Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Ruchy społeczne a zmiany kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL510 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: TABS: Ruchy społeczne a zmiany kulturowe
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Brak szczególnych wymagań formalnych. W przypadku zarejestrowania się na zajęcia większej liczby osób aniżeli ustanowiony limit, warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie wyboru zajęć przez obecność na pierwszych zajęciach. Pierwszeństwo mają studiujący według indywidualnego toku studiów ITS. Pod uwagę brane będzie uczęszczanie na zajęcia E. Hałas w poprzednim semestrze lub list motywacyjny, a także wybór ścieżki „Socjologia i antropologia kultury”.Studenci powinni znać podstawowe kategorie socjologicznej analizy zjawisk społeczno-kulturowych, problematykę działań społecznych i interakcji społecznych, oraz zagadnienia tożsamości kulturowej; bierna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca lekturę w tym języku

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu wprowadzenie do teorii i badań no¬wych ruchów społecznych z perspektywy kulturowej. Kulturowe wymiary ruchów społecznych obejmują symboliczne, dyskursywne i performatywne aspekty ruchów. Jednocześnie ruchy społeczne są czynnikiem zmian kulturowych lub przeciwdziałania zmianom w różnych domenach znaczeń i instytucji, jak polityka, religia, edukacja, płeć i rodzina, prawa człowieka i in. Współczesne analizy relacji między ruchami społecznymi i kulturą opierają się na teorii interakcjonizmu symbolicznego. Teoria ta inspiruje badania nad konstruowaniem znaczeń w ruchach społecznych. Działalność nowych ruchów społecznych zorientowanych na konstruowanie tożsamości należy do kluczowych pro¬cesów ponowoczesnych transformacji społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu wprowadzenie do teorii i badań no¬wych ruchów społecznych z perspektywy kulturowej. Kulturowe wymiary ruchów społecznych obejmują symboliczne, dyskursywne i performatywne aspekty ruchów. Jednocześnie ruchy społeczne są czynnikiem zmian kulturowych lub przeciwdziałania zmianom w różnych domenach znaczeń i instytucji, jak polityka, religia, edukacja, płeć i rodzina, prawa człowieka i in. Współczesne analizy relacji między ruchami społecznymi i kulturą opierają się na teorii interakcjonizmu symbolicznego. Teoria ta inspiruje badania nad konstruowaniem znaczeń w ruchach społecznych. Działalność nowych ruchów społecznych zorientowanych na konstruowanie tożsamości należy do kluczowych pro¬cesów ponowoczesnych transformacji społecznych i kulturowych. Analizowany będzie fenomen ruchu społecznego w historycznym kontekście przemian nowoczesności, w szczególności symboliczna reprezentacja ruchu, w którym zasadnicze znaczenie ma zaangażowanie (widoczność uczestnictwa). Analizowane będą kulturowe uwarunkowania strategii ruchu oraz protest jako działanie symboliczne. Symboliczno-interakcyjna teoria ruchów społecznych pozwala na ana¬li¬zę ruchu z punktu widzenia uczestników i definiowania przez nich sytuacji wymagających zmiany. Prace seminaryjne opierać się będą na studiach przypadków ruchów. Działania symboliczne i komunikacja symboliczna idei, wartości i celów ruchu leżą u podstaw kształtowania tożsamości ruchu społecznego jako podmiotu zbiorowego działania. Analizowana będzie w szczególności symboliczna reprezentacja ruchu, w którym zasadnicze znaczenie ma zaangażowanie (widoczność uczestnictwa). Analizy koncentrować się będą na ruchu społecznym jako działaniu zbiorowym, którego wyróżnikami są: emergencja, symbolizacja, kognitywna i afektywna transformacja, interakcyjność i płynność. Analizowane także będą kulturowe uwarunkowania strategii ruchu oraz protest jako działanie symboliczne. Ruch społeczny przedstawiany będzie jako kultura i analizowane będzie znaczenie kultury ruchu społecznego dla demokracji. Symboliczno-interakcyjna teoria ruchów społecznych pozwala na ana¬li¬zę ruchu z punktu widzenia uczestników i definiowania przez nich sytuacji wymagających zmiany. Prace seminaryjne opierać się będą na studiach przypadków.

Literatura:

1. Alexander Jeffrey C., Performance i przeciw-władza: ruch praw obywatelskich i sfera obywatelska, w: tenże, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, tłum. S. Burdziej, J. Gądecki, Kraków 2010: NOMOS, s. 423-434.

2. Barker Colin, Strach, śmiech i siła zbiorowa: tworzenie się Solidarności w sierpniu 1980 r. w stoczni im. Lenina w Gdańsku, w: Gorlach Krzysztof, Money Patrick (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 262-280.

3. Della Porta Donatella, Mario Diani, Ruchy społeczne, Kraków 2009, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Eyerman Ron, Performing Opposition Or, How Social Movements Move, w: Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen Jason L. Mast (red.), Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, Cambridge 2006, Cambridge University Press, ss. 193-217

5. Griswold Wendy, Tożsamości, problemy społeczne I ruchy społeczne, w: tenże, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2013: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 143-164.

6. Hałas Elżbieta, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

7. Lofland John, Protest. Studies of Collective Behavior and Social Movements, New Brunswick 1985. Transaction Books.

8. McAdam Doug, Culture and Social Movements, w: Enrique Larana, Hank Johnston and Joseph Gusfield (red.), New Social Movements: From Ideology to Identity, Philadelphia 1994, Temple University Press, s. 36-57.

9. Snow David A., Social Movements, w: Larry T. Reynolds, Nancy J. Herman Kinney, Handbook of Symbolic Interactionism, Lanham 2003, Rowman and Littlefield, ss. 811-833.

10. Tilly Charles, Wood Lesley J., Social Movements 1768-2008, London 2009, Paradigm Publishers.

11. Toussaint Laura¸ Promoting Cultural Rights, w: J. Blau, M. Frezzo (red.), Sociology and Human Rights, Los Angeles2012: SAGE, s. 57-78.

Efekty uczenia się:

Udział w seminarium umożliwi poznanie współczesnych badań ruchów społecznych z perspektywy kulturowej. Po zaliczeniu seminarium student/studentka:

- potrafi analizować procesy tworzenia ruchów społecznych;

- potrafi formułować problemy badawcze, dotyczące kultury ruchów społecznych i kulturowe konsekwencje ruchów społecznych; rozumie znaczenie zaangażowania do ruchów społecznych dla społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Metody i kryteria oceniania:

Regularne uczestniczenie w seminarium; udział w dyskusji i zreferowanie podjętego tematu (prezentacja); pisemna praca seminaryjna / studium przypadku (10 standardowych stron)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.