Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PRPS1-1TSPd Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teoria społeczeństwa i problemów społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Człowiek istotą społeczną? Człowiek współtwórcą społeczeństwa? Omówione zostaną podstawowe pojęcia i kierunki socjologii. Szczególna uwaga zwrócona będzie na koncepcje i procesy generowania i rozwiązywania tak zwanych problemów społecznych, społecznych przesłanek naruszania norm, zachowań dewiacyjnych, występowania tak zwanej patologii i dezintegracji społecznej. Uwzględniony zostanie kontekst porównawczy oraz historyczny i kulturowy owych koncepcji i procesów, a także praktyczne walory socjologii oraz związki wiedzy socjologicznej z polityką społeczną.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z zagadnieniami socjologicznego opisu oraz teoretycznej interpretacji zjawisk i procesów życia społecznego. Omawiane są podstawowe teoretyczne pojęcia i kierunki socjologii. Szczególna uwaga zwrócona jest na koncepcje i procesy generowania i rozwiązywania tak zwanych problemów społecznych, społecznych przesłanek naruszania norm, zachowań dewiacyjnych, występowania tak zwanej patologii i dezintegracji społecznej. Studenci zapoznają się z kontekstem porównawczym oraz historycznymi i kulturowymi uwarunkowaniami owych koncepcji i procesów, a także poznają praktyczne walory socjologii oraz związki wiedzy socjologicznej z polityką społeczną. W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Co to jest teoria społeczeństwa, struktura i rodzaje teorii społeczeństwa. Orientacje metodologiczno - teoretyczne w socjologii, w tym: funkcjonalno-strukturalna, konfliktowa, humanistyczna (interpretatywistyczna). Przegląd pojęć i koncepcji teoretycznych dotyczących: ładu społecznego, norm społecznych, dewiacji społecznych i kontroli społecznej. Ogólna teoria zachowania; założenia teoretyczne i przegląd badań. Teoria zachowania w sytuacji konfliktu. Twierdzenia ogólnej teorii zachowania dotyczące wygaszania zachowań. Teoria dysonansu poznawczego i jej twierdzenia dotyczące wpływu dysonansu na postępowanie ludzi. Twierdzenia teorii wymiany a teoria zachowania. Teorie zachowania przestępczego (dewiacyjnego). Zasady skutecznego stosowania nagród i kar w świetle badań i teorii zachowania. Praktyczne funkcje i zadania socjologii.

Bilans nakładu pracy studenta

Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe:

uczestnictwo w wykładzie – 30 godz.

uczestnictwo w ćwiczeniach – 30 godz.

przygotowanie referatu – 10 godz.

przygotowanie do zajęć – 20 godz.

przygotowanie do egzaminu – 60 godz.

Razem: 150 godz.

Literatura:

A. Giddens, Co to jest socjologia? (w:) A. Giddens, Socjologia, PWN 2004, s. 26-43;

M. Ziółkowski, Teoria socjologiczna początku XXI wieku, (w:) Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, t. 1, s. 15-31;

A. Podgórecki, Pięć funkcji socjologii, (w:) Studia Socjologiczne 3/1966;

P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, cz. II: Społeczeństwo jako rzeczywistość obiektywna, PIW 1983, s. 85-200;

St. Ossowski, Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań, (w:) St. Ossowski, O nauce, PWN 1967, s. 173-193;

E. Goffman, Porządek interakcyjny, (w:) WTS 2006, t.1, s. 293-315;

A. V. Cicourel, Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu i roli, (w:) WTS 2006, t.2, s. 909-937;

A. Kojder, Norma społeczna, (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 2, Wyd. Oficyna Naukowa 1999, s. 336-346;

A. Podgórecki, A Kojder, Prawo (w:) Encyklopedia Socjologii, t.3, Wyd. Oficyna Naukowa 2000, s. 185-191;

M. Weber, Typy panowania, (w:) Socjologia – lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak 2006, s. 470-492;

S. Lukes, Władza i panowanie, (w:) Socjologia – lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak 2006, s. 492-503;

Uzupełniająca:

M. Foucault, Trzy typy władzy, (w:) WTS 2006, t.1, s.512-536;

M. Foucault, Wiedza i władza, (w:) WTS 2006, t.1, s.537-544;

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, (w:) WTS 2006, t.1, s. 445-477;

L. Coser, Społeczne funkcje konfliktu, (w:) WTS 2006, t.1, s.478-481;

R. H. Turner, Koncepcja siebie w interakcji społecznej, (w:) WTS 2006, t.1, s.272-284;

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka 1999, rozdz. 6: Socjalizacja, s. 75-92

J. Turowski, Osobowość, socjalizacja, postawy, (w:) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL 1993, s. 37-57;

J. Turowski, Typologia grup społecznych, (w:) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL 1993, s. 107-114;

J. Turowski, Społeczeństwo ogólne i jego struktura, (w:) J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury ..., TN KUL 1994, s. 51-71;

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka 1999, rozdz. Symbole i kultura, s. 35-48;

J. Turowski, Zagadnienia rozwoju społecznego (w:) J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury ..., TN KUL 1994, s. 73-104;

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka 1999, rozdz. Zaburzenia, dewiacje i sprzeciw społeczny, s. 176-192;

J. Kwaśniewski, Patologia społeczna, (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 3, Wyd. Oficyna Naukowa, s. 88-96;

K. Frieske, Alkoholizm (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 1, Wyd. Oficyna Naukowa 1998, s. 20-24;

J. Zamecka, Narkomania, (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 2, Wyd. Oficyna Naukowa 1999, s. 285-287;

M. Jarosz, Samobójstwa, PWN 1997, rozdz. Samobójstwa w czasie i przestrzeni, s. 13-36;

K. Frieske, Marginalność społeczna (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 2, Wyd. Oficyna Naukowa 1999, s. 167-171;

A. Giddens, Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne (w:) A. Giddens, Socjologia, PWN 2004, s. 330-365;

S. Seidman, Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja (w:) WTS 2006, t.1, s. 44-55;

J. C. Alexander, Zasadność teorii socjologicznej: dlaczego końca nie widać, (w:) WTS 2006, t.1, s. 55-62;

S. Nowak, Praktyczne zastosowania socjologii (w:) S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN 1985, s. 448-478;

A. Giddens, Socjologiczne metody badawcze i myślenie teoretyczne w socjologii (w:) A. Giddens, Socjologia, PWN 2004, s. 658-701;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza

1. Identyfikuje przedmiot socjologii, jej zadania i wkład w rozwój interdyscyplinarnej teorii i praktyki diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych

2. Posługuje się pojęciami i koncepcjami teoretycznymi rozmaitych zjawisk i problemów społecznych oraz zasad organizacji życia zbiorowego

3. Rozpoznaje rodzaje więzi społecznych (rodzin¬nych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, orga¬nizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycz¬nych, prawnych), ich prawidłowości i mechanizmy zakłóceń.

4. Zna elementy i rodzaje struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) w wymiarze regio¬nu i w skali globalnej

Umiejętności:

1. Rozpoznaje procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementy, przyczyny, prze¬bieg, skalę i konsekwencje tych zmian.

2. Identyfikuje i interpretuje zjawiska i problemy społeczne rozmaitej natury

3. Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych prob¬lemów społecznych

Kompetencje:

1. Aktywnie uczestniczy i współdziała w grupach, zespołach zajmujących się analizowaniem zjawisk i rozwiązywaniem problemów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2. Referat/prezentacja wybranego zagadnienia

3. Egzamin ustny

Kryterium oceny jest zakres posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych stwierdzony na podstawie udziału w dyskusjach na zajęciach, referatu i egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Pawlak
Prowadzący grup: Monika Abucewicz, Mikołaj Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kindler, Mikołaj Pawlak
Prowadzący grup: Marta Kindler, Mikołaj Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.