Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bez Ojca i bez Forda. Teoria feministyczna w świecie pracy.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL36-MGR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Bez Ojca i bez Forda. Teoria feministyczna w świecie pracy.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Jeden lub więcej z następujących przedmiotów: socjologia pracy, socjologia gospodarki, socjologia rodziny, socjologia problemów społecznych, socjologia płciSkrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z różnorodnymi teoriami feministycznymi i sposobami ich zastosowania w analizach świata pracy. Punktem wyjścia jest podejście „bez Ojca i bez Forda” czyli próby połączenia krytyki patriarchatu z krytyką kapitalizmu.

Teorie feministyczne wykorzystamy do analiz realiów postfordyzmu – przemian pracy wynikających z przesunięcia w stronę sektora usług, offshoringu produkcji, zmian wynikających z liberalizacji i prywatyzacji usług publicznych, upowszechnienie się doktryny neoliberalnej jak również głębokie przemiany modeli rodziny i nowe podejścia do równości i równouprawnienia.

Przyjrzymy się temu jak rolę odgrywał rynek pracy oraz społeczny podział pracy w teoriach feministycznych w zależności od nurtu – liberalnego bądź socjalistycznego feminizmu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z różnorodnymi teoriami feministycznymi i sposobami ich zastosowania w analizach świata pracy. Punktem wyjścia jest podejście „bez Ojca i bez Forda” czyli próby połączenia krytyki patriarchatu z krytyką kapitalizmu.

Teorie feministyczne wykorzystamy do analiz realiów postfordyzmu – przemian pracy wynikających z przesunięcia w stronę sektora usług, offshoringu produkcji, zmian wynikających z liberalizacji i prywatyzacji usług publicznych, upowszechnienie się doktryny neoliberalnej jak również głębokie przemiany modeli rodziny i nowe podejścia do równości i równouprawnienia.

Przyjrzymy się temu jak rolę odgrywał rynek pracy oraz społeczny podział pracy w teoriach feministycznych w zależności od nurtu – liberalnego bądź socjalistycznego feminizmu.

W warunkach postfordyzmu rozumienie znaczenia pracy ma szczególne znaczenie dla myśli feministycznej, dlatego też celem zajęć jest przedyskutowanie teoretycznych podejść do upłciowionej struktury pracy oraz związku między symboliczną władzą płci a neoliberalnymi praktykami, oraz próba odpowiedzi na pytanie – czy „kobiecość” i „męskość” stały się utowarowione?

Konwersatorium polegające na uważnej lekturze publikowanych w ostatnich latach tekstów z dziedziny analiz socjologicznych procesów związanych z pracą odpłatną i domową w perspektywie płci, dające studentom narzędzia do analiz prowadzonych w ramach tej subdyscypliny socjologii. Studenci po zaliczeniu konwersatorium znają teorie i koncepcje odnoszących się do zjawisk związanych z płcią i pracą. Potrafią je porównać i ocenić ich wartość wyjaśniającą w określonym kontekście go¬spo¬dar¬czym i społecznym. Potrafią zanalizować zjawiska występujące współcześnie na rynku pracy i w sferze prywatnej dotyczące płci, posługując się najnowszymi koncepcjami i kategoriami ich opisu.

Literatura:

Fragmenty:

R. Connell „Socjologia płci”, Heidi Gottfried „Gender, Work and Economy”, Robyn J. Ely, E.G. Foldy i M.A. Scully „Reader in gender, work and organization”, Emma L. Jeanes, D. Knights, P.Y. Martin „Handbook of gender, work and organization”, R.T. Goodman „Gender work: feminism after neoliberalism”, P. Odih „Gender and Work in Capitalist Societies”, „Drogi feminizmu” N. Fraser, „Teoria feministyczna” bell hooks, „Intersectionality” P. Collins, S. Bilge „Theorising patriarchy” S. Walby, „Gender transformations” S. Walby, „The future of feminism” S. Walby, „Life without Father and Ford” L. McDowell „Total social organization of labour” M. Glucksmann „Unhappy marriage of feminism and marxism” H. Hartmann.

Efekty uczenia się:

K_W03 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W06 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W16 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W19 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz jej relacji z innymi instytucjami społecznymi

K_W22 posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także jest refleksyjny i krytyczny w ich interpretacji

K_W23 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W27 posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U07 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U14 potrafi formułować pogłębione sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U18 potrafi wskazać, w jakich rodzajach badań można wykorzystać czytane przez siebie teksty naukowe

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_K02 umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

K_K07 umie uzasadnić wybór źródeł

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna

zaliczenie na ocenę

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek) – 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania pracy zaliczeniowej) – 10h

możliwe dwie nieobecności, większa liczba nieobecności - konieczność sporządzenia notatki z tekstu omawianego na zajęciach, w których sie nie uczestniczyło

poprawa - uwzględnienie uwag naniesionych w pracy, która nie uzyskała zaliczenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.