Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie stylów życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10SZWPZL Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie stylów życia
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Dla pełnego zrozumienia omawianego podczas wykładu materiału słuchacze powinni posiadać ogólną wiedzę z zakresu teorii socjologicznych, teorii kultury oraz metod i technik badań społecznych.

Polecane przedmioty to m.in.: Współczesne teorie socjologiczne, Wiedza o kulturze, Metody badań społecznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu zostanie dokonany przegląd dziedzin sztuki i ich teorii oraz dyscyplin w naukach społecznych, w których pojawia się kategoria stylu wraz z wieloma innymi interesującymi pojęciami, np.: "gust", "styl poznawczy" czy też "jakość życia". Uzyskana wiedza ma dostarczyć nie tylko obycia i erudycji, ale także pokazać jak można szukać inspiracji teoretycznej i metodologicznej dla własnych zainteresowań.

Pełny opis:

Wykład jest podzielony na 2 moduły: w pierwszym omawiane są klasyczne podejścia do „stylu życia” w socjologii i antropologii (T. Veblena, M.Webera, T.Veblena i A.L.Kroebera) oraz współczesna, socjologiczna i antropologiczna problematyka badań stylów życia w Polsce i na świecie (m.in.: A. Siciński, A. Tyszka, B. Fatyga, A, Appadurai, P. Bourdieu czy A. Giddens). W drugim module mieści się przegląd koncepcji stylu w teoriach literatury, sztuk wizualnych, muzyki, filmu, w estetyce i innych dyscyplinach humanistycznych.

1.Pojęcie stylu i stylu życia w życiu potocznym - analiza uzusów językowych.

2. Początki stylistyki - "Retoryka" i "Poetyka" Arystotelesa.

3.Styl, maniera, gust, smak, piękno w teorii sztuki i estetyce.

4. Styl życia w teorii klasy próżniaczej T.Veblena.

5. Styl życia, etos, Lebensführung i typ idealny w socjologii M. Webera.

6. Styl życia w badaniach położenia stanowego - socjologiczna praktyka badań stylu życia.

7. Styl w kulturze i styl kultury w teorii kultury A.L.Kroebera.

8. Styl życia w ujęciu P.Bourdieu i A.Giddensa.

9. Badania stylu życia jako formy uczestnictwa w kulturze.

10. Styl życia jako autonomiczny przedmiot badań naukowych, metodologia badań.

11. System pojęć teorii kultury a styl życia.

12.Stylistyka teoretyczna w Polsce i na świecie, socjo- i psycholingwistyka a badanie stylów mowy, badanie stylu w analizie dyskursu.

13. Styl i forma dzieła sztuki w koncepcjach H. Reada i A. Hausera.

14. Strukturalistyczne inspiracje w badaniach stylu w sztuce - M. Porębski.

15. Styl w badaniach muzyki, teatru i filmu.

Literatura:

1. M.R. Mayenowa, Styl, stylizacja, stylistyka, (w:) tejże "Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Ossolineum 1979; 2. M. Głowiński i in. Zarys teorii literatury, Warszawa1972, roz. "Styl i kompozycja utworu" oraz cz. III "Elementy stylistyki"; 3. H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, Warszawa 1973, wstęp + 1 roz.; 4. E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, roz. o Dürerze i chłodnicy Roys-Rollsa; 5. A.L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1973, roz. Kultura rzeczywistości, kultura wartości; 6. M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984; 7. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971, dowolny roz.; 8. G. Simmel, Most i drzwi, Warszawa 2006 – Z psychologii mody. Studium socjologiczne; 9. T. Szlendak i in., Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Warszawa 2007 – ss. 7-15, 10.T. Szawiel, Struktura społeczna a grupy ethosowe. (O możliwościach ewolucji społecznej), (w:) "Studia Socjologiczne nr 1-2, 1982; 11. A. Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O rozmaitości stylów życia, Warszawa 1974, cz.1; 12. A. Siciński i in. Style życia w miastach polskich, Warszawa 1983; część I i II 13. P. Bourdieu, Reprodukcja, Warszawa 1992, wstęp i 1 roz.; 14. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2002, roz. III; 15 K. Fox, Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania, Warszawa 2007, dowolny roz.; 16. A. Appadurai, Nowoczesność bez granic, Kraków 2005, roz. 4; 17. H. Domański, Polska klasa średnia, Warszawa 2012, rozdz. 1, 2 i 5; 18. B. Fatyga, Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury [w:] Socjologia - style życia, społeczeństwo obywatelskie, studia nad przyszłością – i Siciński, P. Gliński i inn. (red.), Warszawa 2009 19. M. Krajewski, Style życia przedmiotów. Zarys koncepcji, [w:] Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, A. Jawłowska i in. (red.), Warszawa 2012; 20. U. Jarecka, Style życia w kontekście kultury wizerunku [w:] Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, A. Jawłowska i in. (red.), Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wykład ma za zadanie pokazać jak antropolog i/lub socjolog może wykorzystywać dorobek nauk humanistycznych. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu historii kultury, uczą się analizy i sposobów wykorzystywania w refleksji naukowej takich głównych pojęć, jak: "styl kultury", "styl w kulturze" i "styl życia". Zdobyta wiedza dostarcza podstaw do samodzielnego teoretyzowania. Po ukończeniu wykładu student samodzielnie analizuje i wyjaśnia zjawiska związane ze stylami życia we współczesnej Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Studentów realizujących ten wykład jako OGUN obowiązuje końcowe zaliczenie ustne na ocenę. W trakcie ustnego kolokwium studenci odpowiadają na 3 pytania przekrojowe obejmujące materiał omawiany podczas wykładu lub charakteryzują styl życia z wykorzystaniem omawianych teorii. Możliwe jest zdawanie egzaminu – oprócz materiału wykładowego wiedza z wymaganych lektur.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.