Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne sztuki plastyczne w perspektywie socjokulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-WSPWPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne sztuki plastyczne w perspektywie socjokulturowej
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w wybrane społeczno-kulturowe zagadnienia i nurty współczesnych sztuk plastycznych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1. Wstęp: Strukturalność i antystrukturalność sztuki współczesnej

2. Abstrakcja kontra przedstawienie

3. Akcje, happeningi, performanse

4. Akcje, happeningi, performanse – cd.

5. Ciało i body art

6. Instalacje i akcje

7. Sztuka poza galerią

8. Instalacje wideo

9. Sztuka wideo

10. „Inny” jako temat dzieła sztuki

11. Modernizm

12. Postmodernizm

13. Koniec, śmierć sztuki

14. Spisek sztuki

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Victor Turner 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 15 – 46.

Victor Turner 2010, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, PIW, Warszawa, s. 115 – 195.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa, s. 284 - 291

Wasyl Kandyński 1996, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, s. 37 – 55, 107 – 121.

Kazimierz Malewicz 2006, Świat bezprzedmiotowy, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 65 – 99.

Marvin Carlson 2007, Performans, PWN, Warszawa, s. 133 – 175.

Opisy akcji:

Tadeusz Kantor 2005, Panoramiczny happening morski, w: T. Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1934 – 1974, Ossolineum, Cricoteka, Wrocław-Kraków, s. 361 – 363.

Zbigniew Warpechowski, 039. Champion, 040 Champion of Golgotha, 041 Champion of Golgotha, w: Z. Warpechowski, Zasobnik, Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę performance, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 44 – 49.

[lit. zalec.: Susanne Rennert, On sunny days, count the waves of the rhine. On windy days, count the waves of the rhine. Wczesne lata Name June Paika w Nadreni (1958 – 1963), w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam June Paik. Driving Media z serii: „Widok. Wro media art reader” nr 2, s. 12 – 30.]

Natalia LL, Body art i performance, w: Natalia LL (red.), Natalia LL Texty. Teksty Natalii LL. O Natalii LL, BWA, Bielsko-Biała, s. 88 – 95.

Krystyna Duniec 2006, Mięso i krew, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 88 – 96.

Łukasz Chotkowski, Performans autobiograficzny Mariny Abramović, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 97 – 111.

Kinga A. Gajda, Piękne inaczej, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 112 – 117.

Kijewski 85 – 89 (Marek Kijewski, rozm. Joanna Sokołowska) w: E. Gorządek (red.), Marek Kijewski. Drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić, CSW, Warszawa 2008 (kat. wyst.), s. 13 – 41.

Artur Żmijewski, Z Wiaderkami świńskim truchtem. Z Katarzyną Kozyrą rozmawia Artur Żmijewski, w: A. Żmijewski, Drżące ciała, Rozmowy z artystami, Krytyka Polityczna, Warszawa, s. 186 – 194.

Lars Movin, Mistrz zen sztuki wideo: między minimalizmem a przesadą, w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam June Paik. Driving Media z serii: „Widok. Wro media art reader” nr 2, s. 52 – 73.

Bill Viola 2007, Przejście, w: M. Brewińska (red.), Bill Viola, „Zachęta”, Warszawa, s. 19.

Bill Viola 2007, Kwintet zdumionych, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 33.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa, s. 119 – 146.

Jean - Francois Lyotard 1996, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków, s. 47 – 61.

Jean - Francois Lyotard 1996, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm…op. cit., s. 62 – 80.

Ryszard W. Kluszczyński 2004, Awangarda w ponowoczesności, w: „Kultura Współczesna” nr 1 (39) 2004, s. 126 – 137.

Wolfgang Welsch 2004, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, w: R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, Universitas, Kraków, s. 429 – 461.

Jean Baudrillard, Spisek sztuki, Sic!, Warszawa, s. 35 – 84.

Literatura dodatkowa

Maria Brewińska 2007, Świadomość medium, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 73 – 101

Jean Clair 2007, De imundo. Apofatyczność i apokastaza w dzisiejszej sztuce, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, Przedmowa i Rozdział 2, s. 8, 17 – 28;

Zygmunt Bauman 2000, Ponowczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Z. Bauman, Ponowczesność jako żródło cierpień, Sic!, Warszawa, s. 155 – 164.

Anna Buszko, Teozoficzne treści teorii sztuki i malarstwa Pieta Mondriana, Biuletyn Historii Sztuki R.LVI, 1994, nr 1-2, s. 15-26Bourdieu Pierre 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Bourdieu Pierre 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 19 – 279.

Kluszczyński Ryszard W. 1997, Awangarda. Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Kluszczyński Ryszard W. 2004, Awangarda w ponowoczesności, w: „Kultura Współczesna” nr 1 (39) 2004, s. 126 – 137.

Baudrillard Jean, Spisek sztuki, Sic!, Warszawa, s. 35 – 84.

Bieszczad Lilianna (red.) 2006, Wiek awangardy, Universitas, Kraków.

Golka Marian 2008, Socjologia sztuki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Heinich Nathalie 2010, Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Eco Umberto 2008, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Wydawnictwo WAB, Warszawa, s. 47 – 98.

Turner Victor 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 15 – 46.

Turner Victor 2010, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, PIW, Warszawa, s. 115 – 195.

Ronduda Łukasz 2006, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Rabid, Kraków.

Możdżyński Paweł, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa

Lyotard Jean - Francois 1996, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków, s. 47 – 61.

Lyotard Jean - Francois 1996, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm…op. cit., s. 62 – 80.

Anda Rottenberg 2006, Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Sentor, Warszawa.

Chrzanowska – Pieńkos J. (red.), Klasycy XX wieku. Picasso, Bacon, Beuys, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Malewicz, Dali, Mondrian, Brancusi, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa [kat. wyst.]

Marvin Carlson 2007, Performans, PWN, Warszawa, s. 133 – 175.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. interpretuje współczesne dzieła sztuki.

2. analizuje problemy i zagadnienia współczesnych sztuk plastycznych.

3. opisuje problematykę społeczną w sztukach plastycznych

4. formułuje podstawowe zagadnienia socjo-kulturowe dotyczące sztuk plastycznych XX i XXI wieku

5. rozróżnia podstawowe trendy i kierunki w sztuce współczesnej

6. wyjaśnia związki między polem sztuki a otoczeniem społecznym

7. stosuje interpretacje socjologiczne w kontakcie ze sztuką

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca zaliczeniowa na ocenę

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Możdżyński
Prowadzący grup: Paweł Możdżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w wybrane społeczno-kulturowe zagadnienia i nurty współczesnych sztuk plastycznych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1. Wstęp: Strukturalność antystrukturalność sztuki współczesnej

2. Abstrakcja kontra przedstawienie

3. Akcje, happeningi, performanse

4. Ciało i body art

5. Instalacje i akcje

6. Sztuka wideo

7. „Inny” jako temat dzieła sztuki

8. Sztuka w Polsce

9. Sztuka a polityka

10. Modernizm i postmodernizm

11. Modernizm i postmodernizm cd.

12. Spisek sztuki

13. Instytucjonalne definicje sztuki: pole i świat sztuki

14. Sztuka a stratyfikacja społeczna

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wg kolejności zajęć)

Wasyl Kandyński 1996, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, s. 37 – 55, 107 – 121.

Malewicz Kazimierz 2006, Świat bezprzedmiotowy, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 65 – 99.

Marvin Carlson 2007, Performans, PWN, Warszawa, s. 133 – 175.

Susanne Rennert, On sunny days, count the waves of the rhine. On windy days, count the waves of the rhine. Wczesne lata Name June

Paika w Nadreni (1958 – 1963), w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam June Paik. Driving Media z serii: „Widok.

Wro media art reader” nr 2, s. 30., s. 12 – 30.

Tadeusz Kantor 2005, Panoramiczny happening morski, w: T. Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1934 – 1974, Ossolineum, Cricoteka,

Wrocław-Kraków, s. 361 – 363.

Zbigniew Warpechowski, 039. Champion, 040 Champion of Golgotha, 041 Champion of Golgotha, w: Z. Warpechowski, Zasobnik,

Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę performance, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 44 – 49.

Natalia LL, Body art i performance, w: Natalia LL (red.), Natalia LL Texty. Teksty Natalii LL. O Natalii LL, BWA, Bielsko-Biała, s. 88 – 94.

Krystyna Duniec 2006, Mięso i krew, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 88 – 96.

Łukasz Chotkowski, Performans autobiograficzny Mariny Abramović, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 97 – 111.

Kinga A. Gajda, Piękne inaczej, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 112 – 117.

Kijewski 85 – 89 (Marek Kijewski, rozm. Joanna Sokołowska) w: E. Gorządek (red.), Marek Kijewski. Drżę więc cały, gdy mogę was

ozłocić, CSW, Warszawa 2008 (kat. wyst.), s. 13 – 42.

Artur Żmijewski, Z Wiaderkami świńskim truchtem. Z Katarzyną Kozyrą rozmawia Artur Żmijewski, w: A. Żmijewski, Drżące ciała,

Rozmowy z artystami, Krytyka Polityczna, Warszawa, s. 186 – 194.

Lars Movin, Mistrz zen sztuki wideo: między minimalizmem a przesadą, w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam

June Paik. Driving Media z serii: „Widok. Wro media art reader” nr 2, s. 52 – 73.

Bill Viola 2007, Przejście, w: M. Brewińska (red.), Bill Viola, „Zachęta”, Warszawa, s. 19.

Bill Viola 2007, Kwintet zdumionych, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 33.

Maria Brewińska 2007, Świadomość medium, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 73 – 101.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa, s.

119 – 146.

Andrzej Turowski, Polska, kraj formy osłabionej, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli gdzie?, CSW, Warszawa 2006 (katalog wystawy), s.

10 – 15.

Ewa Mikina, Gdzie?, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli ..., op. cit., s. 22 – 30.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 3402-00WSPWPS-OG, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 30.05.2016 18:19

Bożena Czubak, W Polsce czyli gdzie?, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli…, op. cit., s. 42- 55.

Jacques Rancière 2007, Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 21-38.

Piotr Piotrowski 2011, Znaczenia modernizmu, Rebis, Poznań, s. 12 – 66.

Jean - Francois Lyotard 1996, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia

przekładów, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków, s. 47 – 61.

Jean - Francois Lyotard 1996, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm…op. cit., s. 62 – 80.

Ryszard W. Kluszczyński 2004, Awangarda w ponowoczesności, w: „Kultura Współczesna” nr 1 (39) 2004, s. 126 – 137.

Zygmunt Bauman 2000, Ponowczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Z. Bauman, Ponowczesność jako żródło cierpień, Sic!,

Warszawa, s. 155 – 164.

Wolfgang Welsch 2004, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, w: R. Nycz (red.), Odkrywanie

modernizmu. Przekłady i komentarze, Universitas, Kraków, s. 429 – 461.

Jean Baudrillard, Spisek sztuki, Sic!, Warszawa, s. 35 – 84.

Jean Clair 2007, De imundo. Apofatyczność i apokastaza w dzisiejszej sztuce, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, Przedmowa i Rozdział 2,

s. 8, 17 – 28.

Pierre Bourdieu, Wacquant Loïc J.D. 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, s. 77 – 99.

Arthur C. Danto 2006, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 35 – 46.

Pierre Bourdieu 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s 9 – 16, 323 – 364.

Literatura zalecana

Marian Golka 2008, Socjologia sztuki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Nathalie Heinich 2010, Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Anda Rottenberg 2006, Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Stentor, Warszawa.

Chrzanowska – Pieńkos J. (red.), Klasycy XX wieku. Picasso, Bacon, Beuys, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Malewicz, Dali, Mondrian,

Brancusi, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa [kat. wyst.]

Pierre Bourdieu 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Pierre Bourdieu 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 19 – 279.

Umberto Eco 2008, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Wydawnictwo WAB, Warszawa, s. 47 – 98.

Victor Turner 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 15 – 46.

Victor Turner 2010, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, PIW, Warszawa, s. 115 – 195.

Kluszczyński Ryszard W. 1997, Awangarda. Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Lilianna Bieszczad (red.) 2006, Wiek awangardy, Universitas, Kraków.

Łukasz Ronduda 2006, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Rabid, Kraków.

Anda Rottenberg 2006, Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Sentor, Warszawa.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.