Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADJ: Zmiana społeczna w ujęciu biograficznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL479 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: ADJ: Zmiana społeczna w ujęciu biograficznym
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość warsztatu badacza jakościowego. Umiejętność zaplanowania projektu badawczego, zastosowania podstawowych technik zbierania danych (wywiadu, obserwacji, etc.), ocenienia ich mocnych i słabych stron, analizy i interpretacji wyników badań, co najmniej jeden napisany raport badawczy oparty na metodologii badań jakościowych.

Uczestnicy powinni być uwrażliwieni na etyczne aspekty prowadzenia badań. Zajęcia polecane są studentom pragnącym kształcić umiejętności prowadzenia badań interakcyjnych.


Skrócony opis:

Celem warsztatów będzie kształcenie umiejętności przeprowadzenia poszczególnych etapów badań opartych na metodzie biograficznej (wywiadzie narracyjnym). Praca badawcza skoncentruje się wokół wybranych wymiarów doświadczania zmiany społecznej, która miała formatywny wpływ na biografie jednostek i różnych grup społecznych w Polsce. Perspektywa biograficzna zostanie tu pokazana jako metoda, która pozwala pokazać w jaki sposób przecina się to, co indywidualne z tym, co społeczne i w jaki sposób doświadczenie jednostki uwikłane jest w szersze procesy zbiorowe. Przedstawione zostaną m.in. zaawansowane procedury analizy wywiadów oraz podstawowe kategorie analizy procesów, różnorodne typy doświadczeń biograficznych (procesy chaosu/bezładu, wzorce instytucjonalne, przemiany, etc.) oraz odpowiadające im procesy społeczne. Uczestnicy będą realizowali indywidualne projekty w obrębie wspólnego zagadnienia, co będzie okazją do pracy w większym zespole badawczym.

Pełny opis:

Celem warsztatów będzie kształcenie umiejętności prowadzenia poszczególnych etapów badań opartych na metodzie biograficznej (wywiadzie narracyjnym, zastanych dokumentach biograficznych). Wprowadzone zostaną najważniejsze podejścia teoretyczne do analizy tematycznego, biograficznego wywiadu narracyjnego (A. Strauss, F. Schütze, T. Wengraf, G. Rosenthal, D. Bertaux & I. Bertaux-Wiamme). Na pierwszych zajęciach uczestnicy zapoznają się ze zróżnicowaniem na polu metod biograficznych, specyfiką projektów badawczych opartych na metodach biograficznych lub wykorzystujących jej elementy. Warsztaty będą okazją do kształcenia praktycznych umiejętności prowadzenia kilkuetapowego wywiadu narracyjnego, poprawnego warsztatu rejestrowania danych – sporządzania transkrypcji werbalnych i niewerbalnych aspektów wywiadu. Perspektywa biograficzna zostanie tu pokazana jako metoda, która pozwala konceptualizować i wyjaśnić w jaki sposób przecina się to, co indywidualne z tym, co społeczne; w jaki sposób doświadczenie jednostki uwikłane jest w szersze procesy. Przedstawione zostaną zaawansowane procedury analizy narracji oraz podstawowe kategorie analizy fenomenów procesualnych (transformacje tożsamości i dyskursów) oraz określone typy doświadczeń biograficznych/kolektywnych (procesy bezładu, wzorce instytucjonalne, plany biograficzne, przemiany/metamorfozy, etc.). Zajęcia są okazją do nabycia umiejętności zaawansowanej analizy tekstów w ogóle! Uczestnicy będą realizowali indywidualne projekty w max. dwuosobowych grupach, w obrębie wybranego zagadnienia.

Literatura:

1. Urbańska S. (2015). Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Wyd. UMK Toruń.

2. Antoniewicz P., Mrozowicki A., Pędziwiatr K. (2009) Alter-globalism a la polonaise: a story of an activist, in: L’Europe Rebelle

3. Gdula M., Sadura P. (2012) Style życia i klasy, Wyd. Scholar.

4. Ken Plummer (1995) Telling sexual stories. Power, Change and Social Worlds. New York: Routlege.

5. Kaźmierska K., Piotrowski A., Waniek K. (red.) (2011), Biographical consequences of working abroad in the context of European Mental Space Construction, Przegląd Socjologiczny, Nr 1: 139-158

6. Kaźmierska K. (2012) Metoda biograficzna w socjologii, Wyd. Nomos

7. Miller, Robert and Graham Day, (eds.). 2012. The Evolution of European Identities. Biographical Approaches. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

8. Domecka, M., Mrozowicki, A. (2008) Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce, w: Przegląd Socjologii Jakościowej, t. IV, nr 1.

9. Kaźmierska, K. (2008) Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady.

10. Piotrowski A. (1997) "Zakorzenienie w historii (teorii) - zakorzenienie w milieu: analiza dwu odmian narracji", w: Biografia a tożsamość narodowa. (Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A., red.) Łódź: Katedra Socjologii Kultury, wyd. II.

11. Riemann, G., Schütze, F. (1992) „Trajektoria" jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, przeł. Z. Bokszański i A. Piotrowski, Kultura i Społeczeństwo, nr 2, s. 89-108.

12. Rokuszewska-Pawełek, A. (2002) Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Efekty uczenia się:

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W13 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U09 potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U10 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K02 umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

K_K05 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przez cały semestr ocenie podlega:

- obecność, dopuszczalne są max. 2 nieobecności,

- aktywny udział w dyskusjach

- bieżące przygotowanie do zajęć: terminowe przeprowadzenie wywiadu narracyjnego i jego transkrypcja w max. 2-osobowym zespole; raport semestralny, którego podstawą jest analiza przeprowadzonego wcześniej wywiadu narracyjnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.