Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WAR BAD: Kryzys: między zmianą a adaptacją, protestem a konfromizmem. Film jako laboratorium socjologa.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL512 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: WAR BAD: Kryzys: między zmianą a adaptacją, protestem a konfromizmem. Film jako laboratorium socjologa.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Warsztat ma dwa, podstawowe cele: problematyzację kwestii kryzysu jako specyficznego momentu, w którym jednostki i społeczeństwa konfrontują się z pytaniem o zmianę lub/i przystosowanie do zakłóceń istniejącego porządku. Problem ten zostanie poruszony poprzez analizę oraz warsztaty lekturowe na temat różnych wymiarów kryzysu. Po drugie, zajęcia mają ćwiczyć „wyobraźnię socjologiczną”: wiązanie teorii socjologicznych oraz koncepcji obserwacji społeczeństwa z dziełami filmowymi, z jednej strony oraz z podstawowym narzędziem pracy filmowców – scenariuszem, z drugiej. „Wyobraźnia socjologiczna” to między innymi umiejętność wiązania skali mikro ze skalą makro (1), procesów historycznych, obejmujących całe społeczeństwa, czy wspólnoty, z doświadczeniem jednostki (2), doświadczenia wewnętrznego, subiektywnego, z generalizacją (3).

Pełny opis:

Warsztat ma dwa, podstawowe cele: problematyzację kwestii kryzysu jako specyficznego momentu, w którym jednostki i społeczeństwa konfrontują się z pytaniem o zmianę lub/i przystosowanie do zakłóceń istniejącego porządku. Problem ten zostanie poruszony poprzez analizę oraz warsztaty lekturowe na temat różnych wymiarów kryzysu. Po drugie, zajęcia mają ćwiczyć „wyobraźnię socjologiczną”: wiązanie teorii socjologicznych oraz koncepcji obserwacji społeczeństwa z dziełami filmowymi, z jednej strony oraz z podstawowym narzędziem pracy filmowców – scenariuszem, z drugiej. „Wyobraźnia socjologiczna” to między innymi umiejętność wiązania skali mikro ze skalą makro (1), procesów historycznych, obejmujących całe społeczeństwa, czy wspólnoty, z doświadczeniem jednostki (2), doświadczenia wewnętrznego, subiektywnego, z generalizacją (3). Dlatego eż jednym z celów zajęć jest pobudzenie „wyobraźni socjologicznej” w procesie wiązania teorii socjologicznych oraz koncepcji obserwacji społeczeństwa z dziełami filmowymi, z jednej strony oraz z podstawowym narzędziem pracy filmowców – scenariuszem, z drugiej. Film i scenariusz filmowy mają wpisane w swoje DNA strukturę konfliktu, napięcia. Na ile wyznacza ona także plan, w którym jednostki i społeczeństwa dokonują wyboru strategii adaptacji bądź zmiany w obliczu kryzysu? Podczas zajęć, studenci pracować będą między innymi nad własnym streszczeniem scenariusza (tzw. treatmentem), w którym zawarte będą: ujęcie kryzysu z perspektywy socjologicznej, konstrukcja narracji oraz sama narracja, oparta na pracy wyobraźni socjologicznej.

Podczas zajęć przewidziane sa analizy tekstów socjologicznych w wybranych perspektywach o kryzysie, analiza i interpretacja filmów, poznanie scenariusza jako technologii intelektu.

Zajęcia będą oscylować wokół 4 zasadniczych wymiarów kryzysu:

- egzystencjalnego, tożsamościowego,

- kryzysu więzi, relacji

- kryzysu porządku społecznego (polityczności oraz wartości)

- nierówności oraz wykluczenia.

Literatura:

Arendt, Hannah. Eichmann w Jerozolimie: Rzecz o Banalności Zła. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1987.

Lazarsfeld P. Jahoda A.M. Bezrobotni z Marienthalu, Ossolineum 2007

Szacki J. Kryzys i schizma

Barthes, Roland, and Roland Barthes. Mitologie. Pisma / Roland Barthes ; Pod Red. Michała Pawła Markowskiego i Krzysztofa Kłosińskiego t. 3. Warszawa: KR, 2000.

Bauman, Zygmunt. Nowoczesność i Zagłada. Biblioteka Kwartalnika Masada. Warszawa: Fundacja Kulturalna Masada, 1992.

Benjamin W. Dzieło sztuki w dobie możliwości jego technicznej reprodukcji

Lange Ann- Innovation Markets (maszynopis) Christina, Experimental Trials: The ‘Inside-Out’ of Innovation

Russin, Robin U. Jak Napisać Scenariusz Filmowy. Warszawa: Wojciech Marzec, 2005.

Żiżek, Slavoj. Patrząc z Ukosa: Do Lacana Przez Kulturę Popularną. Warszawa: KR, 2003.

Efekty uczenia się:

Student kończący zajęcia:

• jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

• posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

• posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

• posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

• potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

• potrafi przygotować pogłębiony, poparty analizą danych scenariusz przewidujący przebieg procesów i zjawisk społecznych i kulturowych

• umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna, recenzja pisemna,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.