Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Małżeństwo i rodzina w koncepcjach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10MIRWKS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małżeństwo i rodzina w koncepcjach społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na interpretacji oraz analitycznej krytyce klasycznych i współczesnych koncepcji dotyczących małżeństwa i rodziny. Szczególny nacisk położony jest na aspekty zmian wynikające z obecnej rzeczywistości

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z teoretyczną interpretacją fenomenu małżeństwa i rodziny przez przedstawicieli różnych stanowisk (okresu przeszłego i współczesnego). Omawiane tutaj istotne koncepcje dotyczące małżeństwa i rodziny pokazują umiejscowienie rodziny w życiu społecznym, wyjaśniają naturę relacji wewnętrznych i zewnętrznych, wskazują na nowe podejście do ujmowania i prowadzenia rozważań nad naturą rodziny, uwzględniają przemiany - rozwój i uwarunkowania nowych form i alternatyw dla życia małżeńsko-rodzinnego. Zajęcia pozwalają na krytyczną refleksję oraz własną interpretację i ocenę omawianych podejść, znajdowanie połączeń między rozwojem społeczeństwa a zmianami w podejściu do małżeństwa i rodziny.Przekazywane do dyskusji treści wymagają od słuchacza własnego wkładu dla poszerzenia i pogłębienia tematów czy naświetlenia zagadnień z innego punktu widzenia, korzystania również z literatury anglojęzycznej. Możliwość uzgodnienia omawianych tematów (zainteresowania słuchaczy).

Literatura:

• Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wyd. U. J., Kraków 2002, s.44-66; 97-139

• Bartels D.M., Brave new families: Modern health technologies and family creation. 2004, s.493-503

• Demo D.H., Aquilino W.S., Fine M.A., Family composition and family transition [w] V.L. Bengston, A.C. Acock, K.R. Allen, P. Dilworth-Anderson, D.M. Klein (red), Sourcebook of family theory and research. Sage Publication, Thousand Oak, London, New Delhi 2005, s. 119-128

• Dyczewski L., Więź pokoleń w rodzinie. ODiSS, Warszawa 1976, s. 8-35

• Golinowska S., Teorie ekonomiczne a rodzina. Polityka Społeczna 1993, 1, s. 19-22

• Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. WUW, Warszawa 2005, R. VII

• Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Wyd. Akademickie. „Żak” 2005, R. III, p.2; R.IV, p. 2,3,4

• Laskowski J., Trwałość wspólnoty małżeńskiej. ODiSS, Warszawa 1987, s. 14-25

• Lacroix X., Spór o rodzinę. ESPE, Kraków 2006

• Macklin E.D., Nontraditional family forms: A decade of research. J. of Marriage and Family 1980, vol. 42, s. 905-916

• Mikołajczyk-Lerman G., Mężowie i ich żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich. Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 10-19

• Newman D.M., Sociology of families. Sage Publications. Thousand Oaks-London-New Delhi 1999, s. 114-126; 136-141

• Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska. Impuls, Kraków 2011

• Parsons T., Struktura społeczna a osobowość. PWE. Warszawa 1969, R.2, s. 60-86

• Piątek Z., Etyka a problemy demograficzne na przykładzie prawa do prokreacji [w] ] K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiechy (red), Systemy wartości a procesy demograficzne. Zakład Wyd. „Nomos”, Kraków 2003, s. 41-55

• Ronek G., Koncepcja demokratycznej rodziny Anthony’ego Giddensa [w] W. Muszyński, E. Sikora (red), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 77-88

* Roseneil S., Living and loving beyond boundaries of the heteronorm [w] L.McKie, S. Cunningham-Burley (red.), Families in society 2005, s. 241-254

• Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Wyd. Nomos, . Kraków 2002, s.56-66; 116-124

• Slany K., Szczepaniak-Wiecha I., Bezdzietność – czy nowa wartość we współczesnym świecie [w] K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha (red), Systemy wartości a procesy demograficzne. Wyd. „Nomos”, Kraków 2003, s. 159-169

• Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2002, s. 11-39; 39-42; 133-151

• Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju [w] D. Graniewska (red), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. IPiSS, Warszawa 2004, s. 93-104

• Wojciechowska L., Syndrom pustego gniazda. Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2008

• Żurek A., Single. Żyjąc w pojedynkę. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, R. IV

• Żyromski M., Przedstawiciele instytucji rodziny w myśli społecznej. Roczniki Socjologii Rodziny 1995, t. VII, 61-67

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• zna i stosuje adekwatnie aparat pojęciowy przy wykorzystywaniu perspektywy różnorodnych ujęć teoretycznych

* ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zmian społecznych i sposobów ujmowania rodziny

* ma wiedzę z zakresu norm i wartości dotyczących małżeństwa i rodziny wynikających z różnych podejść teoretycznych i życia społecznego

• zna i opisuje uwarunkowania współczesnych przemian w sferze życia małżeńskiego i rodzinnego

UMIEJĘTNOŚCI

• potrafi wiązać teoretyczne rozważania ze zmianami życia społecznego, formułując pewne przewidywania dotyczące rodziny

* potrafi dokonywać uogólnień wątków tematycznych i teoretycznych podejść dotyczących rodziny

* potrafi interpretować związki między rodziną i strukturami społecznymi z uwzględnieniem różnych podejść teoretycznych

• potrafi wykorzystywać teoretyczne koncepcje do projektowania badań nad rodziną

KOMPETENCJE

* potrafi uzasadniać krytykę w oparciu o argumenty wyrażające obieltywne podejście do zagadnień

* potrafi samodzielnie uzupelniać nabytą na zajęciach wiedzę (o małżeństwie i rodzinie) w wymiarze interdyscyplinarnym

* potrafi profesjonalnie podchodzić do zadań socjologa w zakresie zagadnień małżeństwa i rodziny

Metody i kryteria oceniania:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach

• przygotowanie referatów/prezentacji, zarysu projektu badawczego (próba łączenia teorii z badaniami)

• kontrola obecności

• egzamin (forma do uzgodnienia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kwak
Prowadzący grup: Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kwak
Prowadzący grup: Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.