Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADJ: Uniwersytet oczami studentów – analiza treści indywidualnych wywiadów pogłębionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL480 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADJ: Uniwersytet oczami studentów – analiza treści indywidualnych wywiadów pogłębionych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- podstawowa wiedza dotycząca metodologii badań jakościowych

Skrócony opis:

Jakie są motywacje związane z decyzją o studiowaniu? Czego studenci oczekują od studiów? Co kształtuje ich oczekiwania? Uczestnicy kursu będą mieli możliwość refleksji nad tymi zagadnieniami poprzez analizę samodzielnie zgromadzonego materiału badawczego (wywiady IDI ze studentami) oraz dzięki wywiadów udostępnionych przez prowadzących. Studenci uczęszczający na kurs będą charakteryzowali różne wizje uczelni wyższych oraz różne style i sposoby studiowania. Podczas analizy uczestnicy będą zastanawiać się nad elementami różnicującymi te style oraz nad czynnikami strukturalnymi (pochodzenie społeczne respondentów), które mogą wpływać na stosunek do studiów.

Zajęcia mają umożliwić studentom rozwój kompetencji związanych z kodowaniem oraz analizą danych zdobytych za pomocą indywidualnego wywiadu pogłębionego.

Pełny opis:

W dyskursie publicznym od kilku lat pojawia się temat umasowienia edukacji wyższej w Polsce. O sukcesie otwarcia uniwersytetu na nowe grupy społeczne, a tym samym odejścia od elitaryzmu, chętnie opowiadają przedstawiciele władz. Umożliwienie zdobywania wyższego wykształcenia, a tym samym podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczeństwa to dla decydentów powód do dumy. Natomiast środowisko uczelni wyższych coraz częściej skarży się na konsekwencje umasowienia szkolnictwa wyższego, zwracając m.in. uwagę na na jego komodyfikację. Do tej narracji dołączają pracodawcy, którzy narzekają na niskie kompetencje i słabe przygotowanie do pracy absolwnetów uczelni wyższych. Jednak ani do dyskusji akademickich, ani publicystycznych nie dochodzi głos samych zainteresowanych – studentów. Celem proponowanych zajęć będzie przybliżenie ich perspektywy.

Podczas zajęć studenci udoskonalać będą swój warsztat analityczny wykorzystując materiał z indywidualnych wywiadów pogłębionych (zebranych samodzielnie oraz udostępnionych przez prowadzących). Zajęcia złożone są z trzech bloków:

1) teoretyczne wprowadzenie do tematyki przemian w szkolnictwie wyższym; 2) omówienie literatury związanej z kodowaniem i analizą tresci (w szczególności dotyczącej pogłębionych wywiadów indywidualnych); 3) zajęcia praktyczne, skupiające się na analizie materiału badawczego.

1) Aby umożliwić studentom pogłębioną analizę wywiadów, pierwsze spotkania będą stanowiły wprowadzenie teoretyczne do zagadnienia przemian w szkolnictwie wyższym. Rola wykształcenia i edukacji (również wyższej) podlega współcześnie wielu zmianom. Główną z nich jest umasowienie i szerokie otwarcie możliwości studiowania. W pierwszym bloku zajęć studenci będą diagnozować i analizować te zmiany. Odtworzona zostanie kwestia komodyfikacji wykształcenia i tego, jakie ma ona znaczenie dla studiowania. Omówiona zostanie również kwestia społecznego zróżnicowania uniwersytetu i nierówności na poziomie edukacji wyższej.

2) Po teoretycznym omówieniu tematu, wprowadzona zostanie literatura przybliżająca sposoby kodowania i analizy danych jakościowych ze szczególnym uwzględnieniem wywiadów pogłebionych (IDI). Podkreślone zostaną kwestie zwiazane z wiarygodnością i rzetelnością prowadzonych analiz.

3) Na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych studenci będą doskonalić swój warsztat analityczny poprzez interpretację materiału badawczego. Podczas każdych zajęć praktycznych analizowane będą dwa wywiady pogłębione. Ostatnie spotkanie zostanie poświęcone podsumowaniu analiz przeprowadzonych w trakcie semestru oraz konsultacjom dotyczącym pracy zaliczeniowej.

Literatura:

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

J. S. Ball, Education for sale! The commodification of everything?, King’s Annual Education Lecture 2004, University of London 2004.

E. Fromm, Mieć czy być, tłum. J. Karłowski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012.

G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

M. Gdula, P. Sadura (red.), Style życia iporządek klasowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

D. Reay, G. Crozier, J. Clayton, „Fitting in” or „standing out”: working class students in UK higher education, „British Educational Research Journal”, 36/1, 2010.

D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Uniwersytet zaangażowany. Przewodnik Krytyki Politycznej,Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

K. Wasielewski, Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu, „Studia Socjologiczne”, nr 1 (180), 2006.

A. Zawistowska, Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W wyniku odbycia kursu student:

- jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych- potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

- potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

- potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

- potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielnie przygotowana praca pisemna na podstawie analizowanego materiału badawczego (80%) oraz aktywność podczas zajęć (20%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.