Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza medialnych przekazów informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00AMPZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 15.0 / (0320) Dziennikarstwo i informacja
Nazwa przedmiotu: Analiza medialnych przekazów informacyjnych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności ilościowej i ilościowo-jakościowej analizy medialnych przekazów informacyjnych, oraz przekazanie wiedzy o sposobach ich konstrukcji i zasadach komunikatywnej prezentacji. W trakcie zajęć, adresowanych przede wszystkim do studentów szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych, słuchacze zapoznają się z zestawem konkretnych metod i technik badawczych, umożliwiających odczytywanie znaczeń i identyfikację wiedzy o otaczającej rzeczywistości, przekazywanej przez media.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności dotyczących wszechstronnej analizy prasowych i telewizyjnych przekazów informacyjnych, pod kątem ich, zawartości, treści, sposobu jej przekazywania, przepływu oraz makro- i mikrostruktury formalnej. Omówiony zostanie wpływ różnych sposobów prezentacji informacji na ich zrozumienie i zapamiętanie, w tym pomiar poziomu trudności i wyeksponowania. Przedstawione będą też podstawowe zasady konstruowania przekazów informacyjnych z punktu widzenia psychologii poznawczej. Zajęcia ilustrowane są licznymi przykładami (plansze, schematy, prezentacje wideo). Słuchacze biorą w nich czynny udział, w znacznej mierze samodzielnie przeprowadzając różnego rodzaju badania i analizy, włącznie z samodzielną realizacją krótkiego dziennika telewizyjnego.

Literatura:

Adler P.A.(ed.), Understanding television. Essays on Television as a Social and Cultural Force, Praeger, New York 1981; Allen R.C., Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, Wyd. Szumacher, Kielce 1998; Bauer Z., Chudziński M.,(red.), Dziennikarstwo i świat mediów, (wyd. II), Universitas, Kraków 2000; Berger A.S., Media and Communication Research Methods, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi 2000 Fedler F., Bender J.R., Davenport L., Drager M.W., Reporting for the Media, Harcourt College Publishers, Fort Worth, Philadelphia, San Diego, New York (etc.) 2001; Francuz P. (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999; Fras J, Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999; Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999; Jachimowska K., Tekst, jako element komunikatu telewizyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 Kłosiński M., Badanie zawartości i wyeksponowania przekazu medialnego, "Societas/Communitas", nr 2, 2007; Kłosiński M., Analiza medialnych przekazów informacyjnych. Forma, zawartość, treść, komunikatywność, [skrypt powielony], ISNS UW, Warszawa 2005 Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000 Malcolm F. Mallette (ed.), Handbook for Journalists of Central and Eastern Europe, [tłum. polskie B.Stanisławczyk-Żyła}, Krąg, Warszawa 1990; McQuail D.,Teoria komunikowania masowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008; Mrozowski M., Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, COMUK, Warszawa 1991; Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001 Mullan B., Consuming Television. Television and its Audience, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge 1997; Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983; Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska,, UNIVERSITAS, Kraków 2002; Żurawski K., Długi stół. Skrypt dla dziennikarzy programów informacyjnych,, Centrum Strategii - Akademia Telewizyjna TVP S.A., wyd. II, Warszawa 2004. Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, wyd. ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko-Biała 2007; Skworz A., Niziołek A., Biblia dziennikarstwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• rozpoznaje różne rodzaje i gatunki medialnych przekazów informa-cyjnych,

• operuje fachową terminologią dotyczącą warsztatu dziennikarskie-go,

• oblicza poziom trudności i zrozumiałości wypowiedzi prasowych,

• oblicza poziom wyeksponowania wypowiedzi prasowej i wskaźnik ekspozycyjności formalnej komunikatu w dzienniku telewizyjnym,

• analizuje i porównuje zawartość gazet i dzienników telewizyjnych,

• analizuje pole semantyczne wybranych pojęć oraz postawy wyrażo-ne wobec wybranych osób lub obiektów pojawiających się w przekazach medialnych,

• rekonstruuje ukryte definicje sprawozdawcze wybranych dotyczące wybranych pojęć osób lub zjawisk przedstawianych w przekazach medialnych,

• wyjaśnia podstawowe mechanizmy i czynniki warunkujące selekcję informacji (gatekeeping),

• rekonstruuje obraz świata przedstawionego w mediach.

Metody i kryteria oceniania:

• Kontrola obecności,

• Ocena zadań wykonywanych podczas zajęć

• Dwie pisemne prace śródsemestralne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kłosiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kłosiński
Prowadzący grup: Marek Kłosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.