Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niedostosowanie, Przestępczość, Narkomania, Alkoholizm, Wykluczenie jako Zmienne/Elementy Polityki Społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-NPNAd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Niedostosowanie, Przestępczość, Narkomania, Alkoholizm, Wykluczenie jako Zmienne/Elementy Polityki Społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem seminarium jest pomoc w przygotowaniu napisania pracy magisterskiej poprzez doskonalenie warsztatu naukowego studentów, podjęcia indywidualnego zadania empirycznego i poprawne jego rozwiązanie. Pierwsza część zajęć to pogłębienie znajomości podstawowej literatury i ukazywanie sposobów szukania problemów badawczych. Zadaniem seminarium jest zainteresowanie studentów lokalną polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Preferowane będą tematy związane z zagadnieniami polityki społecznej wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i przejawiającej zachowania patologiczne. Problematyka badań obejmowała będzie profilaktykę społeczną, resocjalizację, pomoc socjalną. Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium jest sformułowanie tematu pracy badawczej, opanowanie literatury przedmiotu uwidocznione w rozdziałach teoretycznych, zaprojektowanie badań i ich przeprowadzenie, analiza wyników wraz z wnioskami praktycznymi

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest pomoc w przygotowaniu napisania pracy magisterskiej poprzez doskonalenie warsztatu naukowego studentów, podjęcia indywidualnego zadania empirycznego i poprawne jego rozwiązanie. Pierwsza część zajęć to pogłębienie znajomości podstawowej literatury i ukazywanie sposobów szukania problemów badawczych. Zadaniem seminarium jest zainteresowanie studentów lokalną polityką społeczną w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Preferowane będą tematy związane z zagadnieniami polityki społecznej wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i przejawiającej zachowania patologiczne. Problematyka badań obejmowała będzie profilaktykę społeczną, resocjalizację, pomoc socjalną. Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium jest sformułowanie tematu pracy badawczej, opanowanie literatury przedmiotu uwidocznione w rozdziałach teoretycznych, zaprojektowanie badań i ich przeprowadzenie, analiza wyników wraz z wnioskami praktycznymi. Problematyka badawcza koncentrowała się będzie wokół następujących zagadnień: Niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, przestępczości nieletnich, patologii społecznej i innych. Wśród szczegółowych zagadnień podejmowanych na seminarium znajdą się m. in. następujące kwestie: Prowadzenie badań społecznych w wymiarze pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej. Rodzaje badań pedagogicznych, ocena różnych typów badań, procedura badań pedagogicznych. Omówione zostaną wybrane procedury badawcze wraz z poszczególnymi kroki badawczymi. Student opanuje pojęcie metod i technik badawczych i zaprezentuje opanowanie tej wiedzy w rozdziale metodologicznym. Przeanalizowane będą typowe narzędzia badawcze stosowane w badaniach społecznych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Omówione będą również zagadnienia dotyczące terenu badań i doboru grup. Ocena uzyskanych wyników badań, analiza statystyczna i jakościowa doprowadzić ma do podkreślenia aplikacyjnych wartości badań własnych.

Literatura:

1. Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Wyd. Żak, W-wa 1995.2

2. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Żak , Warszawa 2001.

3. Szmagalski J., Badanie i działanie. W poszukiwaniu metod organizowania środowiska wychowawczego. UW, Wydział Pedagogiczny, W-wa 1988.

4. Phillipps Shively W., Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2003

Literatura podstawowa i uzupełniająca związana będzie z literaturą zalecaną w trakcie realizowanych programowych przedmiotów, wsparta przez diagnozę społeczną, metodologię badań społecznych oraz literaturę związaną z wybranym zagadnieniem jak np. pedagogika penitencjarna i inne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

W zakresie wiedzy:

• opisuje założenia metodologii nauk społecznych oraz dyscyplin pedagogicznych

• rozróżnia metody i narzędzia badawcze pozwalające opisać i wyjaśnić zjawiska oraz mechanizmy marginalizacji społecznej i nieprzystosowania społecznego

W zakresie umiejętności:

• potrafi projektować narzędzia pomiaru zjawisk związanych z podejmowaną problematyką pracy

• potrafi formułować problemy i hipotezy badawcze, budować zmienne i ich wskaźniki pomiaru, a także posługiwać się metodami opisu i wnioskowania statystycznego w naukach społecznych

• potrafi diagnozować złożone uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji w tym przygotować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu nauk społecznych, a także analizować i interpretować wyniki badań.

W zakresie kompetencji społecznych:

• potrafi samodzielnie analizować braki w wiedzy i umiejętnościach wymagających podstaw z zakresu metodologii badań w naukach społecznych

• potrafi samodzielnie i zespołowo prowadzić badania w zakresie ww. problematyki z zachowaniem wszelkich rygorów postępowania naukowego i etycznego

• jest wrażliwy społecznie na problemy grup zmarginalizowanych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poszczególnych dokonań studenta, od koncepcji pracy, do oceny poszczególnych jej fragmentów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.