Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-CPS-13-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Administracja i polityka
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przegląd głównych problemów funkcjonowaniem administracji w nowoczesnym państwie demokratycznym. Wykład przyjmuje jako punkt wyjścia relacje administracja a polityka w demokratycznych i autokratycznych modelach władzy. Następnie analizuje rozszerzoną rolę administracji w państwie współczesnym: jej formy i podstawy instytucjonalne (państwo prawa i administracja warunkowana; administracja świadcząca, zasada zaufania do państwa), i założenia służby cywilnej. Analizuje różne formy korupcja - tradycyjną i nowoczesną, korupcję polityczną i rynkowa. Przedstawia klasyczne i nowoczesne modele działania biurokracji ((klasyczny, Simona, neoinstytucjonalny). Pokazuje teoretyczne podstawy działania administracji państwa, podziału zadań w aspekcie pionowym (decentralizacja) i sektorowym (administracja, rynek i ngo) (dobra prywatne i publiczne, teorie niedoskonałości rynku i administracji).

Pełny opis:

Cel wykładu - przegląd głównych problemów funkcjonowaniem administracji publicznej w nowoczesnym państwie demokratycznym.

Problematyka wykładu obejmuje zagadnienia: administracja a polityka w demokratycznych i autokratycznych modelach władzy (pryzmatyczne model władzy, państwo prerogatywne i autorytarne, administracja polityczna, biurokratyczny autorytaryzm, silne i miękkie państwo), administracja w państwie współczesnym (państwo prawa i administracja warunkowana; administracja aktywna i administracja świadcząca); wymiary demokratyczności w administracji publicznej; dylematy relacji polityka i administracja a założenia służby cywilnej (model Webera i Wilsona); korupcja w różnych systemach władzy (korupcja tradycyjna i nowoczesna, patronaż i maszyna polityczna, korupcja rynkowa, korupcja polityczna); zapobieganie korupcji a rozwój moralny w ujęciu Kohlberga, założenia funkcjonowania organizacji administracyjnych, klasyczny modelu biurokracji Webera i jego patologie, biurokracja szczebla wykonawczego i jej rola, kulturowe uwarunkowania działania biurokracji (ujęcia Szczepańskiego, Croziera i Hofstede), modele funkcjonowania biurokracji (klasyczny, Simona i neoinstytucjonalny); teoretyczne podstawy określania sfer działania państwa i interwencjonizmu państwowego (dobro publiczne i problem kosztów transakcyjnych, dylematy działania zbiorowego, teorie niedoskonałości rynku i administracji), aktualne trendy w rozwoju administracji publicznej (państwo sieciowe, nowe zarządzanie publiczne, zasada subsydiarności i techniki decentralizacyjne, partnerstwo prywatno-publiczne, ekonomia społeczna).

Literatura:

Administracja i polityka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999 art. A.Jabłońskiego. s.75-94; Administracja Republiki Francuskiej, red. J.Łętowski, Ossolineum 1984 (art. J.Thoenig, Socjologia administracji). Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Poznań 1993 ss.87-127; Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, W: Marody M., red., Wymiary życia społecznego, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002; Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000 r.2-r.5 (ss.61-210); Merton R., Struktura biurokratyczna i osobowość, W: R.Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982, ss.255-266; Meyer John, Rowan Brian, Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremoniał, w: Aleksandra Jasińska-Kania i in., Współczesne teorie socjologiczne, t.I, Warszawa, Wyd. Naukowe „Scholar”, 2006, s. 583-599; Myrdal G., Przeciw nędzy w świecie, PIW, Warszawa 1975, r.7 (silne państwo); Ochmański J., Weber-Jaspers-Forsthoff. U źródeł XX-wiecznej koncepcji administracji świadczącej, Czasopismo Prawno-Historyczne, z.2/2002; Peters Guy B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wyd. „Scholar”, Warszawa 1999 (s.32-63, 305-309, 339-382). Stiglitz Joseph, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004 (r.4 Zawodność rynku, s.91-105, r.6 Dobra publiczne i dobra prywatne pochodzące ze źródeł społecznych, s.149-177). Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2001, s.693-727 (pojęcie biurokracji)

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania: obecność na wykładach (dopuszczalne 3 usprawiedliwione nieobecności) i test zaliczeniowy (zakres pytań zostanie wcześniej przekazany uczestnikom). W przypadku niezaliczenia lub dążenia do wyższej oceny - można napisać test poprawkowy. Ocena z testu w oparciu o zaprezentowaną wiedzę: zakres wiedzy i opanowanie problemów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.