Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie społeczeństwo i instytucje w Unii Europejskiej – nowe wyzwania, stare problemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL271-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Polskie społeczeństwo i instytucje w Unii Europejskiej – nowe wyzwania, stare problemy
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest analiza przemian społeczeństwa polskiego i polskich instytucji związanych z integracją Polski z Unią Europejską oraz wyzwań z tego wynikających. Można zakładać, że przystąpienie do Unii miało istotny wpływ na życie społeczne, opinie, postawy i zachowania Polaków, także publiczne instytucje i sferę publiczną. Rodzi to poważne wyzwania, a jednocześnie skłania do refleksji nad zakresem tych zmian, na ile są one wynikiem procesu europeizacji, a na ile ogólnych przemian związanych z rozwojem społecznym, transformacją systemową, czy globalizacją. Zajęcia zmierzają do odpowiedzi na pytania o charakter i zakres tych zmian, o ich uwarunkowania i konsekwencje, a także czy klasyczne socjologiczne teorie rozwoju społecznego np. teorie modernizacji, systemu światowego, późnej industrializacji mogą pomóc zrozumieć te przemiany.

Wykład jest realizowany w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence w IS UW.

Pełny opis:

Celem wykładu jest analiza przemian społeczeństwa polskiego związanych z integracją Polski z Unią Europejską oraz wyzwań z tego wynikających. Można zakładać, że przystąpienie do UE miało istotny wpływ na życie społeczne, opinie, postawy, zachowania i poglądy Polaków, także instytucje i sferę publiczną. Rodzi to poważne wyzwania, a jednocześnie skłania do refleksji i zastanowienia się jaki zakres jest tych zmian, na ile są one wynikiem procesu europeizacji, a na ile ogólnych przemian związanych z rozwojem społecznym, transformacją polityczną i gospodarczą, czy globalizacją, jak wygląda proces ich instytucjonalizacji. Zajęcia zmierzają do odpowiedzi na pytania o charakter i zakres tych zmian, o ich uwarunkowania i konsekwencje, a także czy klasyczne socjologiczne teorie rozwoju społecznego np. teorie modernizacji, zależności, systemu światowego, industrializacji, czy neoliberalizmu mogą pomóc zrozumieć te przemiany. 15 lat członkostwa Polski w UE jest znakomitą okazją do podsumowania jego konsekwencji.

Główne tematy omawiane podczas zajęć to:

proces instytucjonalizacji członkostwa Polski w UE i analiza konsekwencji w sferze społecznej i politycznej, analiza procesu europeizacji sfery publicznej i społecznej w Polsce i jego wymiarów

stosunek Polaków do europejskich wartości i traktowanie UE jako układ odniesienia; problem równości płci w Polsce i UE w sferze polityki, na rynku pracy, w edukacji, zagadnienie migracji poakcesyjnych Polaków; mobilności polskich studentów i młodzieży w Europie; analiza jakości życia i poziomu dobrobytu w Polsce i w UE; przemian demograficznych, europeizacji polityki ochrony środowiska i zmian klimatycznych, postaw i zachowań ksenofobicznych, antysemickich i rasistowskich.

Wykład jest realizowany w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence Komisji Europejskiej w IS UW.

Literatura:

- J.Ruszkowski, Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Difin 2019

- Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, CASE Warszawa 2019 – w tym: J.Konieczna-Sałamatin, M.Marody, M.Sawicka

Europejskie wartości w oczach Polaków; W.Kozek, Usługi użyteczności publicznej oraz inne

- Polska w Unii Europejskiej - Nowe wyzwania, Komisja Europejska 2018

- Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, WN Scholar, Warszawa, 2009.

- Grzeszczak R., Czy członkostwo w UE zagraża suwerenności państwa członkowskich?, [w:] Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, red. J. Wilkin, PAN Warszawa 2017.

- Michałek J.J., Wilkin J., Unia Europejska – źródło cennych korzyści ekonomicznych dla Polski, [w:] Jestem obywatelem Unii

Europejskiej, red. naukowa R. Kuźniar, WN Scholar, Warszawa 2019.

- Barcz J., Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego, „Państwo i Prawo” nr 1/2019.

- Okólski M. (red.) Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Warszawa, WUW 2018.

- A.Lipska-Sondecka Transformacja administracji publicznej w Polsce. Od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2015

- Golinowska S. (2018), O polskiej biedzie w latach 1990-2015, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Jakość życia w Polsce, GUS 2017

- Polska 1989-2019. Społeczeństwo, gospodarka, kultura, PIE, Warszawa 2019

- T.Grosse, Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, PISM 2018

Efekty uczenia się:

K_W06 posiada podstawową wiedzę na temat instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zagadnień europejskiej integracji

K_W14 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata

K_W29 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_U03 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U07 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_K04 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych

K_K05 potrafi uczestniczyć w dyskusji

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

W razie nie zdania egzaminu, student ma prawo do egzaminu poprawkowego, który także ma formę pisemną.

Bilans pracy studenta:

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur) – 2h tygodniowo oraz czas konieczny do przygotowania się do egzaminu – 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kurczewska
Prowadzący grup: Urszula Kurczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.