Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia intymności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10ANIL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia intymności
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom tych obszarów życia społecznego, które funkcjonują w kulturze jako intymne, czyli prywatne a nadto wrażliwe, ukryte czy trudne. Centralną osią zainteresowania jest ludzkie ciało i kulturowe kodowanie nagości. Równolegle studenci realizują projekty badawcze - badają samodzielnie wybrane zagadnienia wykorzystując warsztat i perspektywę interpretacyjną antropologii intymności. Duża waga położona jest na etykę badawczą, co sprawia, że zajęcia mają także walor edukacyjny w nauce metodologii jakościowych badań społecznych.


Pomocne w zrozumieniu poruszanej problematyki będą następujące przedmioty: antropologia kulturowa. Nie trzeba natomiast mieć doświadczenia w badaniach jakościowych.

Skrócony opis:

Wiedza, która jest prezentowana na zajęciach, dotyczy tego, co w naszej kulturze kodowane jest jako intymne. Wiodące przykłady analizowane na zajęciach prowadzonych częściowo w formie konserwatorium, a częściowo w formie warsztatów badawczych, koncentrują się wokół praktyk cielesnych oraz nagości. Równolegle studenci prowadzą własne projekty badawcze w grupach, projektując i wykonując je od początku do końca (od fazy wyboru tematu, przez pełne przygotowanie koncepcji i narzędzia, aż po analizę i interpretację danych). Przygotowanie projektów przebiega częściowo podczas zajęć, pod opieką i ze wsparciem prowadzącej, a częściowo samodzielnie. Zadania praktyczne umożliwiają nabycie podstawowego doświadczenia badawczego. Ze względu na tematykę (intymność) podczas przygotowania metodologicznego duży nacisk jest kładziony na etykę badawczą.

Pełny opis:

Jest to rozbudowana analiza wybranych aspektów intymności powiązanej z ludzkim ciałem w zachodniej kulturze współczesnej. Ludzkie ciało sytuuje się na pograniczu wymiarów: natury i kultury. Jest zatem ciało jako takie obiektem naturalnym, ale poddanym silnym i wielopłaszczyznowym oddziaływaniom kulturowym, które dopiero czynią nas ludźmi. Wiodące przykłady analizowane na zajęciach w formie konwersatorium koncentrują się wokół praktyk cielesnych, a niekiedy też pozacielesnych aspektów intymności, zarówno w wymiarze indywidualnym - jako zarówno jako wewnętrzna sfera osobowa, niedostępna współprzeżywaniu, jak i relacyjnym - jako zażyłość, poufność i bliskość. Konkretne przykłady i przypadki służą uświadomieniu i zrozumieniu kulturowych kodów i znaczeń nakładanych m.in. na nagie ciało, śledzeniu zmian obyczajowości i praktyk cielesnych, analizie zmiennej linii granicznej między prywatnym i publicznym w perspektywie intymności ludzkiego ciała.

Głównym przykładem ukazującym specyfikę kodowania intymności w naszej kulturze jest ciało, które sytuuje się na pograniczu natury i kultury, ale zarazem jest narzędziem uczestniczenia jednostki w społeczeństwie. Z tego względu wiele jego funkcji, ale też aspekty związane z psychiką i relacjami z innymi są poddane wielopłaszczyznowym oddziaływaniom kulturowym. Problematyka kulturowego ujarzmiania ciała jest przedstawiona w perspektywie historycznej oraz na przykładzie wybranych sposobów używania ciała. Konkretne przykłady i przypadki służą uświadomieniu i zrozumieniu kulturowych kodów i znaczeń nakładanych na ciało, śledzeniu zmian obyczajowości i praktyk cielesnych, analizie zmiennej linii granicznej między prywatnym i publicznym w perspektywie intymności ludzkiego ciała.

Równolegle do zajęć w formie wykładowo-konwersatoyjnej, studenci realizują własne projekty badawcze. Jest to możliwość treningu badawczego, gdyż każda faza przygotowania badań, a później pracy z wynikami, jest trenowana samodzielnie, pod kierunkiem osoby prowadzącej. Studenci opracowują wybrane zagadnienia badawcze, przygotowują narzędzie badawcze, następnie doświadczają kontaktu z osobą badaną, zbierając dane, a następnie analizują i interpretują zebrany materiał. Projektowanie badań odbywa się częściowo podczas zajęć w formie warsztatów badawczych i pracy w grupach, a częściowo indywidualnie. Praca indywidualna umożliwia nabycie podstawowego doświadczenia badawczego nt. zróżnicowanych ludzkich praktyk intymnych, jak i pogłębienie refleksji dotyczącej tej wrażliwej problematyki. Ważnym elementem kursu jest pogłębiona refleksja na temat etyki badawczej. Wyniki badań są finalnie prezentowane i dyskutowane na forum grupy w formie mini-konferencji. To umożliwia wgląd w różne wycinki współczesnej kultury wszędzie tam, gdzie można mówić o intymności.

Literatura:

Giddens Anthony (2007), Przemiany intymności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Bieńko Mariola (2013), Intymne i prywatne praktyki codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: WUW

Elias Norbert (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa: PIW

Kurczewski Jacek (red.) (2006), Praktyki cielesne, Warszawa: Trio

Martin S. Weiberg (1968), Sexual Modesty, Social Meanings, and the Nudist Camp w: M. Truzzi (Red.), Sociology and Everyday Life, Prentice-Hall, Englewood Cills, s. 212-220

Herman Aleksandra (2014), Nagość naturystyczna jako nagość (nie)obyczajna? (2014), „Societas/Communitas” 1 (17), ss. 113—134.

Jakubowska Honorata (2009), Socjologia ciała

Breczko Sylwia (2013), Polityzacja ciała, Kraków: Nomos

Trickster. Społeczno-kulturowe aspekty doświadczania ciała, red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016 (wybrane rozdziałY)

Historia ciała, red. Georges Vigarello, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, tomy 1--3, (wybrane zagadnienia)

Efekty uczenia się:

Student jest zaznajomiony z różnorodnymi aspektami intymności we współczesnej kulturze

Student rozumie procesy zmian i kształtowania się intymności w historii na podstawie wybranych praktyk cielesnych, potrafi je interpretować w oparciu o aktualne uwarunkowania

Student zna poszczególne etapy realizacji badań jakościowych i umie je zaprojektować i zrealizować

Student wie jak rozmawiać na intymne tematy z respondentem

Student umie zaprezentować wyniki własnych badań

Metody i kryteria oceniania:

30 godzin kontaktowych

30 godzin przeprowadzania przygotowania badań, realizacji i opracowywania wyników

15 godzin przygotowywania się do zajęć (czytanie tekstów)

10 godzin przygotowania się do zajęć (prezentacja wyników projektu badawczego)

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności).

Aktywność i uczestniczenie w pracach zespołowych.

Realizacja projektu badawczego w grupie roboczej.

Indywidualna praca z zebranymi danymi - analiza i interpretacja.

Prezentacja wyników badań - indywidualna.

Prowadzenie dyskusji, krytyczna analiza w kilkuosobowej grupie.

Egzamin końcowy.

Zaliczenie całości przedmiotu następuje przez wypełnienie poszczególnych wymogów: (1) uczestniczenia w zajęciach (obecność + udział czynny), (2) przeprowadzenia zadań badawczych w ustalonym zakresie, (3) prezentacji wyników badań na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Herman
Prowadzący grup: Aleksandra Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)