Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy polityczne i społeczno-kulturowe migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-M-1PPMd Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy polityczne i społeczno-kulturowe migracji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty modułowe I - Praca socjalna, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu koncentruje się na podstawowych zagadnieniach teoretycznych związanych z problemami politycznymi i społeczno-kulturowymi migracji w Polsce, jako kraju, który po 1989 roku zmienił swój status migracyjny z państwa emigracyjnego na państwo emigracyjno-imigracyjne. Ponadto analizowane są skutki procesów emigracyjnych i imigracyjnych do Polski.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie w części teoretycznej zapoznanie z: wybranymi międzynarodowymi teoriami migracji, ekskluzywnym i inkluzyjnym traktowaniem migracji oraz procesami tworzenia się społeczności migracyjnych na terenie kraju przyjmującego.

W części seminarium odnoszącej się do praktyki stosowanej w Polsce, jako kraju emigracyjno-imigracyjnego, poruszane są zagadnienia statusu prawnego imigrantów w Polsce, odpowiednich aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, programów integracyjnych podejmowanych wobec nowoprzybyłych, kwestii związanych z obecnością imigrantów na rynku pracy oraz przestępczość imigrantów w Polsce.

Ponadto, w programie jest również polska emigracja i jej demograficzne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe konsekwencje.

Kwestią podsumowującą jest analiza zmian demograficznych populacji i wyzwanie przyszłej transformacji Polski z państwa narodowego w społeczeństwo wielokulturowe.

Literatura:

E. Budakowska, Współczesny migrant: nomada czy lokalny współkreator? [w:] „Migracje i społeczeństwo”, Warszawa 2007, tom 1, Instytut Historii PAN;

A. Krajewska, „Polityka braku polityki”: imigrantki w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi, [w:]Societas/Communitas ISNS UW, 1(13)2012;

A. Grzymała-Kazłowska (red.), Miedzy jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa 2008 (stosowne strony dot. kwestii teoretycznych);

A. Grzymała-Kazłowska, Sławomir Łoziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, WUW 2008;

A. Appadurai, Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (28-37, 55-70, 84-87, 90-93, 105, 113, 118, 129-131);

M. Banaś, J. Rokicki (red.), Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Kraków 2005;

A. Borowiak, P.Szarota (red.), Tolerancja i wielokulturowość – wyzwania XXI wieku, Warszawa 2004;

J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003;

Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005;

E. Budakowska, Wielokulturowość: ponowoczesnym nacjonalizmem?, [w:] Jadwiga Królikowska (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne, WUW 2009, s. 152-161;

E. Budakowska (red.),Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, Warszawa WUW 2005;

J.W. Burszta, J.Serwański (red.), Migracja-Europa-Polska, Poznań 2003;

H. Domański, A. Rychard (red.) Elementy nowego Ładu, Warszawa 2004;

A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, WUW, Warszawa 2007 (s. 50-82, 105-132, 245-257);

K. Iglicka, Integracja czy dyskryminacja. Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Warszawa 2003;

E. Jadźwińska, Marek Sokólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001;

A. Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce (uchodźcy, imigranci, mniejszości narodowe), Scholar Warszawa 2009;

J. Jaworski, Polsko-afrykańskie koneksje, Konstantynów Łódzki 2000;

I. Kabzińska-Stawarz, S.Szynkiewicz (red.) Konflikty etniczne. Źródła-typy-sposoby rozstrzygania. Warszawa 1996 (A. Pozern-Zieliński);

P. Kaczmarek, M. Okólski (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia bezrobocia, OBM UW, Warszawa 2008;

A. Kapcia, L. Korporowicz i A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje”, Instytut Kultury, Warszawa 1995;

M. Kempy, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa 1997;

Peter Kivisto – Multiculturalism in a Global Society, Blackwell Publishing 2002;

Komunikaty CBOS ( stosowne do problematyki);

P. Kowalski, Wędrować pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, Opole 2003;

S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce, Difin, Warszawa 2010

D.S. Landem, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa 2005;

E. Lee, A Theory of Migration, Demography, 1966 nr 3, s.47-57;

S. Łodziński (red.), Z problematyki swojskości i obcości, Warszawa 1990;

S. Łodziński, „Pełzająca wielokulturowość”. Perspektywy polityki wielokulturowości w Polsce – problemy prawne i nastawienia społeczne”, „Migracje i społeczeństwo”, Warszawa 2000, tom 5 , Instytut Historii PAN;

D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002;

C.N.Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.) Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999 (wyglad zewnętrzny a stereotypy);

I. Main, I. Czerniejewska (red.), Uchodźcy : teoria i praktyka, wyd. Stowarzyszenie Jeden Świat, Poznań 2008;

J.Mantel-Niećko (red.), Afrykański wygnaniec, tożsamość a prawa człowieka, Warszawa 1999;

H. Malewska-Peyre, Być cudzoziemcem w Polsce: wywiady z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce, Warszawa 2004;

H. Malewska-Peyre, Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce, Warszawa 2001;

J. Mucha, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005;

E. Nowicka, B. Cieslińska (red.), Wędrowcy i imigranci, Kraków 2005;

E. Nowicka, S. Łodziński (red.), U progu otwartego świata. Poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988-1998, Kraków 2001;

E. Nowicka, Sławomir Łodziński (red.), Kulturowe wymiary imigracji do Polski. Studia socjologiczne, Wydawnictwo Prolog, Warszawa 2006;

M.Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007;

A. Żukowski, Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość, Olsztyn 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

WIEDZA

1. posiada znajomość problematyki określonej programem

2. posiada znajomość aparatu pojęciowego

3. przyswaja nowe myślenie i sposoby rozwiązywania migracyjnych napięć społecznych powstających w warunkach postmodernistycznego pluralizmu i ścierania się idei indywidualizmu ze wspólnotowością.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Nabywa umiejętności rozumienia i interpretacji różnorodnych kontekstów ruchów migracyjnych

2. Nabywa umiejętności obserwacji rzeczywistości społecznej w warunkach szybkiej zmiany

3. obznajomienie z problemami powstającymi na styku kultur, ras i grup sąsiedzkich na obszarach państw narodowych ulegających heterogenizacji wskutek imigracji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. formułowanie wyważonych opinii dotyczących kwestii migracyjnych

2. branie udziału w dyskursie nad znaczeniem współczesnej imigracji

3. umiejętności analiz czynników sprawczych współczesnych procesów przemieszczeń ludności i przewidywania ich skutków dla państw przyjmujących i samych imigrantów.

Metody i kryteria oceniania:

1.Wynik pisemnego zaliczenia testu zawierającego pytania otwarte, trwającego 90 min.

2. Stopień aktywności w czasie zajęć (obecność i udział w dyskusji)

3. Przygotowana w zespole prezentacja tematu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Ostaszewska
Prowadzący grup: Aneta Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.