Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki obowiązkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10PRAK Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Praktyki obowiązkowe
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyki stanowią integralny element programu kształcenia studentów w zakresie socjologii stosowanej i antropologii społecznej. Pozwalają na poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w sytuacjach zawodowych. Umożliwiają poznanie środowiska zawodowego bądź specyfiki pracy badacza i jego funkcjonowania w terenie.

Praktyki realizowane są w instytucjach lub w formie obozów naukowo-badawczych. Forma praktyk jest ustalana przez kierowników poszczególnych specjalizacji.

Szacowany nakład pracy studenta: 120 godz.

Pełny opis:

Zakres celów:

• poszerzenie wiedzy teoretycznej i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

• zdobycie doświadczeniu w prowadzeniu badań społecznych,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy, procedur, procesu planowania pracy w danej instytucji lub organizacji,

• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w relacjach zawodowych i społecznych,

• kształtowanie umiejętności stosowania zasad etyki zawodowej,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

• poznanie obszarów, w których możliwe jest rozwijanie zainteresowań indywidualnych w zakresie nauk społecznych .

Cele właściwe dla poszczególnych specjalizacji zostały określone w odrębnych sylabusach.

Praktyka może odbywać się w instytucjach prywatnych i publicznych oraz w sektorze organizacji pozarządowych, jeśli charakter ich działalności umożliwi realizację założonych celów.

Literatura:

• Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia ISNS

• Porozumienie w sprawie organizacji praktyk (dwustronne)

• Porozumienie w sprawie organizacji praktyk (trójstronne)

• Ramowy program praktyki

• Skierowanie na praktykę

• Zaświadczenie o odbyciu praktyki

• Wniosek o zaliczenie praktyki

• Zasady i tryb ubezpieczania studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków

• Program praktyk studenckich w administracji publicznej

Dokumenty dostępne są na stronie: http//www.isns.uw.edu.pl/dla studentów/praktyki

Efekty uczenia się:

Przedstawiono w programach dla poszczególnych specjalizacji

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie, tj. 120 godzin.

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk na specjalizacji . Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie opiekunowi zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz sprawozdania, prezentacji bądź raportu (zależnie od formy praktyki).

Dopuszcza się zaliczenie praktyki na podstawie:

1. zatrudnienia w instytucji/organizacji - w oparciu o złożony wniosek i zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów wraz z opisem zakresu obowiązków;

2. prowadzenia własnej działalności gospodarczej - w oparciu o złożony wniosek oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnej z kierunkiem studiów,

3. podejmowanych innych form działalności wewnątrzuniwerysteckiej i pozauniwersyteckiej w oparciu o złożony wniosek o zaliczenie praktyki wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

Na pisemny wniosek studenta kierownik danej specjalizacji może uznać praktykę zaliczoną na jednej ścieżce również na drugiej. Praktyka dodatkowa jest rozliczana do końca III roku studiów.

Wyrazem formalnego zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika wpisu oceny do systemu USOS. W przypadku odbywania praktyki w instytucji student powinien dostarczyć następujące dokumenty: zaświadczenie; porozumienie; program; skierowanie (jeśli zostało wydane) lub inne dokumenty określone w punktach 1-3. Oceny uczestników obozu naukowo-badawczego są wpisywane w oparciu o informacje przekazane przez opiekuna.

Praktyki zawodowe:

Praktyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wideł
Prowadzący grup: Magdalena Arczewska, Bartłomiej Błesznowski, Ewa Giermanowska, Agata Gójska, Aleksandra Herman, Paweł Orzechowski, Maria Środoń, Ewa Wideł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wideł
Prowadzący grup: Ewa Wideł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.