Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-JIS-2-APD-P-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dyskursu publicznego: o tym się mówi w Polsce cz. 2
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia będą kontynuacją kursu prowadzonego podczas I semestru.

Obszarem analizowanym podczas zajęć będą aktualne i ważne debaty społeczne, które toczone są we współczesnej Polsce. Zajęcia będą podzielone na trzy bloki tematyczne: 1) obyczajowość; 2) relacje obywatele/obywatelki-państwo; 3) tożsamość.

Studenci i studentki będą przygotowywać mini projekty badawcze polegające na analizie dyskursu publicznego na wybrany temat. Będzie to okazją do praktycznego przećwiczenia prowadzenia analiz dyskursu.

Materiał empiryczny poddawany analizie będą stanowiły: artykuły prasowe, programy telewizyjne, media społecznościowe, filmy, memy itp.

Pełny opis:

Zajęcia będą kontynuacją kursu prowadzonego podczas I semestru.

Obszarem analizowanym podczas zajęć będą aktualne i ważne debaty społeczne, które toczone są we współczesnej Polsce. Zajęcia będą podzielone na trzy bloki tematyczne: 1) obyczajowość; 2) relacje obywatele/obywatelki-państwo; 3) tożsamość.

W ramach kursu zajmiemy się m.in. następującymi tematami: feminizm; sytuacja osób LGBT+; edukacja seksualna; macierzyństwo i ojcostwo; epidemia koronawirusa; strategie oporu wobec władzy; neoliberalizm; ekologia; Polacy-katolicy; kryzys uchodźczy; polskości - duma i wstyd.

Studenci i studentki będą przygotowywać mini projekty badawcze polegające na analizie dyskursu publicznego na wybrany temat. Będzie to okazją do praktycznego przećwiczenia prowadzenia analiz dyskursu.

Materiał empiryczny poddawany analizie będą stanowiły: artykuły prasowe, programy telewizyjne, media społecznościowe, filmy, memy itp.

Literatura:

Elżbieta Korolczuk, Julia Kubisa, Dorota Szelewa. 2017. Ruch feministyczny w Polsce a kwestia socjalna. Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta

Sylvia Jaworska, Ramesh Krisnamurthy. 2012. On the F word: A corpus-based analysis of the media representation of feminism in British and German press discourse, 1990-2009 (w:) Discourse & Society 23(4): 401-431

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska. 2017. “There Is Nothing Like a Family”: Krzysztof Arcimowicz, Aleksander Wasiak-Radoszewski i Katarzyna Dębska. 2014. Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003–2013 (w:) Studia Socjologiczne 4/2014 (215)

Janice M. Irvine. 2000. Doing It with Words: Discourse and the Sex Education Culture Wars (w:) Critical Inquiry 27: 58-76.

Małgorzata Sikorska. 2016. „Prywatne” i „publiczne” konteksty macierzyństwa oraz rozrodczości – analiza dyskursu publicznego” (w:) Societas Communitas 21/2016

Marta Karkowska. 2021. Mikrospołeczne podstawy (nie)skuteczności prawa. Reakcje na pandemiczne zakazy, nakazy i zalecenia w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (in:) Katarzyna Andrejuk i in. (red.) 2021. Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN, s. 313-334

Piotr Kosiewski (red.). 2021. Język rewolucji. Fundacja im. Stefana Batorego. (Fragmenty: Gdzie się podziały ‘macice wyklęte’? Agnieszki Graff (strony: 23-25) oraz Bunt młodych Elżbiety Korolczuk (strony: 71-74)

Inga Koralewska, Katarzyna Zielińska. 2021. ‘Defending the unborn’, ‘protecting women’ and ‘preserving culture and nation’: anti-abortion discourse in the Polish right-wing press (w:) Culture, Health & Sexuality (pre-print)

Łukasz Pawłowski. 2019. Druga fala prywatyzacji trwa! Przed nami bunt klasy średniej? (w:) Kultura Liberalna nr 539, 7.05.2019

Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński (red.). 2019. O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. (Wstęp: s. 7-22)

Sławomir Mandes. 2019. Pomiędzy antyklerykalizmem a ortodoksją. Religijność Polaków w świetle danych Europejskiego Sondażu Wartości (w:) Studia Socjologiczno-Polityczne 2(11)/2019

Anna Szwed. 2018. „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!” Konstruowanie kryzysu rodziny w wypowiedziach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – treści i funkcje (w:) Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review 2 (268): 81-96

Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński. 2020. Better Migrants, Worse Migrants: Young, Educated Poles Look at New Incomers to Poland (w:) Władza sądzenia 2020/18

Krzysztof Jaskułowski. 2019. Rozdział 4: Understanding Polishness (w:) The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland.

Between Nationalism, Fear and Empathy. Plagrave Macmillan (strony: 55-75).

Piotr Pawliszak, Dorota Rancew-Sikora. 2012. Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD) (w:) Studia Socjologiczne 2012/1 (204)

Efekty uczenia się:

K_W02: Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz specjalistycznej.

K_W12: Ma rozszerzoną wiedzę o nowych mediach, o zasadach i społecznych konsekwencjach ich funkcjonowania dla życia społecznego.

K_W13: Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K_U01: Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U06: Potrafi poddać analizie złożoną relację między medium a przekazem i wpływ, jaki wywierają wzajemnie na siebie.

K_U08: Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych.

K_U10: Posiłkując się wiedzą z zakresu socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną, potrafi krytycznie dobierać dane i metody analiz oraz formułować wnioski.

K_U16: Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją.

K_K09: Jest gotowy do poszukiwania nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek konieczny zaliczenia: obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze – w tym zwolnienia lekarskie; nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze). Siódma nieobecność oznacza nieodwołalne skreślenie z listy.

Składowe oceny końcowej:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu – 60%

Aktywność na zajęciach (merytoryczny udział w dyskusji, czytanie lektur – 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikorska
Prowadzący grup: Małgorzata Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikorska
Prowadzący grup: Małgorzata Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)