Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy społeczne w perspektywie kulturowej (TABS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL416 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Ruchy społeczne w perspektywie kulturowej (TABS)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać podstawowe kategorie socjologicznej analizy zjawisk społeczno-kulturowych, problematykę działań społecznych i interakcji społecznych, oraz zagadnienia tożsamości kulturowej; bierna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca lekturę w tym języku

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu wprowadzenie do teorii i badań no¬wych ruchów społecznych z perspektywy kulturowej. Kulturowe wymiary ruchów społecznych obejmują z jednej strony symboliczne i ekspresyjne aspekty ruchów, z drugiej zaś ruchy społeczne jako czynnik zmian kulturowych lub przeciwdziałania zmianom. W centrum współczesnych analiz relacji między kulturą i ruchami społecznymi pozostaje tradycja interakcjonizmu symbolicznego. Z teorii tej wyrastały badania nad społecznym konstruowaniem znaczeń w ruchach społecznych.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu wprowadzenie do teorii i badań no¬wych ruchów społecznych z perspektywy kulturowej. Kulturowe wymiary ruchów społecznych obejmują z jednej strony symboliczne i ekspresyjne aspekty ruchów, z drugiej zaś ruchy społeczne jako czynnik zmian kulturowych lub przeciwdziałania zmianom. Działania symboliczne i komunikacja symboliczna idei, wartości i celów ruchu leżą u podstaw kształtowania tożsamości ruchu społecznego jako podmiotu zbiorowego działania. W centrum współczesnych analiz relacji między kulturą i ruchami społecznymi pozostaje tradycja interakcjonizmu symbolicznego. Z teorii tej wyrastały badania nad społecznym konstruowaniem znaczeń w ruchach społecznych. Działalność nowych ruchów społecznych zorientowanych na tożsamość należy do kluczowych pro¬cesów ponowoczesnych transformacji społecznych i kulturowych. Analizowane będzie powstanie fenomenu ruchu społecznego w historycznym kontekście przemian nowoczesności, w szczególności symboliczna reprezentacja ruchu, w którym zasadnicze znaczenie ma zaangażowanie (widoczność uczestnictwa). Analizy koncentrować się będą na ruchu społecznym jako działaniu zbiorowym, którego wyróżnikami są: emergencja, symbolizacja, kognitywna i afektywna transformacja, interakcyjność i płynność. Analizowane będą kulturowe uwarunkowania strategii ruchu oraz protest jako działanie symboliczne. Ruch społeczny przedstawiany będzie jako kultura i analizowane będzie znaczenie kultury ruchu społecznego dla demokracji. Symboliczno-interakcyjna teoria ruchów społecznych pozwala na ana¬li¬zę ruchu z punktu widzenia uczestników i definiowania przez nich sytuacji wymagających zmiany. Prace seminaryjne opierać się będą na studiach przypadków.

Literatura:

1. Barker Colin, Strach, śmiech i siła zbiorowa: tworzenie się Solidarności w sierpniu 1980 r. w stoczni im. Lenina w Gdańsku, w: Gorlach Krzysztof, Money Patrick (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 262-280.

2. Collins Randall, Ruchy społeczne jako obiekt uwagi emocjonalnej, w: Gorlach Krzysztof, Money Patrick (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 247-261.

3. Della Porta Donatella, Mario Diani, Ruchy społeczne, Kraków 2009, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Eyerman Ron, Performing Opposition Or, How Social Movements Move, w: Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen Jason L. Mast (red.), Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, Cambridge 2006, Cambridge University Press, ss. 193-217

5. Fine, Gary A. Public Narration and Group Culture: Discerning Discourse in Social Movements, w: Hank Johnston, Vert Klandermans (red.), Social Movements and Culture, Minneapolis 1995, University of Minnesota Press, s. 127-143.

6. Hałas Elżbieta, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

7. Johnston Hank, Bert Klandermans, The Cultural Analysis of Social Movements, w: Hank Johnston, Vert Klandermans (red.), Social Movements and Culture, Minneapolis 1995, University of Minnesota Press, s. 3-24.

8. Lofland John, Protest. Studies of Collective Behavior and Social Movements, New Brunswick 1985. Transaction Books.

9. McAdam Doug, Culture and Social Movements, Enrique Larana, Hank Johnston and Joseph Gusfield (red.), New Social Movements: From Ideology to Identity, Philadelphia 1994, Temple University Press, s. 36-57.

10. Melucci Alberto, Nomads of the Present, Philadelphia 1989, Temple University Press.

11. Snow David A., Social Movements, w: Larry T. Reynolds, Nancy J. Herman Kinney, Handbook of Symbolic Interactionism, Lanham 2003, Rowman and Littlefield, ss. 811-833.

12. Tilly Charles, Wood Lesley J., Social Movements 1768-2008, London 2009, Paradigm Publishers.

Efekty uczenia się:

Udział w seminarium umożliwi poznanie współczesnych badań ruchów społecznych z perspektywy kulturowej. Po zaliczeniu seminarium student/studentka:

- potrafi analizować procesy tworzenia ruchów społecznych;

- potrafi formułować problemy badawcze, dotyczące kultury ruchów społecznych i kulturowe konsekwencje ruchów społecznych; rozumie znaczenie zaangażowania do ruchów społecznych w procesach demokratyzacji.

Metody i kryteria oceniania:

Regularne uczestniczenie w seminarium; udział w dyskusji i zreferowanie podjętego tematu (prezentacja); pisemna praca seminaryjna / studium przypadku (10 standardowych stron)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.