Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca opiekuńcza, miłość, intymność. Przemiany relacji rodzinnych w globalnych migracjach. (WAR BAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL278 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praca opiekuńcza, miłość, intymność. Przemiany relacji rodzinnych w globalnych migracjach. (WAR BAD)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z aktualnymi badaniami międzynarodowymi na temat relacji między globalnymi migracjami ekonomicznymi a przemianami więzi społecznych z perspektywy rodzin. Wprowadzone zostaną ramy teoretyczne i metodologiczne do badania kierunków i specyfiki przemian więzi w warunkach presji mobilnych społeczeństw. Poruszone zostaną problemy: pracy opiekuńczej nad dziećmi i starszymi rodzicami w sytuacji mobilności (opieka transnarodowa, systemy opiekuńcze w Europie, starzenie się społeczeństw), przemian doświadczania terytorium i przestrzeni domu/państwa, intymności w przestrzeni wirtualnej; zmiany znaczenia koncepcji obecności/absencji w życiu codziennym; nowe tożsamości i role rodzinne, a także towarzyszące temu zróżnicowanie doświadczenia migrantów z różnych cz. świata (Europa Środkowo-Wschodnia) i towarzyszące zmianom procesy instytucjonalne

Pełny opis:

Intensyfikacja przemieszczeń mas ludzi, globalne migracje za pracą, feminizacja strumieni migracyjnych, a także różnego typu presje społeczno-ekonomiczne i towarzysząca temu większa dostępność zróżnicowanych technologii komunikacji stwarzają ramy dla transformacji rodzin i znaczenia domu. W skali globalnej obserwujemy kształtowanie się nowych form przynależności rodzinnych i kwestionowanie wielu sposobów kategoryzowania rzeczywistości, charakterystycznych dla niemobilnych społeczeństw. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką przemian więzi społecznych, które zachodzą w ramach współczesnych, globalnych procesów migracyjnych. Poruszone zostaną problemy: transformacja relacji opiekuńczych (problem opieki na odległość nad dziećmi, starszymi rodzicami), nowe koncepcje terytorium i przestrzeni społecznej (transnarodowość; granice domu/państwa); zmiany koncepcji obecności/absencji w życiu codziennym; nowe tożsamości rodzinne migrantów, etc. Problemy te zostaną pokazane z perspektywy aktorów i rodzin w relacji do szerszych struktur, w oparciu o najważniejsze teksty teoretyczne i empiryczne z badań międzynarodowych i polskich. Przedstawiona zostanie nadal słabo zakorzeniona w dyskursie polskim koncepcja transnarodowości. Zastanowimy się również, czy rodziny na odległość to symptom aktualnych procesów cywilizacyjnych, czy jedynie powtórka z historii.

Problematyka konwersatorium skonstruowana została w taki sposób, by dostarczyć ram teoretycznych i metodologicznych (kwestia ‘metodologicznego nacjonalizmu’) do badania kierunków i specyfiki przemian rodziny oraz przemian natury więzi społecznych. Istotnym wkładem konwersatorium będzie pokazywanie współczesnych przemian z perspektywy aktualnych badań empirycznych, pokazujących zróżnicowane klasowo, genderowo, etnicznie doświadczenie zmiany. Postawione zostanie również pytanie o rodzaje wyzwań, które stoją przed praktyką instytucji i rozwiązaniami prawnymi w społeczeństwach mobilnych; a tym samym pytanie, czy mobilność zmieni spojrzenie na rodzinę?

Dla osiągnięcia tak postawionych celów i efektów uczenia się student powinien poświęcić ok. 75 godzin pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- przez cały semestr ocenie podlega: obecność (dopuszczalne 2 nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział na zajęciach. Dwa ostatnie mogą podnieść ocenę o 20%.

- kolokwium z lektur [pytania otwarte]

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.