Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie stosunków pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL49-MGR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teorie stosunków pracy
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia adresowane są dla studentów studiów II stopnia, uczestników modułu „Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”

Student powinien dobrze orientować się w procesach transformacji zachodzących w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej po 1989 roku w Polsce oraz mieć podstawową wiedzę dotyczącą zbiorowych stosunków pracy.

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów studiów II stopnia, uczestników modułu „Rynek pracy, zasoby ludzkie, sprawy publiczne”, a w szczególności tych, którzy ukończyli kurs „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce” i są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy dotyczącej zbiorowych stosunków pracy, głównie poprzez poszukiwanie teoretycznej genezy zjawisk i zachowań obecnych wśród stron zbiorowych stosunków pracy

Pełny opis:

Celem zajęć jest szczegółowe poznanie teoretycznych ujęć problematyki związanej ze stosunkami pracy, poszukiwaniem teoretycznej bazy dla zjawisk i zachowań obecnych – także współcześnie – wśród stron stosunków pracy. W szczególności nacisk zostanie położony na specyfikę Polski.

W toku zajęć, poprzez teorie klasyczne do zagadnień współczesnych, student ma możliwość poznania różnorodnych podejść do problematyki stosunków pracy i zrozumienia specyfiki zachowań głównych aktorów (zbiorowych reprezentacji pracowników, pracodawców i państwa).

Literatura:

Clegg H.A. “Pluralism in Industrial Relations”, w: British

Journal of Industrial Relations, Vol. XIII, 3, 1975

Crouch C. “Industrial Relation and European State Traditions”, Oxford University Press 1994

Friedman M., Friedman R. „Wolny wybór”, Wydawnictwo Aspekt, Warszawa 2006

Jan Paweł II „Encyklika Laborem Exercens (o pracy ludzkiej)”, Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1982

Marks K., Engels F. „Manifest komunistyczny”, Książka i Wiedza, Warszawa 1948

Moerel H. (red.) „Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian”, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1995

Larson S., Nissen B. (ed.) “Theories of the Labor Movement”, Wayne State Univ Pr, 1987

Lenin. W. I. „Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu”, wyjątki

Leon XIII „Encyklika Rerum Novarum (O kwestii robotniczej)”, Tum, Wrocław 1996

Pius XI „Encyklika Quadragessimo Anno (O chrześcijańskim ustroju społecznym)”, Wyd. Te Deum, 2002

Silver B.J. „Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r.”, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny przedmiotu jest wynik egzaminu ustnego w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej. Poprawa oceny odbędzie się w trakcie egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego (egzamin ustny).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na zajęciach. Dozwolone są dwie nieobecności. Większa ilość nieobecności musi być zaliczona na dyżurze, jednak nieobecność na więcej niż połowie zajęć powoduje niezaliczenie przedmiotu

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek) – 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) – 10h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ostrowski
Prowadzący grup: Piotr Ostrowski, Katarzyna Rakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kryteria doboru w przypadku większej liczby chętnych - W przypadku większej ilości chętnych niż przypisany limit pierwszeństwo będą mieli uczestnicy kursu „Zbiorowe stosunki pracy w Polsce” w semestrze zimowym. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia na pierwszych zajęciach testu sprawdzającego stan wiedzy na temat zbiorowych stosunków pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.