Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10ARP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku pracy
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o instytucjach, strukturach i źródłach informacji statystycznej dotyczących rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, oraz zmianach na współczesnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy instytucjonalnej (rynek pracy jako instytucja ekonomiczna i społeczna).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami informacji statystycznej o rynku pracy, interpretacją danych, a także głównymi kierunkami zmian na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami informacji statystycznej o rynku pracy, interpretacją danych, a także głównymi kierunkami zmian na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

W czasie zajęć zostanie zanalizowana sytuacja na polskim rynku pracy (m.in. zatrudnienie, bezrobocie, wynagrodzenia, segmentacja, deregulacja, prekaryzajca zatrudnienia) oraz podstawowe problemy społeczne związane z jego funkcjonowaniem w kontekście europejskiego rynku pracy. Studenci w czasie kursu powinni zdobyć umiejętność analizy danych statystycznych oraz problemów społecznych występujących na polskim i europejskim rynku pracy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie opracowania dotyczącego funkcjonowania wybranego problemu rynku pracy.

Literatura:

Wybrane lektury:

W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002, wybrane rozdziały.

D. Gallie, S. Paugam, The Experience of Unemployment in Europe: The Debate, w: D. Gallie, S. Paugam (red.), Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe, Oxford 2000.

R. Drozdowski, Praca w systemie realnego socjalizmu, [w:] R. Drozdowski, Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, UAM, Poznań 2002, r. II, s. 43-79.

E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

M. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2008.

G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014,

Aktualne raporty GUS, EUROSTATu dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, wynagrodzeń.

Szczegółowy sylabus, po konsultacjach ze studentami, zostanie ustalony na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

o ukończeniu przedmiotu student:

1. zna i rozróżnia wybrane źródła informacji statystycznej niezbędne do charakterystyki rynku pracy w Polsce i państwach UE,

2. umie wykorzystać różne źródła informacji statystycznej do charakterystyki rynku pracy w Polsce i państwach UE,

3. rozpoznaje podstawowe problemy polskiego i europejskiego rynku pracy,

4. umie ocenić i porównać funkcjonowanie różnych segmentów rynku pracy w Polsce i UE,

5. potrafi wykonać analizę statystyczną i instytucjonalną niezbędną do opisu funkcjonowania rynku pracy w wybranym kraju,

6. umie pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), (10 pkt.)

2. opracowania dotyczące polityki rynku pracy w wybranym powiecie oraz prezentacja na zajęciach wybranego problemu rynku pracy, (20 pkt.)

3. egzamin pisemny, (70 pkt.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.