Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rethinking Contemporary Migration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-ANG-20 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Rethinking Contemporary Migration
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Courses in foreign languages
Kurs Internetowy
Przedmioty prowadzone w językach obcych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Założenia (opisowo):

Course for postgraduate students

Students should have knowledge of basic sociological concepts and theories. Participants must be able to read and communicate in English.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The seminar examines key processes, theories and regulatory institutions relating to migration, its determinants and consequences. These problems will be discussed in relation the most important social, cultural, economic, political and demographic changes. Migration will be discussed in the context of such processes as: socio-cultural transformation, globalization, neoliberalism, modernization, and urbanisation. The problem of spatial mobility will be analysed in relation to Poland, Europe and the world. The seminar includes such themes as: theories of spatial mobility, characteristics of migration in XIX, XX and XXI centuries, migration forecasts, spatial mobility and global cities. It will also debate key dichotomies in migration studies and consider implications of developments in migration theory for sociology.

Pełny opis:

The seminar examines key processes, theories and regulatory institutions relating to migration, its determinants and consequences. These problems will be discussed in relation to the most important social, cultural, economic, political and demographic changes. Migration will be discussed in the context of such processes as: socio-cultural transformation, globalization, neoliberalism, modernization, and urbanisation. The problem of spatial mobility will be analysed in relation to Poland, Europe and the world. The seminar includes such themes as; theories of spatial mobility, characteristics of migration in XIX, XX and XXI centuries, migration forecasts, spatial mobility and global cities. It will also debate key dichotomies in migration studies and consider implications of developments in migration theory for sociology.

Literatura:

Selected readings:

Betts A. 2011. Global Migration Governance, Oxford: Oxford University Press (selected excerpts)

Castles S., de Haas H., Miller M . 2014. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. Fifth Edition. UK: Palgrave (selected excerpts)

Castles S. 2010. Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1565-1586

De Haas H. 2012. The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy, International Migration 50 (3): 8-25

Dustmann Ch. Et al. 2016. On the Economies and Policies of Refugee Migration, IZA

Engbersen G. et al. 2013. “A Typology of Labour Migration. On the Differential Attachments of Migrations from Central and Eastern Europe”, Journal of Ethnic and Migration Studies 39(6): 959-981

Faist T. 2013. The mobility turn: A new paradigm for the Social Sciences?, Ethnic and Racial Studies, 36(1): 1637-1646.

Faist T. 2014. Diversity – a new mode of incorporation? In: Vertovec S. (ed). Migration and Diversity, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 153-172

Ghosh B. 2013. The Global Economic Crisis and the Future of Migration, Basingstoke: Palgrave Macmillan (selected excerpts)

Glick Schiller N., Çağlar A. 2009. Towards a comparative theory of locality in migration studies: Migrant incorporation and city scale, Journal of Ethnic and Migration Studies

Górny A., M. Kindler (2016). The Temporary Nature of Ukrainian Migration: Definitions, Determinants and Consequences, in: Ukrainian Migration to the European Union, O. Fedyuk and M. Kindler (eds.): 91-112

Gurak DT; Caces F 1992. Migration networks and the shaping of migration systems. In: M. Kritz, L. Lim, and H. Zlotnik. International migration systems: a global approach, edited by Oxford, England, Clarendon Press, 150-176

Kaczmarczyk P. 2015. Recent Trends in International Migration in Poland. The 2013 SOPEMI Report, 1-42.

Kivisto P 2001. Theorizing Transnational Immigration: A Critical Review of current Efforts, Ethnic and Racial Studies, 24(4): 549-577

Levitt P. 1998. Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion, International Migration Review, 32(4): 926-948

Massey D. at al. 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Review, 19(3), 431-466.

Okólski M. 2012. “Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept”, CEEMR 1(1), pp. 11-27

Okólski M., Salt J. Polish emigration to the UK after 2004. Why did so many come?. CEEMR 3(2), pp. 11-32

Pacione M. 2009. Urban Geography: A Global Perspective. Routledge (selected excerpts)

Portes A. 2010. Migration and Social Change: Some Conceptual Reflections, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1537-1563

Rees P. 2013. “The Implications of Ageing and Migration for the Future Population, Health, Labour Force and Households of Northern England”, Applied Spatial Analysis and Policy, 6(2):93-122

Richmond A. 1988. “Sociological Theories of International Migration: The Case of Refugees”, Current Sociology, 36(2): 7-25

Spencer S. 2011. The migration debate (Chapter: Introduction: Migration policy in the 21st Century), Bristol: Policy Press

Urry J. 2000. “Mobile sociology”, The British Journal of Sociology, 51(1): 185-203

Winders J, 2014 New Immigrant Destinations in Global Context, IMR 48(s1): s149-s179

Van Hear V. 2010. Theories of Migration and Social Change, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1531-1536

Vertovec S. 2010. Super-diversity and its implications. In Steven Vertovec (ed.), Anthropology of migration and multiculturalism: New directions, 65–96. London: Routledge

Vertovec S (2010) Conceiving and researching transnationalism. In: Martinelli M. and Rath J (eds) Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation, Amsterdam: Amsterdam University Press

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.) K_W01 Knows and understands basic concepts of various sub-domains of sociology (e.g. sociology of family, health, work, religion, economy, education, etc)

i

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach K_W03 Has in-depth knowledge about social structures and selected social institutions as well as their interrelations

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej K_W06 Has in-depth knowledge about cultural diversity and its transformations, cultural identity, and intercultural interaction and communication

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii K_W10 Has in-depth knowledge about major international and domestic sociological research pertaining to selected areas of social reality or sub-domains of sociology

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych K_W13 Is reflective and critical in interpreting the processes occurring in Polish as well as global society and their consequences for social attitudes and institutions

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami K_U02 Can critically select information and materials for academic work, using various sources in Polish and a foreign language as well as modern technologies

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem K_U09 Can relate an academic text to the problems of social life and its empirical studies

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii K_U10 Can prepare a presentation of a selected problem or study in Polish and in a foreign language

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie K_K03 Can gather, find, synthesize and critically assess information about social sciences

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się K_K07 Independently sets directions of personal development and further learning

Metody i kryteria oceniania:

The course will be completed on the basis of a regular fulfilment of tasks during the duration of the course, AND completing a short final test at class at the end of the course. To complete the course, students need to collect at least 50% points from quizzes and assignments. If required, individual students can sit an extended exam on this subject (on the basis of a wider curriculum).

If students have not met the above criteria on time, they will be given an additional time to complete outstanding quizzes/assignments (to collect at least 50% points) and/or can resit the final test during the additional exam period.

Due to the on-line character of the course, absence rules do not apply.

This internet course consists of 6 topics. Each topic requires 8 hours of reading and watching materials and taking notes. In addition, completing course quizzes and written assignments 35 hours, preparing for and sitting a final test at the classroom - 15 hours.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 40 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.