Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne problemy zawodu socjologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21EPZS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etyczne problemy zawodu socjologa
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze standardami etyki zawodu socjologa, a także problemami, jakie socjolog napotyka w swojej pracy.

Pełny opis:

W trakcie konwersatorium uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z przykładami konkretnych sytuacji, w których socjolog staje przed pytanie: jak się powinien zachować, by postąpić zgodnie ze standardami etyki swego zawodu. W trakcie konwersatorium dyskutowane będą ponadto takie problemy jak: zalety i wady nadawania standardom etyki zawodowej formy kodeksów oficjalnie obowiązujących; problemy związane z trybem ustanawiania i nadawania mocy obowiązującej takim kodeksom; problem relacji pomiędzy kodeksami etyki zawodowej, a normami prawa państwowego, które dotyczą wykonywania zawodu; problem egzekwowania przestrzegania norm etyki zawodowej przez przedstawicieli zawodu, a w tym kontekście znaczenie takich instytucji jak sądy koleżeńskie, komisje etyczne i instytucje wymiaru sprawiedliwości. Problem szczegółowości kodeksu etycznego (wady i zalety kodeksów zwierających liczne normy szczegółowe i kodeksów poprzestających na normach ogólnych); problem relacji pomiędzy autonomią moralną jednostki a wymogami narzucanymi przedstawicielowi zawodu przez obowiązujące go formalnie zasady postępowania reprezentowane przez kodeksy etyki zawodowej; problem kształtowania się etosów etyki zawodowej i rola różnych czynników, które odgrywają rolę w tym procesie; znaczenie autorytetów środowiskowych i wzorów osobowych jako czynników wpływających na poziom etyki zawodowej reprezentowanej przez przedstawicieli określonych zawodów, a w tym kontekście rola owych autorytetów i wzorów osobowych w środowisku zawodowym socjologów; czynniki, od których zależy przestrzeganie norm etyki zawodowej przez osoby wykonujące dany zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu socjologa; zagadnienie zróżnicowania ról społecznych związanych z zawodem socjologa: socjolog badacz, socjolog nauczyciel akademicki, socjolog ekspert/ka; etyczne problemy wynikające z interferencji różnych ról zawodowych pełnionych przez jednostkę.

Zagadnienia szczegółowe podejmowane w trakcie zajęć:

1. Różne podejścia etyczne w etyce zawodowej.

2. Konteksty powstania kodeksów etycznych i komisji etycznych.

3. Kodeks etyki socjologa - za i przeciw. Kodeks etyki socjologa PTS (2012)

4. Problemy związane z uzyskaniem świadomej zgody na udział w badaniu.

5. Problemy związane z uzyskaniem dobrowolnej zgody na udział w badaniu.

6. Etyka a badania niejawne.

7. Zaufanie i uczciwość w relacji badacz/ka - uczestnicy badań.

8. Pytania drażliwe a ochrona prywatności.

9. Poufność i złamanie poufności.

10. Przeciwdziałanie wykorzystaniu uczestników badań.

11. Anonimowość i anonimizowanie danych.

12. Kwestie etyczne w badaniach online.

13. Manipulacja sondażami.

14. Ściąganie i plagiatowanie.

Zakres problematyki konwersatorium może ulegać modyfikacji nawet w trakcie jego realizowania, np. pod wpływem pojawienia się istotnych wydarzeń lub publikacji, których nie można przewidzieć z góry.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01: posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej

subdyscyplin, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki; K_05: ma wiedzę o wartościach, leżących u podstaw wyborów aksjologicznych, normach i

regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne

Umiejętności społeczne: K_K04: potrafi w sposób profesjonalny, rzetelny i etyczny podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność: student/ka może opuścić dwa zajęcia w ciągu semestru. Każdą nieobecność powyżej dwóch należy odrobić. Odrabianie nieobecności odbywa się ustnie lub pisemnie na podstawie tekstów obowiązkowych i dodatkowych. Obecność na zajęciach jest podstawą dopuszczenia do egzaminu.

Aktywność na zajęciach: aktywność polega na udziale w dyskusji i wykonywaniu zadań w grupach. Aktywność jest punktowana. Zgromadzenie liczby punktów wystarczającej na otrzymanie oceny od 4,0 do 5,0 zwalnia z egzaminu.

Egzamin ustny: student/ka losuje pytanie z puli pytań. Podstawą egzaminu są teksty omawiane na zajęciach oraz zadania.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Surmiak
Prowadzący grup: Adrianna Surmiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Surmiak
Prowadzący grup: Adrianna Surmiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.