Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3PSPMd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pożądana umiejętność rozumienia anglojęzycznych tekstów z terminologią pracy socjalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z dynamiką i rezultatami rozwoju pracy socjalnej na świecie z uwzględnieniem tendencji do międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy oraz spornych kwestii dotyczących teoretycznych podstaw jej praktykowania.

Pełny opis:

Poznanie międzynarodowego kontekstu pracy socjalnej w czterech aspektach tematycznych: historycznym; instytucjonalnym, współczesnej dynamiki rozwojowej, innowacyjnych modeli praktyki.

W programie przedmiotu zawarte są: przegląd trzech pierwszych wyżej wymienionych aspektów tematycznych, zapoznanie studentów z międzynarodowymi czasopismami specjalistycznymi w oparciu o e-zbiory BUW oraz przegląd wybranych samodzielnie ze światowego dorobku pracy socjalnej i prezentowanych przez studentów innowacyjnych modeli praktyki.

Literatura:

Literatura wymagana - podstawowa

1. Szmagalski J., Międzynarodowa praca socjalna wobec problemów pomocy imigrantom i uchodźcom, w: Lalak D. (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji UW, Warszawa 2008

2. Szmagalski J., Profesjonalizacja pracy socjalnej. Wyzwania dla Europy, (w:) Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001

3. Szmagalski J., Współczesne procesy rozwojowe pracy socjalnej jako zawodu i dziedziny kształcenia akademickiego, Praca Socjalna 3, 2006

4. van Wormer K., Concepts for Contemporary Social Work: Globalization, Oppression, Social Exclusion, Human Rights, Etc. Social Work & Society, Nr 1, 2005

Literatura wymagana – do wyboru

Artykuły na temat innowacyjnych modeli pracy socjalnej ze specjalistycznych czasopism anglojęzycznych dostępnych w BUW przez „e-zbiory, Lista AtoZ”przez studentów zgodnie z ich specjalnymi zainteresowaniami pracą socjalną lub alternatywnie - z polskich czasopism specjalistycznych.

Literatura zalecana:

1. Gray M., Dilemmas of international social work: paradoxical processes in indigenization, universalism and imperialism, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 231-238

2. Midgley James, Issues in international social work: Resolving critical debates in the profession, Journal of Social Work, Nr 1, 2001

3. Sewpaul W., Global standards: promise and pitfalls for re-inscribing social work into civil society, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 210-21

4. Weiss I., Welbourne P., (red.) Social Work as a Profession: A Comparative Cross-National Perspective, , British Association of Social Work, Venture Press, Birmingham, 2007

Efekty uczenia się:

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- znał specyfikę i terminologię międzynarodowej pracy socjalnej oraz instytucjonalne mechanizmy wyznaczające jej umiędzynarodowienie

- znał tendencje profesjonalizacyjne w dynamice rozwojowej pracy socjalnej na świecie,

- znał nowatorskie podejścia do rozwiązywania problemów, nieznane ani z praktyki, ani z literatury krajowej;

w sferze umiejętności:

- potrafił korzystać ze światowego zasobu aktualnej wiedzy o pracy socjalnej do poszerzenia praktycznych podejść.

- potrafił przygotowywać prezentacje wiedzy profesjonalnej zdobytej przez studiowanie specjalistycznych źródeł;

w sferze kompetencji społecznych

- wrażliwy na znaczenie odmienności kulturowych,

- dbał o komunikatywność i świadomy jej znaczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Na ocenę składają się poziom: 1) frekwencji na zajęciach, 2) prezentacji przygotowanej samodzielnie przez studenta wybranej przez niego publikacji przedstawiającej innowacyjny model praktyki, 3) .

Kryteria oceny

Ocena jest uwarunkowana poziomem 1) poziomem poprawności w przedstawieniu zdobytej wiedzy, 2) jakością umiejętnego posługiwania się specjalistycznymi źródłami wiedzy do poszukiwania inspiracji dla praktyki, 3) zrozumienia znaczenia odmienności kulturowych w praktyce pracy socjalnej. 4) dbałości o komunikatywność.

Metody oceny pracy studenta Ocena w skali 5! - 2

Kontrola obecności 5 – 100%, 4 – 2 nieobecn.; 3 – 2 nieobecn.; nzal – 3 nieobecn. nieusprawiedliwione.

Prezentacja 5! – 3 za prace na podstawie publikacji obcojęzycznych; 4 – 3 za prace na podstawie publikacji polskich.

Końcowy pisemny test wiadomości 5- 2

Ocena końcowa Średnia z powyższych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.