Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21STAZ Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, począwszy od prezentacji danych uzyskanych w badaniu, poprzez ich prezentację i charakterystykę zmiennych za pomocą miar tendencji centralnej, rozproszenia i rozkładu, a skończywszy na wnioskowaniu o parametrach populacji na podstawie statystyk uzyskanych z próby i weryfikacji hipotez o istotności różnic między dwoma lub większą liczbą zmiennych.

Ćwiczenia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel i pakietem SPSS, dla realizacji zagadnień poruszanych na wykładzie.

Pełny opis:

Poza umiejętnością dokonywania opisu statystycznego jednej zmiennej, student nabywa umiejętność posługiwania się kilkoma podstawowymi metodami analizy danych dwu zmiennych mierzalnych lub niemierzalnych (odpowiednio dla populacji niezależnych i zależnych)

Podstawowym celem ćwiczeń jest nabycie kompetencji w zakresie dokonywania opisu wyników uzyskanych z badania, czyli przeprowadzenia analizy eksploracyjnej zgromadzonych danych. Program ćwiczeń obejmuje następującą problematykę:

1. Podstawowe pojęcia statystyczne: zmienna losowa, populacja, próba. Pomiar i skale pomiarowe. Klasyfikacja poziomów pomiaru według Stevensa oraz charakterystyka skal pomiarowych (nominalna, porządkowa, przedziałowa i stosunkowa).

2. Charakterystyka rozkładu frekwencji wyników uzyskanych z przebadania n-elementowej próby losowej. Frakcja wyników. Miary tendencji centralnej (modalna, mediana, średnia arytmetyczna). Własności miar centrum. Kwantyle.

3. Miary dyspersji (rozstęp, wariancja i odchylenie standardowe). Pojęcie liczby stopni swobody.

4. Miary kurtozy i asymetrii rozkładu.

5. Transformacja standaryzacji. Podstawowe własności tej transformacji.

Literatura:

G.Wieczorkowska, J.Wierzbiński, "Statystyka od teorii do praktyki", Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013;

P.Francuz, R.Mackiewicz, "Liczby nie wiedzą skąd pochodzą", Wyd. KUL, Lublin 2007;

G.Lissowski, J.Haman, M.Jasiński, "Podstawy statystyki dla socjologów", Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008;

- M.Kłosiński, "Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki dla studentów studiów niestacjonarnych", ISNS Warszawa [druk powielony]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student :

- rozumie czym jest statystyka i jakie są jej zastosowania,

- potrafi określić rodzaj skali (poziom pomiaru) jakie reprezentują dane uzyskane w badaniu,

- potrafi uporządkować i przedstawić zbiór danych surowych w postaci różnego rodzaju szeregów rozdzielczych

- potrafi wykorzystać klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej, miary rozproszenia i charakterystyki kształtu do opisu zbioru wartości zmiennej,

- potrafi dokonać standaryzacji wyników i wykorzystać je dla porównania wyników pochodzących z różnych populacji,

- potrafi obliczyć współczynnik korelacji według momentu iloczynowego między dwiema zmiennymi ilościowymi oraz współczynnik korelacji Spearmana lub Kendala między dwiema zmiennymi porządkowymi,

- rozumie pojęcia regresji prosto- i krzywoliniowej oraz potrafi obliczyć odpowiednie równania, wraz z umiejętnością interpretacji współczynnika determinacji,

- rozumie ogólne podstawy teoretyczne (Prawo wielkich liczb Bernouliego i CTG), na których opiera się wnioskowanie statystyczne,

- rozumie pojęcia estymacja przedziałowa, poziom istotności, poziom i przedział ufności, błąd wnoskowania I i II rodzaju,

- potrafi formułować i weryfikować hipotezy statystyczne za pomocą wartości krytycznych rozkładu normalnego, rozkładu t-Studenta i rozkładu chi-kwadrat,

- potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny "Excel" i pakiet statystyczny "SPSS", dla przeprowadzenia podstawowych analiz z zakresu opisu i wnioskowania statystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kłosiński
Prowadzący grup: Marek Kłosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.