Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADI: Twarze sondażu. Teoria, metodologia, technika i praktyka badań reprezentacyjnych. Przegląd problematyki.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL405 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: ADI: Twarze sondażu. Teoria, metodologia, technika i praktyka badań reprezentacyjnych. Przegląd problematyki.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs statystyki w wymiarze co najmniej 90 godzin z oceną co najmniej 3,5.

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie anglojęzycznych tekstów statystycznych

2. Zainteresowanie statystyczną problematyką badań sondażowych

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy sondażu traktowanego jako przedsięwzięcie zespołowe, którego jakość zależy do jakości jego najsłabszego ogniwa. Przegląd teoretycznych, metodologicznych i praktycznych problemów badania sondażowego będzie prowadzony z perspektywy trzech głównych jego aktorów:

Zleceniodawcy, który definiuje jego cel i zakres sondażu, zamawia jego projekt, realizację i raport oraz dzieli budżet badania między jego wykonawców,

Statystyka, który uczestniczy w projektowaniu badania, odpowiada za dobór próby i statystyczną analizę danych,

Wykonawcy, agencji badawczej (ankieterskiej), która odpowiada za zbieranie danych w terenie.

Typowe problemy pojawiające się na kolejnych etapach sondażu będą ilustrowane przykładami ich wadliwych i poprawnych rozwiązań pochodzących z badań akademickich, rynkowych, wykonywanych na potrzeby mediów lub na zamówienie administracji publicznej.

Pełny opis:

01. Czym jest sondaż

O co pytamy obiekty populacji - kwestionariusz

Jak wybieramy reprezentację populacji - próba

Jak zbieramy dane o wybranych obiektach – metoda realizacji

Jak formułujemy wnioski na temat populacji – analiza danych, wnioskowanie

02. Statystyczne aspekty badania sondażowego

Sondaż jako statystyczny opis populacji

• Populacja, macierz danych, zmienna statystyczxna

• Parametry rozkładu zmiennej statystycznej

• Wielozmiennowy opis populacji

Sondaż jako doświadczenie losowe

Wynik sondażu jako wniosek statystyczny

Jakość sondażu: „total survey error”. Statystyczne i niestatystyczne aspekty jakości sondażu

03. Kwestionariusz

Poziom pomiaru zmiennej

• Problem pomiaru

• Poziomy pomiaru

• Poziom pomiaru zmiennej a narzędzia jej statystycznego opisu

Zmienna jako wskaźnik ukrytej cechy obiektu

• Wskaźnik – cecha – skalowanie – model skalowania

• Modele skalowania jednowymiarowego

• Złożone modele skalowania

• Oprogramowanie skalowania

Reguły konstrukcji kwestionariusza wywiadu

Rozmowa – dramaturgia dialogu – motywacja - uwaga

Osobiste doświadczenia - kompetencja kulturowa respondenta -język pytań

Pytania kwestionariuszow

• Otwarte –zamknięte

• Wybór kafeterii w pytaniach zamkniętych

• Multichoice

• Bloki pytań - skalowanie

Zmienne stratyfikacyjne

• ESCED

• ISO

• Wzory GUS

Protokół realizacji wywiadu

Instrukcja dla koordynatora, ankietera

Case study: kwestionariusze poprawne i niepoprawne

04. Próba

Operat

Przegląd operatów

• PESEL, TERYT, REGON

• Rejestry prowadzone przez administrację państwową

• Operaty geograficzne – mapy

• Listy, rejestry o zasięgu lokalnym, operaty ad hoc

• RDD jako wirtualny operat (telefonia komórkowa, stacjonarna)

• Internauci

• Operaty wirtualne

Schemat losowania próby

• Elementarne pojęcia teorii doboru prób

• Dokładność oszacowań a schemat losowania próby

Pragmatyczne aspekty projektowania schematu doboru próby

• Wyznaczanie dokładności oszacowań dla złożonych schematów próby

• Schemat losowania próby a realizacja badania

Niecałkowicie losowe sposoby wybierania obiektów do próby

Dokumentacja doboru próby

Case study: dobór próby w wybranych badaniach sondażowych

05. Realizacja

Sposoby komunikacji z respondentem i ich własności

Ankieta pocztowa, sonda uliczna, sonda telewizyjna

Technologie rejestracji danych

• Aktywne

• Pasywne

• Komputerowe wspomaganie wywiadu

Metoda dostępu a jakość realizacji

Kontrola jakości realizacji

• Selekcja obiektów kontrolowanych

• Metody kontroli

Zarządzanie realizacją badania sondażówego

• Sieć ankieterska: koordynatorzy, ankieterzy, technologia

• Przepływ danych w sondażu

Case study: Analiza realizacji wybranych sondaży akademickich i rynkowych

06. Raport z sondażu

Precyzja wniosków w praktyce sondażowej

Jednostki niedostępne a problem dokładności oszacowań

• Pseudo-przedział ufności

• Kalibracja, raking, ważenia post-stratyfikacyjne

Imputacja braków danych

Oprogramowanie do analizy danych sondażowych

• Komercyjne

• Niekomercyjne

Standardowa dokumentacja sondażu

• Kwestionariusz

• Dobór próby

• Jakość realizacji

• Ważenie po-realizacyjne

• Wynikowa precyzja oszacowań

• Case study: dokumentacja ESS, GATS, DS, ISSP

Raport statystyczny

• Codebook – rozkłady brzegowe surowe i ważone

• Skalowanie procedura, walidacja skal

• Zależności dwuzmiennowe

• Zależności wielozmiennowe

• Case study: raport GATS

Publikowanie wyników sondażu w mediach

07. Organizacja sondażu

Sekwencja zdarzeń: od projektu do raportu

Zespół badawczy

• Znawca dziedziny

• Statystyk

• Metodolog sondażowy

• Kierownik projektu – pełnomocnik zamawiającego, nadzór właścicielski

Projektowanie sondażu

• State of Art

• Wsparcie zewnętrzne

Sondaż według podręcznika

Budżet

• Podział budżetu badania sondażowego

• Struktura kosztów wykonawcy sondażu

Harmonogram

• CAPI badamie ogólnopolskie

• CATI-WAPI

• Badania typu exit-poll

• Badanie instytucji i przedsiębiorstw

Badanie instytucji i przedsiębiorstw

Technologia sondażu: infrastruktura informatyczna

Case study: organizacja wybranych badań sondażowych

08. Przetarg na sondaż

Przetarg jako sposób podziału zasobów i odpowiedzialności

Za co się płaci w badaniu sondażowym

• Trafność odpowiedzi

• Wiarygodność danych

• Precyzja oszacowań

Wykonawca sondażu

• Firmy badawcze działające w Polsce

• Co potrafi a czego nie potrafi firma badawcza

Zamawianie sondażu w agencji badawczej

• Relacja Zamawiający-Wykonawca

• Wymagania wobec wykonawcy

• OFBOR, PTBRiO, ESOMAR, AAPOR

• Standardowa dokumentacja przetargowa

• Kryterium wyboru wykonawcy

Przeświadczenia na temat sondażu

• Reprezentatywność

• Próba rezerwowa

• Wagi porealizacyjne

• Wielkość populacji a wielkość próby

• Porównywalność wyników sondaży

• „Sondaże”

Case study: analiza wybranych przetargów na sondaż

09. Społeczn funkcjonowanie badań sondażowych

Kto zamawia badanie

Do czego służą wyniki sondażu

Sondaż w słuzbie publicznej

• NORC – CBOS

• PGSS

Postrzeganie sondażu

• Status informacji o wynikacch

• Zaufanie

• Response rate

Sondaż w mediach

• Prasa

• Telewizja

• Internet

Zasady publikowania wyników sondaży w mediach

• Dziennikarska check-lista

• Sondaż opinii a przewidywanie zachowań masowych

Na Straży Sondaży

Case study: przykłady komunikatów o sondażach

Literatura:

1. Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS) Polska 2009-2010. Ministerstwo Zdrowia, 2010

2. Frydrychowicz, A., Koźniewska, E., Matuszewski, A., & Zwierzyńska, E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej Podręcznik. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

3. Marczewski, Z. (2012). Schematy doboru prob w wybranych ogolnopolskich badaniach reprezentacyjnych. Uniwersytet Warszawaki.

4. Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992-2010, http://www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=91

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W13 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_W15 posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego

Umiejętności

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U09 potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U10 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania

Kompetencje

K_K05 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna polegająca na krytycznej analizie przypadku - zrealizowanego badania sondażowego i przygotowaniu własnego projektu tego badania oraz założeń dokumentacji przetargowej, zgodnych z regułami sztuki omawianymi na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.