Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie organizacje pracodawców. Analiza dyskursu (ADJ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL452 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polskie organizacje pracodawców. Analiza dyskursu (ADJ)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia adresowane są dla studentów II roku SUM ścieżki „Kapitał ludzki – Rynek pracy – Sprawy publiczne”. Pierwszeństwo będą mieli studenci, którzy w semestrze zimowym roku akademickim 2013/14 ukończyli warsztaty „Polski przedsiębiorca, pracodawca, właściciel. Analiza dyskursu” oraz „Stosunki pracy w Polsce”.

Warunkiem uczestnictwa jest także zaliczenie zajęć ze

współczesnych teorii socjologicznych oraz metodologii badań jakościowych

Założenia wstępne Student powinien dobrze orientować się w tematyce zajęć „Stosunki pracy w Polsce”, posiadać wiedzę za zakresu współczesnych teorii socjologicznych oraz umiejętności nabyte podczas kursu z metodologii badań jakościowych. Pierwszeństwo będą mieli studenci, którzy w semestrze zimowym roku akademickim 2013/14 ukończyli warsztaty „Polski przedsiębiorca, pracodawca, właściciel. Analiza dyskursu”.

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są głównie dla studentów II roku SUM, ścieżki „Kapitał ludzki – Rynek pracy – Sprawy publiczne”, którzy ukończyli warsztaty „Polski przedsiębiorca, pracodawca, właściciel. Analiza dyskursu” oraz są zainteresowani kontynuowaniem praktycznych analiz współczesnych stosunków pracy w Polsce w kontekście teoretycznych ram (krytycznej) analizy dyskursu

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatu, którego celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu współczesnych stosunków pracy w Polsce w połączeniu z nabyciem praktycznych umiejętności badawczych w zakresie jakościowej analizy tekstu. Wprowadzająco zostanie potraktowane teoretyczne ugruntowanie w zakresie (krytycznej) analizy dyskursu w socjologii oraz współczesna problematyka polskich stosunków pracy. W dalszej części zajęć student zapozna z metodologią badań jakościowych wykorzystywanych w analizie dyskursu.

Właściwą częścią zajęć jest praktyczna analiza współczesnych tekstów pisanych (tygodniki opinii) odnoszących się do organizacji pracodawców w Polsce oraz poszukiwanie relacji władzy w ujęciu dyskursywnym (krytyczna analiza dyskursu).

Literatura:

Bourdieu, Pierre (2009) „O telewizji. Panowanie dziennikarstwa.”; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Czyżewski, Marek, Sergiusz Kowalski i Andrzej Piotrowski, redaktorzy (1997) „Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego.” Kraków: Wydawnictwo AUREUS

Duszak, Anna (1998) „Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa.” Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Gibbs, Graham (2011) „Analizowanie danych jakościowych.”; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Grzymała-Kazłowska, Aleksandra (2004) ”Socjologicznie zorientowana analiza

dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem.” Kultura i Społeczeństwo

48(1): 13-34

Foucault, Michel (1993) „Nadzorować i karać. Narodziny więzienia.” Warszawa:

Aletheia-Spacja

Jabłońska, Barbara (2006) "Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne". Przegląd Socjologii Jakościowej II(1): 53-67

Lisowska-Magdziarz Małgorzata (2006) „Analiza tekstu w dyskursie medialnym”; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nijakowski, Lech (2004) ”Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości.” Kultura i Społeczeństwo 48(1): 69-96

Rapley, Tim (2010) „Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów.”; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Silverman, David (2009) “Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji”; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Trutkowski, Cezary (2004) ”Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii.” Kultura i Społeczeństwo 48(1): 35-50

Van Dijk, Teun (2001) „Dyskurs jako struktura i proces.”; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Van Dijk, Teun (2006) „Badania nad dyskursem”; w: Współczesne teorie socjologiczne. Wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 1020-1046

Wodak Ruth, Krzyżanowski Michał (2011) „Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych”, Warszawa: Łośgraf

Zirk-Sadowski, Marek (1992) ”Pojęcie dyskursu.” Kultura i Społeczeństwo 36(2): 61-74

Efekty uczenia się:

W wyniku kursu student:

Wiedza:

• poznaje teoretyczne ujęcia (krytycznej) analizy dyskursu w socjologii,

• dowiaduje się o specyfice współczesnych stosunków pracy w Polsce w kontekście zmian po 1989 roku,

• poznaje specyfikę organizacji pracodawców jako aktorów w obrębie zbiorowych stosunków pracy, także w polskim kontekście

• pogłębia wiedzę na temat metodologii badań jakościowych

Umiejętności:

• umie zastosować teoretyczne podstawy (krytycznej) analizy dyskursu w socjologii w praktyce,

• potrafi operować warsztatem socjologicznych metod badawczych wykorzystywanych przy analizie tekstu,

• wie jak wykorzystać wiedzę teoretyczną w wyjaśnianiu zjawisk we współczesnych stosunkach pracy w Polsce

• umie zastosować różne wymiary organizacji pracodawców w kontekście analizy socjologicznej

Kompetencje:

• rozumie znaczenie szerszej podstawy teoretycznej dla wyjaśnień zjawisk społecznych,

• doskonali znaczenie właściwych metod badawczych dla weryfikacji wcześniej postawionych hipotez badawczych,

• poznaje potrzebę obiektywnej analizy dla wytłumaczenia otaczających zjawisk społecznych w sferze pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny przedmiotu jest napisanie pracy na koniec zajęć analizującej wybrane zagadnienie odnoszące się tematyki zajęć. Dodatkowo pozytywnie oceniana będzie aktywność na zajęciach

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dozwolone są dwie nieobecności. Większa ilość nieobecności musi być zaliczona na dyżurze, jednak nieobecność na więcej niż połowie zajęć powoduje niezaliczenie przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.