Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Film jako laboratorium socjologa. Film jako narzędzie i przedmiot obserwacji oraz analizy socjogicznej (WAR BAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL420 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Film jako laboratorium socjologa. Film jako narzędzie i przedmiot obserwacji oraz analizy socjogicznej (WAR BAD)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest pobudzenie „wyobraźni socjologicznej”: powiązanie teorii socjologicznych oraz koncepcji obserwacji społeczeństwa z dziełami filmowymi, z jednej strony oraz z podstawowym narzędziem pracy filmowców – scenariuszem, z drugiej. Film może być traktowany jako świadectwo kultury („tekst”), czy też reprezentacja społeczna, która ma swoje wyartykułowane oraz ukryte znaczenia, poddające się analizie socjologicznej. Po drugie, film problematyzuje kwestie, którymi zajmuje się socjologia, odnosząc się czasem wprost, a czasem pośrednio do koncepcji porządku społecznego. Tym samym – film staje się specyficznym laboratorium spolecznym, w którym jego twórcy „testują” reguły i praktyki społeczne, a publiczność obserwuje i dyskutuje o granicach norm oraz regułach społecznych praktyk.

Pełny opis:

U źródeł zajęć stoi pytanie, na ile wyobraźnia artysty – reżysera i scenarzysty, zawarta w filmie, ale i samym scenariuszu może być traktowana jako analiza społeczeństwa oraz na ile może dostarczyć socjologii materiału i inspiracji do badań i teorii współczesnego społeczeństwa. Zajęcia mają umożliwić studentom poznanie lub doskonalenie w zakresie trzech umiejętności badawczych: analizy przekazu medialnego, na przykładzie filmu, jako „tekstu” – a zatem przekazu, który poddaje się analizie semiotycznej. Film, tym samym, może być kulturowym świadectwem społecznych procesów, które analizuje socjologia. Stad część zajęć poświęcona będzie zestawianiu wybranych filmów z teoriami socjologicznymi. Po drugie, film sam w sobie można potraktować jako specyficzny rodzaj obserwacji społeczeństwa, w którym narracja służy kondensacji, amplifikacji bądź hiperbolizacji procesów społecznych. Tym samym film, można traktować jako specyficzne laboratorium zaś jego „społeczne życie” – interpretacje, dyskusje – jako dyskurs, który ujawnia pozycje oraz postawy rozmaitych aktorów społecznych. Zajęcia służyć będą poznaniu metodologii oraz empirycznych świadectw analizy filmu jako fragmentu dyskursu publicznego. Po trzecie – film można traktować jako specyficzną technologię intelektu – jako kognitywne narzędzie, dzięki któremu jednostki konstruują narracje – ale i same procesy społeczne. Ta perspektywa kładzie nacisk na badanie samej technologii, a nie tyle – jej przekazu. Z jednej więc strony, to podejście nawiązuje do analiz związanych z technologiami komunikacji (Innis, Havelock, McLuhan, Marody), z drugiej zaś – do współcześnie rozwijanych teorii z dziedziny Science-Technology Studies (STS), w których scenariusz filmowy i praca nad filmem (np. artystów tworzących pod szyldem „Dogmy”) są traktowane jako laboratoria procesów społecznych. O ile analizy „technologii komunikacji” skupiały się na nadawcach, o tyle STS oraz studia nad audytoriami starają się „zakorzenić” przekaz w praktykach odbiorców. W obu przypadkach film może formować doświadczenie jednostek oraz relacje społeczne.

Podczas warsztatu, oprócz analiz empirycznych filmów, zestawianych z teoriami socjologicznymi oraz z propozycjami empirycznych badań nad filmem (i nie tylko), studenci będą mieli możliwość stworzenia scenariusza filmowego pod okiem profesjonalnego scenarzysty, a zarazem socjologa, Bartka Świderskiego oraz scenariusza wydarzeń społecznych, z odniesieniami do wybranych teorii socjologicznych.

Warsztat jest skierowany przede wszystkim do studentów zainteresowanych tematyką mediów oraz komunikacji. W drugiej zaś kolejności – do zainteresowanych zróżnicowaniem kulturowym

Literatura:

Ang, Ien. Desperately Seeking the Audience. London ; New York: Routledge, 1991

Ang, Ien. Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination. London ; New York: Methuen, 1985.

Arendt, Hannah. Eichmann w Jerozolimie: Rzecz o Banalności Zła. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1987.

Barthes, Roland, and Roland Barthes. Mitologie. Pisma / Roland Barthes ; Pod Red. Michała Pawła Markowskiego i Krzysztofa Kłosińskiego t. 3. Warszawa: KR, 2000.

Bauman, Zygmunt. Nowoczesność i Zagłada. Biblioteka Kwartalnika Masada. Warszawa: Fundacja Kulturalna Masada, 1992.

Benjamin W. Dzieło sztuki w dobie możliwości jego technicznej reprodukcji

Bundz, T. Storytelling: Narracja w Reklamie i Biznesie. Warszawa: Saatchi & Saatchi, 2011.

Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006.

Lange Ann- Innovation Markets (maszynopis) Christina, Experimental Trials: The ‘Inside-Out’ of Innovation

Russin, Robin U. Jak Napisać Scenariusz Filmowy. Warszawa: Wojciech Marzec, 2005.

Thompson, John B. Media i Nowoczesność: Społeczna Teoria Mediów. Kreatywność. Wrocław: Astrum, 2001.

Żiżek, Slavoj. Patrząc z Ukosa: Do Lacana Przez Kulturę Popularną. Warszawa: KR, 2003.

Efekty uczenia się:

Student kończący zajęcia:

• jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

• posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

• posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

• posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

• potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

• potrafi przygotować pogłębiony, poparty analizą danych scenariusz przewidujący przebieg procesów i zjawisk społecznych i kulturowych

• umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

• potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta będą:

- przygotowywanie notatek z lektur i materiałów na zajęcia

- opracowanie planu badawczego

- realizacja badania

- przedstawienie podsumowania badań

- referat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.