Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CPS: Społeczeństwo i polityka Unii Europejskiej – kierunki zmian

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL450 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: CPS: Społeczeństwo i polityka Unii Europejskiej – kierunki zmian
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu socjologii polityki oraz kompetencje i umiejętności analizy procesów politycznych.Skrócony opis:

Wykład w szeroki sposób omawia przemiany społeczne i polityczne w Unii Europejskiej jako całości i w poszczególnych państwach członkowskich. Celem jest przybliżenie i analiza najważniejszych zmian społecznych i politycznych w Unii i ich uwarunkowań, w tym pogłębiającego się kryzysu demograficznego, przekształceń systemu wartości, rosnącego bezrobocia, radykalizacji nastrojów politycznych, ale też rosnącego poparcia dla ściślejszej integracji europejskiej, a także polityki UE wobec tych trendów.

Pełny opis:

Celem wykładu jest analiza najnowszych trendów i przemian politycznych i społecznych w UE oraz ich uwarunkowań. Podstawowe tematy zajęć to: kierunki przemian demograficznych społeczeństw w Europie (w tym starzenie się społeczeństwa), system wartości Europejczyków, stereotypy i uprzedzenia w Europie, obywatelstwo narodowe a obywatelstwo UE, przemiany tożsamości narodowej i europejskiej, problemy rynku pracy (w tym bezrobocie), postawy i opinie wobec integracji europejskiej, deficyt demokratyczny w Unii i jego skutki, aktywność polityczna i partycypacja społeczna, europejskie partie polityczne – istotny czy pomijany aktor europejskiej sceny politycznej?; grupy interesu i interesariusze jako współdecydenci w politykach publicznych, organy UE – instytucje polityczne czy administracyjne?; elity władzy w Brukseli, linie podziałów i konfliktów w UE.

Głównym celem wykładu jest nie tylko pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej, ale też wnikliwa analiza najważniejszych aktualnych wydarzeń. Wykład jest realizowany jako European Module w ramach programu Jean Monnet Action EU.

Literatura:

Literatura S.Hix, System polityczny UE, PWN Warszawa 2010

U.Beck, E.Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Scholar 2009

M.Cini, Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, PWE 2007;

J.Barcz, E.Kawecka-Wyrzykowska, Integracja europejska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2007

K.Żukrowska, Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, SGH, Warszawa 2006

M.Jarosz, Polacy we wspólnej Europie, ISP PAN 2011

A.Zielińska-Głebocka, Integracja europejska, Akademia Oeconomica 2004;

A.Marszałek, Integracja Europejska, PWE 2004;

H.Wallace, W.Wallace, Policy-Making in the EU, London 2010;

R.Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w UE, WPiPG 2005.

Efekty uczenia się:

Poznanie podstaw integracji europejskiej oraz najważniejszych przemian społecznych i politycznych UE, kierunków jej dalszego rozwoju oraz wyzwań i dylematów w ramach UE.

Umiejętności:

Identyfikacja i analiza przemian społecznych i politycznych w UE oraz ich uwarunkowań.

Umiejętność wykorzystania wiedzy socjologicznej i politologicznej do badania procesów integracji w Europie, rozumienia relacji między teorią i praktyką, dokonywania krytycznej oceny wybranych wydarzeń.

Kompetencje społeczne:

Ukształtowanie postawy otwarcia na współpracę europejską, na innowacyjność, na tolerancję i różnorodność europejską.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena uzyskana na egzaminie oraz ocena aktywności w debatach i grach symulacyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.