Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS211PSY2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawową problematykę z zakresu psychologii ogólnej.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują podstawową problematykę z zakresu psychologii ogólnej.

Ich celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, najważniejszymi obszarami badawczymi oraz podejściami teoretycznymi w psychologii a także terminologią psychologiczną oraz pokazanie studentom możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w zawodzie pracownika socjalnego.

Tematy zajęć obejmują następujące zagadnienia:

1.Przedmiot psychologii i jej dziedziny. Metody stosowane w psychologii.

2.Ogólna charakterystyka współczesnych kierunków psychologii.

3.Elementarne procesy poznawcze. Spostrzeganie i uwaga.

4.Wyobrażenia i procesy pamięci. Zapominanie oraz możliwości wspierania pamięci.

5.Myślenie i rozumowanie.

6.Inteligencja i rozwiązywanie problemów.

7.Język i komunikacja. Rozwiązywanie konfliktów.

8.Emocje i uczucia. Radzenie sobie ze stresem.

9.Procesy motywacyjne. Możliwości wspierania motywacji.

10.Uczenie się oraz jego wyniki.

11.Psychologia procesów społecznych.

12.Całościowe modele ujmowania psychiki człowieka: Osobowość, Temperament i Style poznawcze.

13.Psychologia twórczości.

14.Kompetencje społeczne i możliwości ich rozwijania. Umiejętność budowania kontaktu z partnerem interakcji. Asertywność. Sztuka wystąpień publicznych.

Literatura:

Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Zimbardo, Ph. G. (2002). Psychologia i życie. Warszawa: PWN

Kosslyn, S.M., Rosenberg, R.S. (2006). Psychologia. Mózg - człowiek - świat. Kraków: Znak.

Tavris, C., Wade, C. (2008). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna podstawowe pojęcia psychologiczne oraz najbardziej popularne koncepcje psychologii ogólnej, orientuje się w najważniejszymi obszarach badawczych i podejściach teoretycznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia psychologiczne, opisać główne kierunki w psychologii oraz przedstawić istotne, dobrze udokumentowane ustalenia badawcze z zakresu psychologii ogólnej.

Student potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę do rozumienia i uogólniania wniosków z badań empirycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu, wyjaśniania a także przewidywania zachowania innych ludzi. Student w większym stopniu rozumie zachowanie swoje i innych. Student potrafi nawiązać kontakt z partnerem interakcji, funkcjonować jako członek grupy, zespołu, jak również zaplanować i przeprowadzić proste oddziaływanie nakierowane na zmianę zachowania

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Kolokwia, egzamin pisemny.

Ćwiczenia: Ocena uwzględnia wyniki kolokwiów, opracowanie przydzielonych studentowi problemów, obecność i aktywność studenta podczas zajęć oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)