Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna - umiejętności i procesy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS12PUP2z
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna - umiejętności i procesy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i ćwiczenie sprawności związanych z profesjonalnym wykonywaniem większości ról zawodowych pracownika socjalnego – wiedzy i umiejętności warunkujących skuteczność w:

• podejmowaniu bezpośredniej interwencji,

• wiązaniu klientów z dostępnymi zasobami,

• utrzymywaniu sprawności organizacyjnej,

• rozwoju zasobów instytucji adekwatnych do potrzeb odbiorców.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student nabywa podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności) niezbędne do profesjonalnego praktykowania pracy socjalnej.

Forma warsztatowa pozwala na ćwiczenie podstaw umiejętności w kilku obszarach: (1) umiejętności komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych); (2) umiejętności poszerzania samoświadomości; (3) umiejętności adekwatnego stosowania odpowiedzialności w relacji pomocy; (4) umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientem; (5) umiejętności pracy z klientem niezmotywowanym / oporującym.

Zajęciom warsztatowym towarzyszy studiowanie literatury poświęconej problematyce podstawowych założeń klinicznej pracy socjalnej, komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej), procesu pomagania, relacji terapeutycznej oraz towarzyszących tej relacji takich typowych zjawisk psychologicznych jak opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie.

Literatura:

• L. Brammer, Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, Studium Pomocy Psychologicznej

• K. Drat-Ruszczak, E. Drążkowska-Zielińska (red.), Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii, Academica SWPS, Warszawa 2005

• G. Egan, Kompetentne pomaganie, Zysk i S-ka 2002

• Ch.J. Gelso, J. A. Hayes, Relacja terapeutyczna, GWP, 2005

• J. Kottler, Opór w psychoterapii. Jak pracować z klientem trudnym, GWP, 2007

• E. Marcus, Pomaganie bez oporu (wg J. Enrighta), w: Santorski J. (red.), ABC pomocy psychologicznej, Rezonans i Dialog nr 8

• K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2005

• J. Steward, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN 2009

Efekty uczenia się:

Student

w sferze wiedzy: K_W05, K_W14

- definiuje pracę socjalną jako profesję o określonej strukturze i określonym stopniu rozwoju

- zna główne procesy istotne dla pracy socjalnej jako profesji

w sferze umiejętności: K_U03, K_U06, K_U10

- potrafi wykorzystywać wiedzę do analizowania relacji i procesu pomocy

- potrafi zdefiniować potrzeby i problemy doświadczane przez klientów

- potrafi dobierać odpowiednie strategie pomagania do specyficznych problemów klientów

w sferze kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K05, K_K-7

- jest przygotowany do funkcjonowania w grupach i zespołach

- jest świadomy znaczenia poprawnej komunikacji interpersonalnej i z tego względu gotowy do angażowania się w relacje pomocowe

- dba o standardy etyczne podczas realizacji procesu pomagania

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach

- umiejętność dokonania autoewaluacji uczestnictwa w zajęciach

- zasób wiedzy

- umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów

Metody oceniania:

(1) egzamin pisemny – sprawdzian znajomości problematyki zajęć, na podstawie podanych lektur, czas pisania 60 min.

(2) sprawdzian umiejętności zastosowania wiedzy – w trakcie prowadzonych warsztatów – bieżąca ewaluacja i ocena końcowa w postaci informacji zwrotnej

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w zajęciach zorganizowanych – 30 godz.

• przygotowanie teoretyczne do warsztatów – 50 godz.

• analiza indywidualnego udziału w warsztacie – 10 godz.

• przygotowanie do egzaminu – 60 godz.

RAZEM: 150 godz

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)