Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADI: badania edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL589 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: ADI: badania edukacyjne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs ADI koncentrujący się na analizie danych (z wykorzystaniem głównie pakietu SPSS) pochodzących z badań edukacyjnych. Badania edukacyjne stanowią w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ilościowych badań społecznych realizowanych metodami reprezentacyjnymi. Stanowią one jednocześnie ciekawy materiał dydaktyczny, ze względu na różnorodność problemów metodologiczno-statystycznych, które na ich przykładzie można przedstawić i których znaczenie na ich przykładzie można zrozumieć, jak kwestia dostępność i rzetelność statystyk publicznych, specyfiki doboru prób, problematyki skalowania. Jednocześnie, dane z badań edukacyjnych podlegają takiej samej „obróbce badawczej” jak dane z innych badań społecznych – a więc tworzy się (np. za pomocą SPSSa) na ich podstawie tabele rozkładów zmiennych, oblicza się i interpretuje parametry rozkładów, modele regresyjne, miary siły związku itd. dla zmiennych mierzonych na różnych skalach pomiarowych.

Pełny opis:

Kurs analizy danych ilościowych (ADI) koncentrujący się na analizie danych pochodzących z badań edukacyjnych.

Badania edukacyjne stanowią w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ilościowych badań społecznych realizowanych metodami reprezentacyjnymi. Stanowią one jednocześnie ciekawy materiał dydaktyczny, ze względu na różnorodność problemów metodologiczno-statystycznych, które na ich przykładzie można przedstawić i których znaczenie na ich przykładzie można zrozumieć. Dotyczy to w szczególności kwestii dostępności i rzetelności statystyk publicznych (na przykładzie danych Systemu Informacji Oświatowej), specyfiki doboru prób z uwzględnieniem warstwowania i doboru zespołowego, problematyki skalowania wyników testów.

Jednocześnie, dane z badań edukacyjnych podlegają takiej samej „obróbce badawczej” jak dane z innych badań społecznych – a więc tworzy się na ich podstawie tabele rozkładów zmiennych, oblicza się i interpretuje parametry rozkładów, modele regresyjne, miary siły związku itd. dla zmiennych mierzonych na różnych skalach pomiarowych. Analizy takie będą wykonywane przez studentów przy użyciu pakietu SPSS. Jakkolwiek zakłada się, że studenci znają już podstawy statystyki, a także podstawy obsługi pakietu SPSS, rozwinięcie tych umiejętności (także przy założeniu dość elementarnego ich poziomu na początku kursu) będzie jednym z istotnych elementów programu zajęć.

W efekcie po ukończeniu kursu student powinien być przygotowany do samodzielnego przeprowadzania analiz statystycznych przy użyciu pakietu SPSS na różnorodnych danych z badań społecznych, oraz powinien umieć zinterpretować i ocenić wyniki takich analiz przeprowadzanych przez innych badaczy.

Literatura:

Dokumentacja elektroniczna (pomoc) pakietu SPSS

Lissowski, Haman, Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów

Jakubowski, Pokropek, Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W13 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_W15 posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego

Umiejętności

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U09 potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U10 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U11 potrafi zinterpretować zjawisko społeczne przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych

K_U12 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

Kompetencje

K_K02 umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

K_K05 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

raport na ocenę, aktywna obecność (max. dwie nieobecności)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.