaryzacja zmiennych kryminologicznych. Analiza danych indywidualnych i zagregowanych wskaźników. Modele regresji, modele logitowe, modele hierarchiczne, metody wizualizacji danych o przestępczości, polityce karnej i penitencjarnej.

- Badania statystyczne (statystyki: policyjna, sądowa, penitencjarna)

- Badania oparte na szeregach czasowych i danych przekrojowych

- Badania wiktymizacyjne. Szacowanie ryzyka wiktymizacyjnego

- Badania dotyczące szacowania skłonności przestępczych

- Porównawcze badania trendów przestępczości i polityki karnej

- Mapy przestępczości i populacji więziennych

Literatura:

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2010, (praca zbiorowa), Fourth ed. WODC - Boom Juridische uitgevers 2010, 378 str.

Gruszczyńska B., Europejska statystyka penitencjarna. Polska na tle wybranych krajów, Przegląd więziennictwa polskiego, Nr 62-63, Wydawnictwa CZSW MS, Warszawa 2009, str. 173-202.

Gruszczyńska B., Przestępczość w świetle danych policyjnych i wiktymizacyjnych, w: Geografia występku i strachu, A. Siemaszko (red.). Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2008, s. 77-99.

Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007, 243 str.

Manual on Victimization Surveys, UNODC, UNECE, United Nations, Geneva, 2010, 219 s.

Hagan F. E., Research Methods in Criminal Justice and Criminology. 3d ed. New York: Macmillan, 1994.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas Przestępczości w Polsce 4, (red. A. Siemaszko), Oficyna Naukowa, 2009. 330 str.

Szamota B., Teoria ekonomiczna przestępczości (analiza krytyczna modelu wyboru zachowania przestępnego), „Państwo i Prawo“, 1992, z. 1, s. 37 – 48.

Literatura uzupełniająca:

Criminology and Criminal Justice Research Methods, http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403000080.html data dostępu 26.10.2010

G. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990

Ferguson G. A., Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN Warszawa 2002.

P. Francuz, R. Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedza skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Journal of Quantitative Criminology, Vol.20, No 1, Kluwer Academic, 2004.

Ross M., Testing Control Theory and Differential Association: A Causal Modeling Approach. American Sociological Review, Vol. 47, No. 4., 1982, s. 489–504.

von Hofer H. and Tham H. (1989). General deterrence in a longitudinal perspective. A Swedish case: Theft, 1841-1985. European Sociological Review, l 1989, s. 25-45.

Efekty uczenia się:

Studenci

1. znają zasady kwantyfikacją zjawisk kryminologicznych i budowy hipotez badawczych dotyczących uwarunkowań przestępczości.

2. Potrafią wykorzystać metody weryfikacji hipotez o przestępczości

3. Umieją analizować trendy i strukturę przestępczości.

4. Znają metody szacowania ryzyka wiktymizacji

5.Potrafią porównywać trendy i nasilenie przestępczości według różnych przekrojów społecznych i regionalnych.

6. Znają przyczyny ciemnej liczby przestępstw i metody jej oszacowania.

7. Umieją pracować w zespole nad formułowaniem hipotez statystycznych i ich weryfikacją.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – obejmuje przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach.

2. Znajomość polskich i zagranicznych ilościowych badań kryminologicznych.

3. Umiejętność interpretacji wyników badań ilościowych w zakresie kryminologii

4. Autorski projekt analityczny obejmujący prezentację dotycząca zastosowania metod statystycznych i modelowania zjawiska przestępczości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ostaszewski
Prowadzący grup: Paweł Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gruszczyńska, Paweł Ostaszewski
Prowadzący grup: Paweł Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.