Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania na zlecenie i na konkurs

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-SZD-BZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania na zlecenie i na konkurs
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie jego uczestniczek i uczestników z różnymi typami badań na zlecenie i na konkurs. Zajęcia są kolejno poświęcone takim tematom jak: etyczne aspekty badań na zlecenie, kluczowe elementy pisania wniosków (koncepcja, harmonogram, kosztorys), koordynacja merytoryczna i administracyjno-logistyczna realizowanych projektów, raportowanie. Podczas zajęć zostaną także omówione badania eksploracyjne, diagnoza, ewaluacja oraz granty międzynarodowe (np. Horyzont 2020).

Literatura:

- dobierany w zależności od zainteresowań uczestniczek i uczestników zajęć,

- przykładowe wnioski konkursowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie:

 podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami,

 metodologię badań naukowych.

Umiejętności:

potrafi: wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

 definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

 rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

 wnioskować na podstawie wyników badań naukowych,

 dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej

i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy,

 komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym,

 planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także

w środowisku międzynarodowym,

 samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.

Kompetencje:

jest gotów do:

 krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

1 nieobecność

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

pisemna praca końcowa

metody weryfikacji efektów uczenia się:

obecność na zajęciach i aktywność, pisemna praca końcowa

kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska
Prowadzący grup: Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.